Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH.

Được đăng lên bởi huyhoangpy
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD – ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG PT CẤP 2 – 3 TÂN LẬP
TỔ: LÝ – CÔNG NGHỆ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ
VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH.

Người thực hiện: LÊ TRỌNG THẢO.

Năm học: 2010 – 2011

MỤC LỤC
NỘI DUNG

TRANG

PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Nội dung đề tài

3

I.
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương 1. Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu
1. Cơ sở pháp lí
2. Cơ sở lí luận
3. Cơ sở thực tiễn
Chương 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu
1. Khái niêm phạm vi
2. Thực trạng của đề tài
3. Nguyên nhân thực trạng
Chương 3. Biện pháp và giải pháp chủ yếu để thực hiên đề tài.
1. Cơ sở đề xuất các giải pháp
2. Các giải pháp chủ yếu
3. Tổ chức triển khai thực hiện

4

II.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

6

5

7
III.

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH
8

IV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

I.PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lý do chọn đề tài:
Sử đổi mới phương pháp sử dụng thí nghiệm trong dạy học môn Vật lí phổ thông
do yêu cầu đổi mới mục tiêu giáo dục, đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy. Đặc
biệt đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
Với yêu cầu đó mục tiêu giáo dục các cấp đều chú ý đến việc hình thành các năng
lực cho học sinh: năng lực nhận thức, năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề,
năng lực thích ứng. Việc dạy và học môn Vật lí, việc truyền thụ kiến thức, kĩ năng cho
học sinh cần chú ý nhiều đến việc hình thành các năng lực hành động, năng lực vận dụng
kiến thức, tiến hành nghiên cứu như các kĩ năng: quan sát ghi chép, mô tả, đề ra giả thiết,
giải quyết vấn đề, tiến hành thí nghiệm từ đơn giản đến phức tạp… Với các kĩ năng này
giúp học sinh tự phát hiện giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề trong khoa
học và đời sống có liên quan.
Từ thực tế giảng dạy và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Với đối tượng
học sinh phần lớn dân tộc thiếu số như Ê đê, Tày, Nùng. Dao, Sán dìu … Đặt ra vấn đề
đưa ra giải pháp đáp ứng những yêu cầu đó về mặt nhận thức học tập cho học sinh. Vì thế
tôi chọn đề tài: dùng thí nghiệm biễu diễn trong việc đặt vấn đề gây hứng thú học tập
cho học sinh.
2. Mục đích nghiên cứu.
Việc sử dụng thí nghiệm biễu diễn trong việc đặt vấn đề có rất nhiều tác dụng đảm
bảo yêu cầu về giáo dục và phù hợp với cơ sở vật chất với đối tượng học sinh ở Trường
PT Cấp 2-3 Tân Lập.
- Gây hứng thú học tập.
- Nâng cao long tin vào khoa học
- Phát triển tư ...
SỞ GD – ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG PT CẤP 2 – 3 TÂN LẬP
TỔ: LÝ – CÔNG NGHỆ
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài:
DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ
VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH.
Người thực hiện: LÊ TRỌNG THẢO.
Năm học: 2010 – 2011
Đề tài: DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH. - Người đăng: huyhoangpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: DÙNG THÍ NGHIỆM BIỄU DIỄN TRONG VIỆC TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH. 9 10 609