Ktl-icon-tai-lieu

Đề môn hóa

Được đăng lên bởi Huy Huỳnh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ HÓA HỌC

( Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 209

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe
= 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Ni=58
Câu 1: Nung nóng 5,4 gam Al với 3,2 gam S trong môi trường không có không khí;phản ứng hoàn toàn thu
được hỗn hợp rắn X; cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đem
đốt hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ V lít O2 ( đktc). V lít O2 ( đktc) cần dùng là
A. 11,2 lít
B. 5,6 lít
C. 13,44 lít
D. 2,8 lít
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng
với dãy chất nào sau đây?
A. KMnO4, HNO3, Cu, HCl, BaCl2, K2Cr2O7, NaNO3.B. K2Cr2O7, Br2, H2S, KI, NaNO3, NH4Cl, Cu.
C. K2Cr2O7, Fe, Cl2, KI, KNO3, (NH4)2SO4, Cu.
D. KMnO4, HNO3, Cu, KI, BaCl2, K2Cr2O7, KNO3.
Câu 3: Để hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cr2O3, CuO ; Fe3O4 cần vừa đủ 550 ml HCl 2M, sau phản ứng thu
được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hòa tan hết tối đa 2,9 gam Ni. Cô cạn nửa dung dịch Y còn lại thu
được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 30,8 gam
B. 30,525 gam
C. 61,6 gam
D. 61,05 gam
Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau ( các điều kiện phản ứng có đủ)
(1) X(C4H6O2Cl2) + NaOH --à B + D + E + H2O (2) D + O2à F
(3)E + H2O-à NaOH + G + H
(4) G + H-à I
(5)G + F--à K + I
(6) K + NaOH-à B + E
X có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. CH3COOCCl2CH3
B. CH3COOCHClCH2Cl
C. CH3COOCH2CHCl2
D. CH2ClCOOCHClCH3
Câu 5: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp X một thời
gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối
hơi của Y so với He bằng 95/12. Mặt khác dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua dung dịch nước Br2 thì làm mất màu
vừa đủ a mol Br2. Giá trị của a là
A. 0,16 mol
B. 0,02 mol
C. 0,20 mol
D. 0,04 mol
Câu 6: Có các chất sau : keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat;
nhựa novolac; tơ nitron. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –
NH-CO-?
A. 4
B. 6
C. 3
D. 5
...
Trang 1/6 - Mã đề thi 209
S GIÁO DC& ĐÀO TO QUNG TR
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN
T HÓA HC
( Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI TH ĐẠI HC LN 2 NĂM HC 2012-2013
MÔN THI: A HC
Thi gian làm bài: 90 phút không k thi gian phát đề
(50 câu trc nghim)
đề thi 209
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:...............................................................................
Cho biết ngun t khi ca các ngun t
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe
= 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Ni=58
u 1: Nung nóng 5,4 gam Al vi 3,2 gam S trong môi trường không có không khí;phn ng hoàn toàn thu
được hn hp rn X; cho hn hp X tác dng vi dung dch H
2
SO
4
loãng dư thu được hn hp khí Y. Đem
đốt hoàn toàn hn hp Y cn va đủ V lít O
2
( đktc). V lít O
2
( đktc) cn dùng là
A. 11,2 lít B. 5,6 t C. 13,44 lít D. 2,8 lít
u 2: Hòa tan hoàn toàn Fe
3
O
4
vào dung dch H
2
SO
4
loãng dư được dung dch A. Dung dch A tác dng
vi dãy cht nào sau đây?
A. KMnO
4
, HNO
3
, Cu, HCl, BaCl
2
, K
2
Cr
2
O
7
, NaNO
3
.B. K
2
Cr
2
O
7
, Br
2
, H
2
S, KI, NaNO
3
, NH
4
Cl, Cu.
C. K
2
Cr
2
O
7
, Fe, Cl
2
, KI, KNO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Cu. D. KMnO
4
, HNO
3
, Cu, KI, BaCl
2
, K
2
Cr
2
O
7
, KNO
3
.
u 3: Để hòa tan hết hn hp X gm Cr
2
O
3
, CuO ; Fe
3
O
4
cn va đủ 550 ml HCl 2M, sau phn ng thu
được dung dch Y. Mt na dung dch Y hòa tan hết ti đa 2,9 gam Ni. Cô cn na dung dch Y còn li thu
được bao nhiêu gam mui khan ?
A. 30,8 gam B. 30,525 gam C. 61,6 gam D. 61,05 gam
u 4: Cho sơ đồ chuyn hóa sau ( các điu kin phn ng có đủ)
(1) X(C
4
H
6
O
2
Cl
2
) + NaOH --à B + D + E + H
2
O (2) D + O
2
à F
(3)E + H
2
O-à NaOH + G + H (4) G + H-à I
(5)G + F--à K + I (6) K + NaOH-à B + E
X có công thc cu to nào sau đây?
A. CH
3
COOCCl
2
CH
3
B. CH
3
COOCHClCH
2
Cl
C. CH
3
COOCH
2
CHCl
2
D. CH
2
ClCOOCHClCH
3
u 5: Hn hp X gm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung ng hn hp X mt thi
gian, mt cht xúc tác Ni, thu được hn hp hơi Y gm hn hp các ancol, các anđehit hiđro. T khi
hơi ca Y so vi He bng 95/12. Mt khác dn toàn b hn hp Y qua dung dch nước Br
2
thì làm mt màu
va đủ a mol Br
2
. Giá tr ca a là
A. 0,16 mol B. 0,02 mol C. 0,20 mol D. 0,04 mol
u 6: Có các cht sau : keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; si bông; amoniaxetat;
nha novolac; tơ nitron. Trong các cht trên, bao nhiêu cht mà trong phân t ca chúng cha nhóm
NH-CO-?
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
u 7: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mch h X ( k c đồng phân hình hc) thu được butan. S cht X
tha mãn là
A. 9 B. 10 C. 7 D. 6
u 8: Đốt hoàn toàn 11,68 gam hn hp
X gm CH
3
COOH; C
x
H
y
COOH; CH
2
(COOH)
2
thu được a gam
H
2
O 18,04 gam CO
2
.Nếu cho hn hp X tác dng hoàn toàn vi NaHCO
3
dư thì thu được 4,256 t
CO
2
(đktc). Giá tr ca a là
A. 6,02 gam B. 6,12gam C. 6,22 gam D. 6,21 gam
u 9: Nung ng đến phn ng hoàn toàn m
1
gam C
4
H
10
thu được hn hp X gm C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
3
H
6
, CH
4
.
Hp th t t X vào bình cha dung dch KMnO
4
dư, thy khi lượng bình tăng m
2
gam. Đốt cháy hết hn
hp khí Y đi ra khi dung dch KMnO
4
thu được 5,6 lít CO
2
(đktc) 8,1 gam H
2
O. Giá tr ca m
1
, m
2
ln
lượt là
A. 14,5 và 7,7. B. 11,2 và 7,8. C. 11,6 và 3,9. D. 11,6 và 7,7.
Đề môn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề môn hóa - Người đăng: Huy Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề môn hóa 9 10 73