Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TS. Lê Xuân Đại
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng

TP. HCM — 2012.
TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

1 / 12

Câu 1.



2 2 1
Cho hai ma trận A =  2 5 3  và
2 3 5


3 1 2
B =  −1 2 4  . Tìm ma trận X thỏa
2 6 3
AX − X = B T

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

2 / 12

Câu 2.
Trong R4 cho không gian con
U =< (1, 1, 2, 2), (2, −1, 1, 0) >, z = (1, 2, 3, 1).
a) Tìm m để v = (1, 2, −1, m) thuộc U.
b) Tìm cơ sở và số chiều U ⊥.
c) Tìm hình chiếu của z xuống U ⊥.

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

3 / 12

Câu 3.
Trong R4 cho 2 không gian con
U =< (1, 1, −2, 1), (1, 2, 1, 0) >
V :

x1 + 2x2 + 3x3 − 5x4 = 0
2x1 − x2 + 2x3 + x4 = 0

a) Tìm cơ sở và số chiều của U ∩ V .
b) Tìm cơ sở và số chiều của U + V

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

4 / 12

Câu 4.
Trong R2 : x = (x1, x2), y = (y1, y2). Xét tích vô
hướng (x, y ) = 2x1y1 + 2x1y2 + 2x2y1 + 3x2y2.
Tính khoảng cách giữa 2 véctơ u, v với
u = (2, −1), v = (1, 3).

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

5 / 12

Câu 5.
Cho ánh xạ f : R3 → R3, biết ma trận của f
trongcơ sở B = {(1,
 1, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1)} là
1 −2 1
A =  3 2 0  . Tìm f (4, 3, 6)
−1 3 4

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

6 / 12

Câu 6.
Cho ma trận cấp 3



0 2 2
A =  −1 −3 −2 
1 5 4

Tìm một ma trận B ∈ M3(R) sao cho B 3 = A.

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

7 / 12

Câu 7.
Đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc
bằng phép biến đổi trực giao, nêu rõ phép biến đổi
f (x1, x2, x3) = x12 −2x22 −2x32 −4x1x2 +4x1x3 +8x2x3.

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

8 / 12

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ TỐT
TRONG KỲ THI SẮP TỚI

TS. Lê Xuân Đại (BK TPHCM)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

TP. HCM — 2012.

9 / 12

...
ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
TS. Xuân Đại
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng
TP. HCM 2012.
TS. Xuân Đại (BK TPHCM) ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TP. HCM 2012. 1 / 12
ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 9 10 407