Ktl-icon-tai-lieu

đề ôn tập toán lớp 10

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Thái
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÊ THANH HIẾU

TRƯỜNG THPT TAM PHÚ

TẬP HỢP  MỆNH ĐỀ

Chương I :

A. MỆNH ĐỀ
1/Xét chân trị của mệnh đề sau :
a/ Số 4 không là nghiệm của phương trình : x2  5x + 4 = 0
b/ Hình thoi là hình bình hành
c/ ( 2 > 3 )  (3 < )
d/ (

11
7
> )  (42 < 0)
3
2

e/ (5.12 > 4.6)  (2 < 10)

2/Phủ định các mệnh đề sau :
a/Mọi số tự nhiên đều không chia hết cho 2 và 3
b/ x  2 hay x  4
c/ Có một ABC vuông hoặc cân
d/ 1 < x < 3
e/ Có ít nhất một học sinh lớp 10A học yếu hay kém.
f/ x < 2 hay x = 3.
2
g/ Pt x + 1 = 0 vô nghiệm và pt x + 3 = 0 có nghiệm.
h/ x  0 hay x >1
i/ x  R, f(x) >0 suy ra f(x)  0 vô nghiệm.
3/Phủ định mệnh đề sau :
a/ x  R , x2 + 1 > 0
b/ x  R , x2  3x + 2 = 0
c/ n  N , n2 + 2 chia hết cho 4
d/ n  Q, 2n + 1  0
2
e/ a  Q , a > a
4/Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai, sau đó lập mệnh đề phủ định của chúng :
a) x  Z : 4x 2 – 1 = 0
b) n  N : n2 + 1 chia hết cho 4
c) x  R : (x – 1)2  x – 1

d) n  N

: n2 > n

e) x  R , x2 chia hết cho 3 thì x chia hết cho 3

f) x R ; x > 2 thì

g) x  R ; x2 chia hết cho 6 thì x chia hết cho 6
i) x  R; x2 chia hết cho 9 thì x chia hết cho 9

h) x  R ; x > –2 thì x2 > 4
j) x  R ; x2 > 4 thì
x>2

x2 > 4

B. SUY LUẬN TOÁN HỌC
1/Phát biểu định lý sau dưới dạng "điều kiện đủ"
a/ Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng.
b/ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song
song với nhau.
c/ Nếu a + b > 2 thì a > 1 hay b > 1
d/ Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng là số 0 thì nó chia hết cho 5.
e/ Nếu a + b < 0 thì ít nhất một trong hai số phải âm.
2 / Phát biểu định lý sau dưới dạng "điều kiện cần"
a/ Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
b/ Nếu hai tam giác bằng nhau thì nó có các góc tương ứng bằng nhau.
c/ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.
d/ Nếu a = b thì a3 = b3.
e/ Nếu n2 là số chẵn thì n là số chẵn.
3/ Dùng phương pháp phản chứng, CMR :
a/ Nếu x  

1
1
1
và y   thì x + y + 2xy  
2
2
2

BÀI TẬP TOÁN 10 NĂM HỌC 2011 - 2012

b/ Nếu x2 + y2 = 0 thì x = 0 và y = 0

1


LÊ THANH HIẾU

TRƯỜNG THPT TAM PHÚ
1
c/ Nếu x = 1 hay y = thì x + 2y  2xy  1 = 0
2

d/ Nếu n2 là số chẵn thì n là số chẵn.

e/ Nếu x.y chia hết cho 2 thì x hay y chia hết cho 2
4/ Chứng minh :
b) 3 là số vô tỉ
a) 2 là số vô tỉ
c) Nếu a là số vô tỉ và b là số hữu tỉ thì a + b là số vô tỉ
5/ Cho a ; b ; c là 3 đường thẳng phân biệt :
a) Chứng minh nếu a // b ; b // c thì a // c
b) Chứng minh nếu a // b và a cắt c thì ...
TRƯỜNG THPT TAM PHÚ LÊ THANH HIU
BÀI TẬP TOÁN 10 NĂM HỌC 2011 - 2012
1
Chương I : TẬP HỢP MỆNH ĐỀ
A. MỆNH ĐỀ
1/Xét chân trị của mệnh đề sau :
a/ Số 4 không là nghiệm của phương trình : x
2
5x + 4 = 0
b/ Hình thoi là hình bình hành c/ ( 2 > 3 ) (3 < )
d/ (
3
11
>
2
7
) (4
2
< 0) e/ (5.12 > 4.6) (
2
< 10)
2/Phủ định các mệnh đề sau :
a/Mọi số tự nhiên đều không chia hết cho 2 và 3 b/ x 2 hay x 4
c/ Có một ABC vuông hoặc cân d/ 1 < x < 3
e/ Có ít nhất một học sinh lớp 10A học yếu hay kém. f/ x < 2 hay x = 3.
g/ Pt x
2
+ 1 = 0 vô nghiệm và pt x + 3 = 0 có nghim. h/ x 0 hay x >1
i/ x R, f(x) >0 suy ra f(x) 0 vô nghim.
3/Phủ định mệnh đề sau :
a/ x R , x
2
+ 1 > 0 b/ x R , x
2
3x + 2 = 0
c/ n N , n
2
+ 2 chia hết cho 4 d/ n Q, 2n + 1 0
e/ a Q , a
2
> a
4/Xét xem các mệnh đề sau đúng hay sai, sau đó lập mệnh đề phủ định của chúng :
a) x Z : 4x
2
1 = 0 b) n N : n
2
+ 1 chia hết cho 4
c) x R : (x – 1)
2
x – 1 d) n N: n
2
> n
e) x R , x
2
chia hết cho 3 thì x chia hết cho 3 f) x R ; x > 2 thì x
2
> 4
g) x R ; x
2
chia hết cho 6 thì x chia hết cho 6 h) x R ; x > –2 thì x
2
> 4
i) x R; x
2
chia hết cho 9 thì x chia hết cho 9 j) x R ; x
2
> 4 thì x > 2
B. SUY LUẬN TOÁN HỌC
1/Phát biểu định lý sau dưới dạng "điều kiện đủ"
a/ Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng đồng dạng.
b/ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thba thì chúng song
song với nhau.
c/ Nếu a + b > 2 thì a > 1 hay b > 1
d/ Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng là số 0 thì nó chia hết cho 5.
e/ Nếu a + b < 0 thì ít nhất một trong hai số phải âm.
2 / Phát biểu định lý sau dưới dạng "điều kiện cần"
a/ Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
b/ Nếu hai tam giác bằng nhau thì nó có các góc tương ứng bằng nhau.
c/ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3.
d/ Nếu a = b thì a
3
= b
3
. e/ Nếu n
2
là số chẵn thì n là số chẵn.
3/ Dùng phương pháp phản chứng, CMR :
a/ Nếu x
2
1
và y
2
1
thì x + y + 2xy
2
1
b/ Nếu x
2
+ y
2
= 0 thì x = 0 và y = 0
www.VNMATH.com
đề ôn tập toán lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề ôn tập toán lớp 10 - Người đăng: Nguyễn Quang Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
đề ôn tập toán lớp 10 9 10 247