Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi ĐH

Được đăng lên bởi Dungcan Trinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bạn có thể chỉnh sửa mọi nội dung để sử dụng --- 
ĐỀ 1
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
2
a) lim ( n 31)(2n  1)
b) lim( 2n 2  n  2n 2  n )
n  2n  1
C©u 2 (5®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
2
a) lim 3 x  1  2 x
b) lim (2 x  4 x 2  4 x  3)
x 
x 1
x 1
2
3
c) lim 1  3 x  3 x
d) lim 1  2 x . 1  4 x  1

x 0
x 3
x3
x
C©u 3 (2 ®): T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc t¹i x = 1
 5x2  2 x  7
khi x  1

f(x)= 
x 1
 2 x  m khi
x 1


ĐỀ 2
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
3n3  n  2
a) lim
b) lim( 2n 2  3n  2n 2  n )
n(n 2  2)  1
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
x2
a) lim 2
b) lim ( x  x 2  4 x  5)
x2
x 
x 5 3
2
3
c) lim 1  2 x  x
d) lim 1  x . 1  3 x  1
x 0
x  2
x2
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
 2 x2  x  3
khi x  1

f(x)= 
x 1
 2 x  m khi
x 1

ĐỀ 3 ( Tự giải)
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
a) lim ( n  21)(2n  1)
b) lim( n 2  n  n 2  n )
2n  2n  1
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
2
a) lim 3 x  1  x  5 b) lim ( x  x 2  4 x  5)
x 
x 1
x 1
2
3
c) lim 1  x  3 x
d) lim 1  2 x . 1  3 x  1
x 0
x 1
x 1
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
 3x 2  4 x  7
khi x  1

f(x)= 
x 1

2 x  m khi x  1


ĐỀ 4 (Tự giải)
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
1)( n  1) b)
a) lim (2n 
lim( 2n 2  5n  2n 2  n )
2
3n  2n  1
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
2
a) lim 3 x  1  2
x 1
x 1

b) lim (2 x  4 x 2  4 x  3)
x 

2
3
c) lim 1  x  3x
d) lim 1  2 x . 1  3 x  1
x 0
x 1
x 1
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
 2 x 2  3x  5
khi x  1

f(x)= 
x 1
 2mx  1 khi
x 1

Đề 5
C©u 1. T×m c¸c giíi h¹n sau
2 x
3x  5
x 2  3x  2
a) xlim
b)
c) lim
lim
2
x

2
x

2
x  11  3
2x  4
x2

 5x3  x 2  2 x  1
d) xlim


e) xlim




Câu 2. Tính tổng S = 9 + 3 + 1 +…+

x2  x  3  x  2



1

+ ….
3
Câu 3 Phương trình sau: x 3  3 x 2  4 x  7  0 có nghiệm hay
không trong khoảng ( -4;0)
Câu 4. Xét tính liên tục của hàm số sau trên R
Nếu x  1
 x2  x  2

f ( x)  
x 1
Nếu x= -1
 4

n 3

Đề 06
Bµi 1. T×m c¸c giíi h¹n sau:
2n
1 
2 
1. lim
2. lim
x 2 

2
n
n 3  3  ...  3
x 1 x  1
x  1

lim

x 

x . x4  1
1 x . x 1
2 3

3

4.

lim

x 



x2  x  1  x

x5 3 4 x  x2
.
x 3
x3
Bµi 2 . XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau t¹i x = 3
 2 x 2  5 x  3
, x3

f(x) = 
.
x  3
 a7
, x...
Bạn có thể chỉnh sửa mọi nội dung để sử dụng --- www.VNMATH.com
ĐỀ 1
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
a)
2
3
( 1)(2 1)
lim
2 1
n n
n n
b)
2 2
lim( 2 2 )n n n n
C©u 2 (5®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
a)
2
1
3 1 2
lim
1
x
x x
x
b)
2
lim (2 4 4 3)
x
x x x

c)
2
3
1 3 3
lim
3
x
x x
x
d)
3
0
1 2 . 1 4 1
lim
x
x x
x
C©u 3 (2 ®): T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc t¹i x = 1
f(x)=
2
5 2 7
1
1
2 1
x x
khi x
x
x m khi x
ĐỀ 2
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
a)
3
2
3 2
lim
( 2) 1
n n
n n
b)
2 2
lim( 2 3 2 )n n n n
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
a)
b)
2
lim ( 4 5)
x
x x x

c)
d)
3
0
1 . 1 3 1
lim
x
x x
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
f(x)=
2
2 3
1
1
2 1
x x
khi x
x
x m khi x
ĐỀ 3 ( Tự giải)
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
a)
2
( 1)(2 1)
lim
2 2 1
n n
n n
b)
2 2
lim( )n n n n
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
a)
2
1
3 1 5
lim
1
x
x x
x
b)
2
lim ( 4 5)
x
x x x

c)
2
1
1 3
lim
1
x
x x
x
d)
3
0
1 2 . 1 3 1
lim
x
x x
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
f(x)=
2
3 4 7
1
1
2 1
x x
khi x
x
x m khi x
ĐỀ 4 (Tự giải)
C©u 1: (2.®) TÝnh c¸c giíi h¹n sau:
a)
2
(2 1)( 1)
lim
3 2 1
n n
n n
b)
2 2
lim( 2 5 2 )n n n n
C©u 2 (5 ®) : TÝnh c¸c giíi h¹n sau :
a)
2
1
3 1 2
lim
1
x
x
x
b)
2
lim (2 4 4 3)
x
x x x

c)
2
1
1 3
lim
1
x
x x
x
d)
3
0
1 2 . 1 3 1
lim
x
x x
x
C©u 3 (2 ®):
T×m m ®Ó hµm sè sau liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña chóng
f(x)=
2
2 3 5
1
1
2 1 1
x x
khi x
x
mx khi x
Đề 5
C©u 1.m c¸c giíi h¹n sau
a)
2
2
lim
11 3
x
x
x
b)
2
2
3 2
lim
2
x
x x
x
c)
2
3 5
lim
2 4
x
x
x
d)
3 2
lim 5 2 1
x
x x x

e)
2
lim 3 2
x
x x x

Câu 2. Tính tổng S = 9 + 3 + 1 +…+
3
1
3
n
+ ….
Câu 3 Phương trình sau:
3 2
3 4 7 0x x x
có nghiệm hay
không trong khoảng ( -4;0)
Câu 4. Xét tính liên tục của hàm số sau trên R
2
2
( )
1
4
x x
f x
x
Đề 06
Bµi 1. T×m c¸c giíi h¹n sau:
1.
2
2
lim
3 3 ... 3
n
n
n
2.
2
1
1 2
lim
1 1
x
x
x x
3.
4
2 3
3
. 1
lim
1 . 1
x
x x
x x

4.
2
lim 1
x
x x x

5.
3
3
5 3 4 2
lim
3
x
x x x
x
.
Bµi 2 . XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau t¹i x = 3
f(x) =
2
2 5 3
, 3
3
7 , 3
x x
x
x
a x
.
Bµi 3. CM PT sau cã Ýt nhÊt ba nghiÖm : x
5
= 5x + 1.
Đề 07
Bµi 1. T×m c¸c giíi h¹n sau:
1.
2
1
lim
1 3 ... (2 1)
n
n
n

2.
3
1
3 1
lim
1 1
x
x x
3.
lim 1
2
x
x
x
x

4.
5
3
1
1
lim
1
x
x
x
Bµi 2. XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau trªn tËp x¸c ®Þnh
f(x) =
2
3 2 16
, 2
2
2 , 2
x x
x
x
x
.
Bµi 3. CMPT sau cã ba nghiÖm ph©n biÖt: 2x
3
+ 1 = 5x.
Đề 08
Bµi 1. T×m c¸c giíi h¹n sau:
Nếu x
1 
Nếu x= -1
Đề ôn thi ĐH - Trang 2
Đề ôn thi ĐH - Người đăng: Dungcan Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề ôn thi ĐH 9 10 554