Ktl-icon-tai-lieu

Đề luyện thi môn hóa este - lipit

Được đăng lên bởi thuyvuong-lc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRêng THPT Mêng So

§Ò luyÖn thi sè 01
M«n: ho¸ häc ( este - lipit)

Hä vµ tªn: …………………………………….líp: 12A
H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau
I. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp, điều chế
Caâu 1 : Moät este taïo bôûi axit cacboxylic no ñôn chöùc mạch hở vaø röôïu no ñôn chöùc mạch hở seõ coù coâng
thöùc toång quaùt laø:
A. CnH2n+1O2
B. CnH2nO
C. CnH2nO2
D. CnH2n-2O2
C©u 2: Trong c¸c hîp chÊt sau, hîp chÊt nµo thuéc lo¹i este ?
A. C2H5COOH
B. C2H5OH
C. CH3OCH3
D. CH3COOCH3
C©u 3: Trong c¸c hîp chÊt sau, hîp chÊt nµo thuéc lo¹i ChÊt bÐo ?

C17 H 33COO - C H 2
|
A. C15 H 31COO - C H
|
C17 H 33COO - CH 2
C17 H 35CO - C H 2
|
C. C17 H 35CO - C H
|
C17 H 35CO - CH 2

C 6 H 5COO - C H 2
|
B. C 6 H 5COO - C H
|
C 2 H 5COO - CH 2
C 2 H 5COO - C H 2
|
D. C 2 H 5COO - C H
|
C 2 H 5COO - CH 2

C©u 4: Chän ®¸p ¸n ®óng:
A. ChÊt bÐo lµ trieste cña glixerol víi axit.
B. ChÊt bÐo lµ trieste cña ancol víi axit bÐo
C. ChÊt bÐo lµ trieste cña glixerol víi axit v« c¬
D. ChÊt bÐo lµ trieste cña glixerol víi axit bÐo.
Câu 5: C4H8O2. có số đồng phân este là:
A. 2
B. 3
C. 4
D.6
Câu 6: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức:
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 7: C3H6O2. có số đồng phân este là:
A. 2
B. 3
C. 4
D.6
Câu 8: Ứng với CTPT C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
Câu 9: Ứng với CTPT C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với Na
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 10: Ứng với CTPT C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dd NaOH
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 11: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat.
B. metyl propionat. C. metyl axetat.
D. propyl axetat.
Câu 12: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3COOCH – CH3
Tên gọi của X là:
|
CH 3
A. etyl axetat.
B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 13: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3COOCH2CH2CH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat.
B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 14: Este etyl axetat có công thức là
A. CH3CH2OH.
B. CH3COOH.
C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO.
Câu 15: Este etyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5.
C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3.
Câu 16: Este metyl acrilat có công thức là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2.
C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.

Câu 17: Este vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3.
Câu 18: metyl fomat được điều chế từ
A. axit fomic và ancol metylic.
B. axit fomic và ancol etylic.
C. axit axetic và ancol propylic.
D. axit propionic và ancol mety...
Hä vµ tªn: …………………………………….líp: 12A
H·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau
I. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp, điều chế
Caâu 1 : Moät este taïo bôûi axit cacboxylic no ñôn chöùc mạch hở vaø röôïu no ñôn chöùc mạch hở seõ coù coâng
thöùc toång quaùt laø:
A. C
n
H
2n+1
O
2
B. C
n
H
2n
O C. C
n
H
2n
O
2
D. C
n
H
2n-2
O
2
C©u 2: Trong c¸c hîp chÊt sau, hîp chÊt nµo thuéc lo¹i este ?
A. C
2
H
5
COOH B. C
2
H
5
OH C. CH
3
OCH
3
D. CH
3
COOCH
3
C©u 3: Trong c¸c hîp chÊt sau, hîp chÊt nµo thuéc lo¹i ChÊt bÐo ?
A.
17 33 2
|
15 31
|
17 33 2
C H COO - C H
C H COO - C H
C H COO - CH
B.
6 5 2
|
6 5
|
2 5 2
C H COO - C H
C H COO - C H
C H COO - CH
C.
17 35 2
|
17 35
|
17 35 2
C H CO - C H
C H CO - C H
C H CO - CH
D.
2 5 2
|
2 5
|
2 5 2
C H COO - C H
C H COO - C H
C H COO - CH
C©u 4: Chän ®¸p ¸n ®óng:
A. ChÊt o lµ trieste cña glixerol víi axit. B. ChÊt bÐo lµ trieste cña ancol víi axit bÐo
C. ChÊt bÐo lµ trieste cña glixerol víi axit v« c¬ D. ChÊt bÐo lµ trieste cña glixerol víi axit bÐo.
Câu 5: C
4
H
8
O
2.
có số đồng phân este là:
A. 2 B. 3 C. 4 D.6
Câu 6: Ứng với CTPT C
4
H
8
O
2
có bao nhiêu đồng phân đơn chức:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 7: C
3
H
6
O
2.
có số đồng phân este là:
A. 2 B. 3 C. 4 D.6
Câu 8: Ứng với CTPT C
3
H
6
O
2
có bao nhiêu đồng phân đơn chức:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
Câu 9: Ứng với CTPT C
2
H
4
O
2
có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với Na
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 10: Ứng với CTPT C
2
H
4
O
2
có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dd NaOH
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 11: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 12: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
COOCH – CH
3
Tên gọi của X là: |
CH
3
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 13: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 14: Este etyl axetat có công thức là
A. CH
3
CH
2
OH. B. CH
3
COOH. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. CH
3
CHO.
Câu 15: Este etyl fomat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. HCOOCH=CH
2
. D. HCOOCH
3
.
Câu 16: Este metyl acrilat có công thức là
A. CH
3
COOCH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
. C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. HCOOCH
3
.
TRêng THPT Mêng So
§Ò luyÖn thi sè 01
M«n: ho¸ häc ( este - lipit)
Đề luyện thi môn hóa este - lipit - Trang 2
Đề luyện thi môn hóa este - lipit - Người đăng: thuyvuong-lc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề luyện thi môn hóa este - lipit 9 10 11