Ktl-icon-tai-lieu

Đề ma trận kiểm tra 1 tiết lớp 12 nâng cao

Được đăng lên bởi Hoang Thuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 651 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 18
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA.
1. Kiến thức
- Kiểm tra mức dộ nắm vững kiến thức của học sinh, sau khi học xong các chủ đề: vị trí địa lí, đặc điểm
chung của tự nhiên.
- Phát hiện sự phân hóa về trình độ của học sinh trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học
phân hóa theo học lực cho phù hợp.
- Giúp HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần: Vị
trí địa lí và đặc điểm chung của tự nhiên.
- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá nhận thức của học sinh về kiến thức môn học thông qua trình bày một
đối tượng, hiện tượng địa lí.
2. Kĩ năng
- Kiểm tra khả năng vận dụng kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, phân tích, nhận xét, giải thích.
- Qua bài kiểm tra giúp giáo viên đáng giá được kết quả giảng dạy và có biện pháp điều chỉnh hợp lý.
- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lý giáo dục.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
(Hình thức kiểm tra tự luận)
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Chủ đề (nội dung)/mức Nhận biết
Thông hiểu
độ nhận thức
Việt Nam trên đường
đổi mới và hội nhập
20% TSĐ
= 2,0 điểm
Nêu được vị trí,lãnh
Vị trí địa lí và phạm vi thổ, ý nghĩa của vị trí
lãnh thổ
địa lý nước ta
30% TSĐ
= 30 điểm
Đặc điểm
chung của tự nhiên
30% TSĐ
= 3,0 điểm
Trình bày được ảnh
Thiên nhiên ảnh hưởng hưởng của biển Đông
sâu sắc của biển
đến khí hậu,địa hinh
,hệ sinh thái,tài nguyên
thiên nhiên vùng biển
nước ta
20 % TSĐ
20% TSĐ
= 2,0 điểm
= 2,0 điểm
Tổng số điểm 10
4,0 điểm

Vận dụng
Nhận xét
được các loại
biểu đồ, số
liệu liên quan.
20% TSĐ
= 2,0 điểm
Dựa vào Atlát
nêu được vị trí
địa lí,phạm vi
lãnh thổ.

So sánh đc sự khác nhau
về ĐH của khu vực địa
hình
30 % TSĐ
= 3,0 điểm

3,0 điểm

3,0 điểm

Tổng số câu 04

40 % TSĐ

30% TSĐ

30 % TSĐ

IV. VIẾT ĐỀ KIỂM TRA TỪ MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
ĐỀ 1
Câu 1. (2,0 điểm)
Dựa vào hình bên, hãy nhận xét chỉ số giá tiêu dùng
nước ta từ 1986-2005 của nước ta và giải thích
Câu 2. (2,0 điểm). Dựa vào Atlát hãy trình bày
phạm vi vùng đất của nước ta và tóm tắt ý nghĩa vị
trí địa lí về mặt kinh tế văn hóa – xã hội của nước
ta?
Câu 3. (3,0 điểm). Dựa vào át lát địa lý và kiến
thức đã học:So sánh sự khác nhau về địa hình của
vùng Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam?
Câu 4. (2,0 điểm). Trình bày ảnh hưởng của Biển
Đông đến khí hậu nước ta?

ĐỀ 2
Câu 1. (2,0 điểm)
Hãy nhận xét tổng số GDP nước ta từ 19862005 của nước ta và giải thích
Câu 2. (2,0 điểm). Dựa vào Atlát hãy trì...
Tiết 18
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA.
1. Kiến thức
- Kiểm tra mức dộ nắm vững kiến thức của học sinh, sau khi học xong các chủ đề: vị trí địa lí, đặc điểm
chung của tự nhiên.
- Phát hiện sự phân hóa về trình độ của học sinh trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học
phân hóa theo học lực cho phù hợp.
- Giúp HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần: Vị
trí địa lí và đặc điểm chung của tự nhiên.
- Qua bài kiểm tra nhằm đánh giá nhận thức của học sinh về kiến thức môn học thông qua trình bày một
đối tượng, hiện tượng địa lí.
2. Kĩ năng
- Kiểm tra khả năng vận dụng kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể.
- Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ, phân tích, nhận xét, giải thích.
- Qua bài kiểm tra giúp giáo viên đáng giá được kết quả giảng dạy và có biện pháp điều chỉnh hợp lý.
- Thu thập thông tin phản hồi để điều chỉnh quá trình dạy học và quản lý giáo dục.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
(Hình thức kiểm tra tự luận)
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Ch đ (ni dung)/mc
đ nhn thc
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Việt Nam trên đường
đổi mới và hội nhập
Nhận xét
được các loại
biểu đồ, số
liệu liên quan.
20% TSĐ
= 2,0 điểm
20% TSĐ
= 2,0 điểm
Vị trí địa phạm vi
lãnh thổ
Nêu được vị trí,lãnh
thổ, ý nghĩa của vị t
địa lý nước ta
Dựa vào Atlát
nêu được vị trí
địa lí,phạm vi
lãnh thổ.
30% TSĐ
= 30 điểm
Đặc điểm
chung của tự nhiên
So sánh đc sự khác nhau
về ĐH của khu vực địa
hình
30% TSĐ
= 3,0 điểm
30 % TSĐ
= 3,0 điểm
Thiên nhiên ảnh hưởng
sâu sắc của biển
Trình bày được ảnh
hưởng của biển Đông
đến khí hậu,địa hinh
,hệ sinh thái,tài nguyên
thiên nhiên vùng biển
nước ta
20 % TSĐ
= 2,0 điểm
20% TSĐ
= 2,0 điểm
Tổng số điểm 10 4,0 điểm 3,0 điểm 3,0 điểm
Đề ma trận kiểm tra 1 tiết lớp 12 nâng cao - Trang 2
Đề ma trận kiểm tra 1 tiết lớp 12 nâng cao - Người đăng: Hoang Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề ma trận kiểm tra 1 tiết lớp 12 nâng cao 9 10 390