Ktl-icon-tai-lieu

đề ôn tập HKI toán 10

Được đăng lên bởi Phuong Ly Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số y  x 2  4 x  3 có đồ thị (C).
a) Hãy xác định tọa độ đỉnh, trục đối xứng của đồ thị và lập bảng biến thiên của
hàm số. Vẽ đồ thị hàm số đó.
b) Dựa vào đồ thị (C) tìm tất cả các giá trị m dương để phương trình
x 2  4x  3 

m 1
2m

có nghiệm lớn hơn 4.

Câu 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2 x 4  x 2  15 0
b) x 2  2 x  10 2 x  1
Câu 3: (1,0 điểm) Cho các tập hợp A =   ;1 và B =   3;5 . Tìm A  B; A\B và
biểu diễn các tập tìm được trên trục số?
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-1;1), B(1;2), C(3;0).
a) Tìm tọa độ của vectơ AM biết M là trung điểm của BC?
b) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Phần dành cho học sinh học chương trình chuẩn
Câu 5a: (1,0 điểm)

 2 x  y  4 z  4

y  2 z 4
Không sử dụng máy tính, hãy giải hệ phương trình: 
 3 y  z 5

Câu 6a: (1,0 điểm)
Giải và biện luận phương trình: ( m  1 )x  3m  2 0 theo tham số m.
Câu 7a: (1,0 điểm)
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M là trọng tâm tam giác BCD. Hãy phân tích
vectơ AM theo các vectơ AB , AD ?
Phần dành cho học sinh học chương trình nâng cao
Câu 5b: (1,0 điểm)

 x  y  xy 11
Giải hệ phương trình sau: 
2
2
 x  y  12 x  y   47
Câu 6b: (1,0 điểm)
Giải và biện luận phương trình:

mx
2m  1
x 2

theo tham số m.

Câu 7b: (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC. Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A. Hãy phân
tích vectơ

AD

theo các vectơ

AB

,

AC

biết tỉ số

AB
2 ?
AC

-------- Hết --------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TOÁN LỚP 10
I. PHẦN CHUNG (8,0 điểm)
Câu

Nội dung
Đỉnh: (2;-1)
Trục đối xứng: x = 2
Bảng biến thiên:
x -
2
+
y
-1

a
(1,5)

Điểm
0,5
0,25
+
+

0,25

Đồ thị:

1
(2,0)

0,50

Nghiệm của pt là hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng 0,25
b
(0,5)

a
(1,0)
2
(2,0)
b
(1,0)
3
(1,0)
a
(1,0)
4
(2,0)

y=

m 1
2m

Dựa vào đồ thị (C) suy ra pt đã cho có nghiệm lớn hơn 4 khi
m 1
1
>3 hay 0<m < (do m>0)
2m
5
Đặt t = x2 (t  0), pttt 2t 2  t  15 0
t 3 (thỏa)
 
(không thỏa)
t  5 / 2

0,25

t = 3  x  3
Kết luận
Điều kiện: x 1 / 2
Bình phương 2 vế: 3x 2  6 x  9 0
 x  1 (không thỏa)
 
x 3 (thỏa)

0,25
0,25
0,25
0,25



Kết luận nghiệm
A  B = (-3;1) và biểu diễn đúng
A \ B = (-∞;-3] và biểu diễn đúng
M là trung điểm BC suy ra M(2;1)
AM  3;0 

Gọi D(x,y)....
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2009-2010
MÔN TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cho hàm số
34
2
xxy
có đồ thị (C).
a) Hãy xác đnh tọa độ đnh, trục đối xứng của đồ thị lập bảng biến thiên của
hàm số. Vẽ đồ thị hàm số đó.
b) Dựa vào đồ thị (C) tìm tất cả các giá trị m dương để phương trình
m
m
xx
2
1
34
2
có nghiệm lớn hơn 4.
Câu 2: (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a)
0152
24
xx
b)
12102
2
xxx
Câu 3: (1,0 điểm) Cho các tập hợp A =
1;
B =
53;
. Tìm A
B; A\B
biểu diễn các tập tìm được trên trục số?
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(-1;1), B(1;2), C(3;0).
a) Tìm tọa độ của vectơ
AM
biết M là trung điểm của BC?
b) Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Phần dành cho học sinh học chương trình chuẩn
Câu 5a: (1,0 điểm)
Không sử dụng máy tính, hãy giải hệ phương trình:
Câu 6a: (1,0 điểm)
Giải và biện luận phương trình:
0231 mx)m(
theo tham số m.
Câu 7a: (1,0 điểm)
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M trọng tâm tam giác BCD. Hãy phân tích
vectơ
AM
theo các vectơ
AB
,
AD
?
Phần dành cho học sinh học chương trình nâng cao
Câu 5b: (1,0 điểm)
Giải hệ phương trình sau:
4712
11
22
yxyx
xyyx
Câu 6b: (1,0 điểm)
Giải và biện luận phương trình:
12
2
m
x
mx
theo tham số m.
Câu 7b: (1,0 điểm)
Cho tam giác ABC. Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A. Hãy phân
tích vectơ
AD
theo các vectơ
AB
,
AC
biết tỉ số
2
AC
AB
?
-------- Hết --------
đề ôn tập HKI toán 10 - Trang 2
đề ôn tập HKI toán 10 - Người đăng: Phuong Ly Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề ôn tập HKI toán 10 9 10 924