Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn tập Cuối Kì II Lớp 4 Toán & Tiếng Việt

Được đăng lên bởi nguyenthai108-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TH VÕNG LA
Họ và tên: ……………………….
Lớp:………………………………

Thứ

ngày
tháng 5 năm 2012
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN : TOÁN LỚP 4

* Phần trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1: (2 điểm) Đổi đơn vị đo:
a) 2 ngày 6 giờ = …. giờ:
A. 32
B. 20
b) 40 yến 5 kg = ……….kg
A. 450
B. 45
2
2
c) 25000 m = …dam
A. 250
B. 25
d) 25m 3cm = … cm
A. 253
B. 2530
Bài 2: (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân
A.

12
8

4
2

B.

>

c) Xếp các phân số
A.

5 2 4
;
;
7 7 3

D. 54

C. 405

D.90

C. 2500

D.250000

C. 2503

D.25300

số ta được phân số:
3
2

C.

b) Dấu thích hợp ở biểu thức
A.

C. 16

B.

3
2

5
9

<

5 2 4
;
;
theo thứ
7 7 3
2 4 5
B. 7 ; 3 ; 7

6
2

D.

3
4

là:
C.

=

tự tăng dần là:
C.

2 5
4
;
;
7 7
3

* Phần tự luận
Bài 3: (2 điểm) Tính:
5 3
 …………………………
7 2

5 3

…...................................
3 2

2 5
X …………………………
5 2

5 3
: .........................................
3 4

Bài 4: (1 điểm) Tìm X:
X+

5
3

7
2

3
1
 X 
4
2

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…

Bài 5: (2,5 điểm) Trong vườn có tất cả 81 cây vải và hồng. Số cây vải bằng

4
5

số cây

na. Tính số cây mỗi loại.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Bài 6: (1...
TRƯỜNG TH VÕNG LA Thứ ngày tháng 5 năm 2012
Họ và tên: ………………………. ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Lớp:……………………………… MÔN : TOÁN LỚP 4
* Phần trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Bài 1: (2 điểm) Đổi đơn vị đo:
a) 2 ngày 6 giờ = …. giờ:
A. 32 B. 20 C. 16 D. 54
b) 40 yến 5 kg = ……….kg
A. 450 B. 45 C. 405 D.90
c) 25000 m
2
= …dam
2
A. 250 B. 25 C. 2500 D.250000
d) 25m 3cm = … cm
A. 253 B. 2530 C. 2503 D.25300
Bài 2: (1,5 điểm)
a) Rút gọn phân
8
12
số ta được phân số:
A.
2
4
B.
2
3
C.
2
6
D.
4
3
b) Dấu thích hợp ở biểu thức
2
3
9
5
:
A. B. C.
c) Xếp các phân số
7
5
;
7
2
;
3
4
theo thứ tự tăng dần là:
A.
7
5
;
7
2
;
3
4
B.
7
2
;
3
4
;
7
5
C.
7
2
;
7
5
;
3
4
* Phần tự luận
Bài 3: (2 điểm) Tính:
2
3
7
5
…………………………
2
5
5
2
X
…………………………
2
3
3
5
…...................................
4
3
:
3
5
.........................................
Bài 4: (1 điểm) Tìm X:
X +
7
5
2
3
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
>
<
=
Đề ôn tập Cuối Kì II Lớp 4 Toán & Tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề ôn tập Cuối Kì II Lớp 4 Toán & Tiếng Việt - Người đăng: nguyenthai108-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề ôn tập Cuối Kì II Lớp 4 Toán & Tiếng Việt 9 10 247