Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi HSG Hóa 11

Được đăng lên bởi Dâu Đen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ DỰ BỊ 2

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
(Dành cho học sinh THPT không chuyên)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1.
1. Dung dịch A gồm các chất tan FeCl3, AlCl3, NH4Cl và CuCl2 (nồng độ mỗi chất xấp xỉ 0,1M).
a) Dung dịch A có phản ứng axit, bazơ, trung tính ? Tại sao ?
b) Cho H2S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành
phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
c) Thêm dần NH3 vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra ? Viết các phương trình phản ứng dạng
ion để giải thích.
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có) của khí clo , tinh thể iot tác dụng với :
a) Dung dịch NaOH ( ở nhiệt độ thường , khi đun nóng )
b) Dung dịch NH3 .
Câu 2. 1. Có 3 lọ được đánh số, mỗi lọ có chứa một trong các dd sau: natri sunfat, canxi axetat, nhôm sunfat,
natri hiđroxit, bari clorua.
Chất nào được chứa trong lọ số mấy, nếu:
 Rót dd từ lọ 4 vào lọ 3, có kết tủa trắng.
 Rót dd từ lọ 2 vào lọ 1, có kết tủa keo, tiếp tục rót thêm kết tủa đó bị tan.
 Rót dd từ lọ 4 vào lọ 5, ban đầu chưa có kết tủa, rót thêm thì có lượng nhỏ kết tủa xuất hiện.
Trong mỗi trường hợp giải thích đều có viết phương trình phản ứng.
2. Trong phòng thí nghiệm có các dung dịch bị mất nhãn: AlCl 3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2,
AgNO3. Dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết mỗi dung dịch. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).
3. Tìm cách loại sạch tạp chất khí có trong khí khác và viết các phương trình phản ứng xảy ra:
a) CO có trong CO2 ;
b) H2S có trong HCl ;
c) HCl có trong H2S ;
d) HCl có trong SO2 ;
e) SO3 có trong SO2 .
f) SO2 trong hỗn hợp SO2 và CO2
g) SO3 trong hỗn hợp SO3 và SO2
h) CO2 trong hỗn hợp H2 và CO2
k) HCl trong hỗn hợp HCl và CO2
Câu 3.
1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo):

Br2, Fe

Toluen
Br2, askt

A1

dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao

A2

dd HCl

A3

A4

dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao

A5

dd HCl

A6

A7

dd NaOH, to

A8

CuO, to

A9

dd AgNO3/NH3, to

A10

Biết A1, A4, A7 là các chất đồng phân có công thức phân tử C7H7Br.
2. Chất hữu cơ B là đồng phân của A 3 có chứa vòng benzen. B không phản ứng được với kim loại kiềm. Xác
định công thức cấu tạo của B.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng như nhau các chất hữu cơ (A), (B), (C), (D), (E) đều thu được 2,64 gam
CO2 và 1,08 gam H2O, thể tích O2 cần dùng là 1,344 lít (đktc). Tỉ lệ số mol...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ DỰ BỊ 2
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC
(Dành cho học sinh THPT không chuyên)
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1.
1. Dung dịch A gồm các chất tan FeCl
3
, AlCl
3
, NH
4
Cl và CuCl
2
(nồng độ mỗi chất xấp xỉ 0,1M).
a) Dung dịch A có phản ứng axit, bazơ, trung tính ? Tại sao ?
b) Cho H
2
S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành
phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.
c) Thêm dần NH
3
vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra ? Viết các phương trình phản ứng dạng
ion để giải thích.
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra ( nếu có) của khí clo , tinh thể iot tác dụng với :
a) Dung dịch NaOH ( ở nhiệt độ thường , khi đun nóng )
b) Dung dịch NH
3
.
Câu 2. 1. 3 lọ được đánh số, mỗi lọ chứa một trong các dd sau: natri sunfat, canxi axetat, nhôm sunfat,
natri hiđroxit, bari clorua.
Chất nào được chứa trong lọ số mấy, nếu:
Rót dd từ lọ 4 vào lọ 3, có kết tủa trắng.
Rót dd từ lọ 2 vào lọ 1, có kết tủa keo, tiếp tục rót thêm kết tủa đó bị tan.
Rót dd từ lọ 4 vào lọ 5, ban đầu chưa có kết tủa, rót thêm thì có lượng nhỏ kết tủa xuất hiện.
Trong mỗi trường hợp giải thích đều có viết phương trình phản ứng.
2. Trong phòng thí nghiệm các dung dịch bị mất nhãn: AlCl
3
, NaCl, KOH, Mg(NO
3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
, Zn(NO
3
)
2
,
AgNO
3
. Dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết mỗi dung dịch. Viết các phương trình phản ứng (nếu có).
3. Tìm cách loại sạch tạp chất khí có trong khí khác và viết các phương trình phản ứng xảy ra:
a) CO có trong CO
2
; b) H
2
S có trong HCl ;
c) HCl có trong H
2
S ; d) HCl có trong SO
2
;
e) SO
3
có trong SO
2
. f) SO
2
trong hỗn hợp SO
2
và CO
2
g) SO
3
trong hỗn hợp SO
3
và SO
2
h) CO
2
trong hỗn hợp H
2
và CO
2
k) HCl trong hỗn hợp HCl và CO
2
Câu 3.
1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo):
Biết A
1
, A
4
, A
7
là các chất đồng phân có công thức phân tử C
7
H
7
Br.
2. Chất hữu B đồng phân của A
3
chứa vòng benzen. B không phản ứng được với kim loại kiềm. Xác
định công thức cấu tạo của B.
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng như nhau các chất hữu (A), (B), (C), (D), (E) đều thu được 2,64 gam
CO
2
và 1,08 gam H
2
O, thể tích O
2
cần dùng là 1,344 lít (đktc). Tỉ lệ số mol (A), (B), (C), (D), (E) là 1 : 1,5 : 2 :
3 : 6.
1. Xác định công thức phân tử (A), (B), (C), (D), (E) nếu số mol chất (C) là 0,02 mol.
2. Xác định công thức cấu tạo của (A), (B), (C), (D), (E) biết:
- (A) có phản ứng tráng bạc và có khả năng hoà tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam.
- (B) phản ứng với dung dịch NaOH cho sản phẩm khả năng hoà tan Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh
lam.
- (C) phản ứng với dung dịch NaOH cho sản phẩm khả năng phản ứng với kim loại Natri. Trong phân tử
(C) có liên kết Hiđrô nội phân tử.
- (D) có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng được với kim loại Natri.
Câu 5. 1. Đề nghị một phương pháp để tinh chế NaCl khan có lẫn các muối khan NaBr, NaI, Na
2
CO
3
.
2. 6 lọ chứa các dung dịch: CaCl
2
, NaOH, (NH
4
)
2
SO
4
, Ba(NO
3
)
2
, Pb(NO
3
)
2
, K
2
CO
3
được đánh số thứ tự.
Hãy lập luận để xác định dung dịch nào chứa ở lọ số mấy khi
dd NaOH đặc, dư, t
o
cao, p cao
Br
2
, Fe
dd NaOH đặc, dư, t
o
cao, p cao
A
5
A
4
A
7
A
6
A
8
A
9
A
10
Toluen
A
2
A
1
A
3
Br
2
, askt
dd NaOH, t
o
CuO, t
o
dd HCl
dd HCl
dd AgNO
3
/NH
3
, t
o
Đề ôn thi HSG Hóa 11 - Trang 2
Đề ôn thi HSG Hóa 11 - Người đăng: Dâu Đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề ôn thi HSG Hóa 11 9 10 41