Ktl-icon-tai-lieu

Dề lý hay và khó

Được đăng lên bởi vickyhoang1802-gmail-com
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3295 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku

TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012
TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ

Trang 1

GIÁO DỤC HỒNG PHÚC
ĐỀ SỐ : 01

Mobile: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012
Môn: VẬT LÍ; KHỐI A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:....................................................................
Số báo danh.................................................................................

m

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s;
1u = 931,5 MeV/c2.
x1 = 3 cos (5  t +  /2) (cm) và x2 = 3 cos ( 5  t + 5  /6) (cm) . Phương trình của dao
động tổng hợp của hai dao động nói trên là
A: x = 3 cos ( 5  t +  /3) (cm).
B: x = 3 cos ( 5  t + 2  /3) (cm).
C: x= 2 3 cos ( 5  t + 2  /3) (cm).
D: x = 4 cos ( 5  t +  /3) (cm).
Câu 2: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng,
chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai . Quan hệ về biên độ góc của hai con lắc là
1
1
A:  1 = 2  2;
B:  1 =  2;
C:  1 =
2;
D:  1 = 2  2 .
2
2

.c
o

Câu 1: 2 dao động điều hòa cùng phương

A: 300.

B: 10000.

C: 3000.

s

Câu 3: Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo được mức cường độ âm là L2 = 40dB. Tỉ số I1/I2 bằng

D: 1000.

h

0, 6 3
10 3
H; C 
F , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 120V tần số 50Hz. Công

12 3
suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là:
A: 180 W
B: 90 W
C: 26,7 W
D: 135 W
Câu 5: Trong thí nghiệm với tế bào quang điện.Nếu thiết lập hiệu điện thế để cho dòng quang điện triệt tiêu hoàn toàn thì:

a

t

phân nhánh có R=60Ω, L 

A: Chỉ những electron quang điện bứt ra khỏi bề mặt catốt theo phương pháp tuyến thì mới không bị hút trở về catốt.

C: Chùm phôtôn chiếu vào catốt không bị hấp thụ

ie
t

D: Các electron không thể bứt ra khỏi bề mặt catốt.
Câu 6: Công thức tính năng lượng liên kết?

m

B: Electron quang điện sau khi bứt ra khỏi catôt ngay lập tức bị hút trở về.

A: Lệch pha

w
.v

A: Wlk = m.c2
B: Wlk = m.c2
C: W = m.c2/A
D: Wlk = m.c2/Z
Câu 7: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng
cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân...
TUYỂN TẬP 60 ĐTHI THỬ ĐẠI HỌC 2012
Ex
: Nguy
n Hồng Khánh _ HK
P
leiku
TẬP 1: 30 CƠ BN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ!
1
GIÁO DC HNG PHÚC
Đ S : 01
H và tên hc sinh:....................................................................
S báo danh.................................................................................
Đ THI TH ĐI HC 2012
Môn: VT ; KHI A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian pt đ
Cho biết: hng s Plăng h = 6,625.10
-34
J.s; đ ln đin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc đ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s;
1u = 931,5 MeV/c
2
.
Câu 1: 2 dao động điu hòa cùng phương x
1
= 3 cos (5
t +
/2) (cm) và x
2
= 3 cos ( 5
t + 5
/6) (cm) . Phương trình ca dao
đng tng hp của hai dao động nói trên là
A: x = 3 cos ( 5
t +
/3) (cm). B: x = 3 cos ( 5
t + 2
/3) (cm).
C: x= 2 3 cos ( 5
t + 2
/3) (cm). D: x = 4 cos ( 5
t +
/3) (cm).
Câu 2: Hai con lc đơn dao đng điều hòa ti cùng mt nơi trên mt đt, có năng lưng n nhau. Qu nng ca chúng có cùng khi ợng,
chiu dài dây treo con lc th nht dài gấp đôi chiều dài dây treo con lc th hai . Quan h v bn độ góc ca hai con lc là
A:
1
= 2
2
; B:
1
=
1
2
2
; C:
1
=
1
2
2
; D:
1
= 2
2
.
Câu 3: Tn đưng phố có mức cưng đ âm là L
1
= 70 dB, trong png đo đưc mức cưng độ âm là L
2
= 40dB. T s I
1
/I
2
bng
A: 300. B: 10000. C: 3000. D: 1000.
Câu 4: Mt máy biến áp lý tưng có t s vòng y cun sơ cp và th cp là 2:3. Cun th cp nối vi tải tiêu th là mch đin RLC không
phân nhánh có R=60Ω,
3
0,6 3 10
L H;C F
12 3
, cun sơ cp nối vi điện áp xoay chiều có tr hiu dng 120V tần số 50Hz. ng
sut to nhiệt trên ti tiêu th là:
A: 180 W B: 90 W C: 26,7 W D: 135 W
Câu 5: Trong thí nghim với tế bào quang đin.Nếu thiết lập hiu đin thế đ cho dòng quang điện trit tiêu hoàn toàn thì:
A: Ch những electron quang đin bứt ra khỏi b mt catt theo phương pháp tuyến thì mi không b hút tr v catốt.
B: Electron quang đin sau khi bt ra khi catôt ngay lp tc bhút tr v.
C: Chùm phôtôn chiếu vào catt không bhp th
D: Các electron kng th bt ra khi b mt catt.
Câu 6: Công thc tính ng lưng liên kết?
A: W
lk
= m.c
2
B: W
lk
= m.c
2
C: W = m.c
2
/A D: W
lk
= m.c
2
/Z
Câu 7: Trong thí nghim Iâng v giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và đưc chiếung bng mt ánh sáng đơn sc. Khong
cách t hai khe đến màn quan sát 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm đưc có 10 vân tối và thy
ti M và N đu là vân ng. Bưc ng ca ánh sáng đơn sc dùng trong thí nghim này là
A: 0,7 µm B: 0,6 µm C: 0,5 µm D: 0,4 µm
Câu 8: Sóng âm có tn s 450Hz lan truyn vi tốc đ 360m/s trong không khí. Giữa hai đim cách nhau 1m trên phương truyn thì chúng
dao đng:
A: Lch pha
4
. B: Ngược pha C: Vuông pha D: Cùng pha
Câu 9: Dùng ánh sáng có bưc sóng 4.10
7
m đến 7,5.10
7
m trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng. Biết khong cách gia hai khe
là 0,6mm, khoảng cách gia hai khe và màn là 1,2m. Trong các bc x sau đây, bc x nào cho vân sáng ti v trí trên màn cách vân sáng
trung tâm 3,6mm ?
A: 0,5 μm B: 0,45 μm C: 0,55 μm D: 0,66 μm
Câu 10: Mt chất phóng x có chu k bán rã T =10s. Lúc đu có đ phóng x 2.10
7
Bq đ cho độ png x giảm xung còn 0,25.10
7
Bq thì
phi mt mt khong thời gian bao lâu:
A: 30s. B: 20s. C: 15s. D: 25s.
Câu 11: Kim loi dùng làm catt của một tế bào quang điện có công thoát A = 2,2eV. Chiếu vào catt mt bc x có bưc sóng
. Mun
trit tiêu dòng quang đin, ngưi ta phi đt vào ant và catt mt hiu đin thế hãm có đ ln
h
U
= 0,4V. Bưc sóng
của bc x có th
nhn g trnào sau đây?
A:0,678
m. B:0,577
m. C:0,448
m. D:0,478
m.
Câu 12: Cho đon đin xoay chiu gm cun dây có đin tr thuần r, độ tự cm L mc ni tiếp với t đin có điện dung C. Biết hiu đin thế
gia hai đu đon mạch cùng pha vi cưng độ dòng điện, phát biểu nào sau đây sai:
A: Hiu đin thế trên hai đu đon mch vuông pha với hiu điện thế trên hai đu cuộn dây.
B: Cảm kng và dung kng của đon mch bng nhau.
C: Trong mch đin xảy ra hin tượng cng ởng đin.
D: Hiu đin thế hiu dng trên hai đu cuộn dây ln hơn hiu đin thế hiu dng trên hai đu đon mạch.
Dề lý hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dề lý hay và khó - Người đăng: vickyhoang1802-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Dề lý hay và khó 9 10 651