Ktl-icon-tai-lieu

Đề ôn thi vật lý 8

Được đăng lên bởi Snow Tuyet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN-QUẬN 1
-----------------------VẬT LÍ 8 - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 1 2013 - 2014
I. Lí Thuyết
Câu hỏi 1:Thế nào là chuyển động cơ? Cho ví dụ và giải thích?
Trả lời:
- Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật
làm mốc.
- Ví dụ: Một người đang đi xe thì người đó chuyển động so với cây bên
đường. Trong trường hợp này cái cây được
chọn làm mốc. Còn nếu chọn cái xe làm vật mốc thì người đó đang đứng
yên.
Câu hỏi 2:Nêu kết luận về tính tương đối của chuyển động.
- Cho ví dụ về một vật chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so
với vật khác.
Trả lời:
- Chuyển động hay đứng yên của một vật chỉ mang tính tương đối phụ thuộc
vào vật làm mốc.
- Ví dụ: Một người lái xe đi trên đường. Người đó chuyển động so với cây
bên đường nhưng đứng yên so với xe
Câu hỏi 3:Thế nào là tốc độ? Viết công thức và nêu đơn vị các đại lượng
trong công thức?
Nói tốc độ của xe ô tô là 50 km/h nghĩa là gì?
Trả lời:
Tốc độ cho biết độ nhanh hay chậm của một vật chuyển động được tính
bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Công thức:
svt=
trong đó: s: quãng đường đi được (km, m …)
t: thời gian đi hết quãng đường đó (h, min, s …)
v: tốc độ (km/h, m/s …)
Nói tốc độ của xe ô tô là 50 km/h nghĩa là trong 1 h xe ô tô đi được quãng
đường là 50 km.
Câu hỏi 4:Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều?Cho ví dụ?
Nêu công thức tính vận tốc trung
bình?
Trả lời: Chuyền động đều là chuyển động có tốc độ không thay đổi theo thời
gian.
Chuyền động không đều là chuyển động có tốc độ thay đổi theo thời gian.

Công thức tính vận tốc trung bình: 1 2
12
...
...
sss
v
ttt
++
==
++
Câu hỏi 4:Nêu cách biểu diễn lực? Kí hiệu một véc tơ lực?
Trả lời:
- Lực là một đại lượng vec tơ, được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc là điểm đặt của lực
+ Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực
+ Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ xích cho trước.
Câu hỏi 5: Quán tính là gì? Quán tính của một vật được thể hiện như thế
nào? Ví dụ?
Trả lời:
Quán tính là tính chất của một vật giữ nguyên chuyển động khi không có lực
tác dụng và chỉ thay đổi dần chuyển
động khi có lực tác dụng
- Một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của hai lực
cân bằng, nếu đang đứng yên thì sẽ tiếp
tục đứng yên, nếu đang chuyển động thì sẽ chuyển động thẳng đều.
- Một vật khi chịu tác dụng của 1 lực hoặc chịu tác dụng của các lực không
cân bằng nhau thì vật bị biến đổi
chuyển động và chuyển động chỉ có thể biến đổi dần, không thể xảy ra ngay
lập t...
1
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ƠN-QUẬN 1
------------------------
VẬT LÍ 8 - ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ 1 2013 - 2014
I. Lí Thuyết
Câu hỏi 1:Thế nào là chuyển động cơ? Cho ví dụ và giải thích?
Trả lời:
- Chuyển động sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật
làm mốc.
- dụ: Một người đang đi xe thì người đó chuyển động so với cây bên
đường. Trong trường hợp này cái cây được
chọn làm mốc. Còn nếu chọn cái xe làm vật mốc thì người đó đang đứng
yên.
Câu hỏi 2:Nêu kết luận về tính tương đối của chuyển động.
- Cho dụ về một vật chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so
với vật khác.
Trả lời:
- Chuyển động hay đứng yên của một vật chỉ mang tính tương đối phụ thuộc
vào vật làm mốc.
- dụ: Một người lái xe đi trên đường. Người đó chuyển động so với cây
bên đường nhưng đứng yên so với xe
Câu hỏi 3:Thế nào tốc độ? Viết công thức nêu đơn vị các đại lượng
trong công thức?
Nói tốc độ của xe ô tô là 50 km/h nghĩa là gì?
Trả lời:
Tốc độ cho biết đ nhanh hay chậm của một vật chuyển động được tính
bằng quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Công thức:
svt=
trong đó: s: quãng đường đi được (km, m …)
t: thời gian đi hết quãng đường đó (h, min, s …)
v: tốc độ (km/h, m/s …)
Nói tốc độ của xe ô 50 km/h nghĩa trong 1 h xe ô đi được quãng
đường là 50 km.
Câu hỏi 4:Thế nào chuyển động đều, chuyển động không đều?Cho dụ?
Nêu công thức tính vận tốc trung
bình?
Trả lời: Chuyền động đều là chuyển động có tốc độ không thay đổi theo thời
gian.
Chuyền động không đều là chuyển động có tốc độ thay đổi theo thời gian.
Đề ôn thi vật lý 8 - Trang 2
Đề ôn thi vật lý 8 - Người đăng: Snow Tuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề ôn thi vật lý 8 9 10 558