Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Mộc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mã số: …………….
PHẢN ỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRƢỚC
CÚ SỐC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ,
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DSGE VÀ SVAR CHO VIỆT NAM

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài
Việt Nam trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất
khẩu, nhập khẩu hàng hóa,dịch vụ ngày càng phát triển, tăng trƣởng với tốc độ cao dù
kinh tế quốc gia cũng nhƣ tình hình thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Thị trƣờng ngoại hối hình thành và ngày càng phát triển, Việt Nam đã tăng lƣợng dự
trữ ngoại hối lên cao. Để kiểm soát lạm phát, ngân hàng nhà nƣớc thực hiện các chính
sách thắt chặt tiền tệ....
Trong tình hình đó, việc xem xét sự biến động của tỷ giá hối đoái là rất quan
trọng trong chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia chính vì vậy, đề tài này muốn hƣớng
tới các phản ứng của tỉ giá hối đoái trƣớc cú sốc chính sách tiền tệ nhằm mô tả một
cách xác thực nhấttrong việcsử dụng các công cụ hữu ích về kinh tế lƣợng
Mục tiêu nghiên cứu
Bài viết tập trung vào phân tích trƣờng hợp nền kinh tế nhỏ mở thông quan mô
hình DSGE.Ƣớc lƣợng các tham số của mô hình và tập trung vào hàm phản ứng đẩy
để xem xét đến tác động của các cú sốc kinh tế ngoại sinh đến nền kinh tế nhƣ thế nào.
Ngoài ra,bài viết còn xem xét thêm sự phù hợp trong việc sử dụng các mô hình
VAR để mô phỏng lại các phản ứng của các biến kinh tế khi phải đối mặt với các cú
sốc tỷ giá thƣơng mại, công nghệ, lạm phát thế giới, sản lƣợng thế giới và đặt biệt là
cú sốc chính sách tiền tệ -xem xét sự truyền dẫn của tỷ giá hối đoái .
Tìm kiếm một công cụ hiệu quả để thực hiện các chính sách vĩ mô, nhóm
chúng tôi đã tiến hành thực hiện mô hình DSGE đang đƣợc sử dụng phổ biến ở các
ngân hàng trung ƣơng của nhiều nƣớc trên thế giới.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Bài viết xây dựng mô hình DSGE cho nền kinh tế nhỏ mở theo cách tiếp cận
của Bayesian với các biến kinh tế. Sau đó dựa vào các biến quan sát: lỗ hổng sản
lƣợng (output gap), lạm phát, lãi suất danh nghĩa, thay đổi tỷ giá hối đoái danh nghĩa
và tỷ giá thƣơng mại để ƣớc lƣợng các tham số cho các biến của mô hình DSGE. Xây

2

dựng phân phối tiên nghiệm cho các tham số chƣa biết của mô hình. Từ các biến quan
sát, xây dựng phƣơng trình likelihood cùng với phân phối tiên nghiệm thiết lập từ
trƣớc để xác định các phân phối hậu nghiệm cho các tham số. Cuối cùng, dựa vào
phƣơng pháp Monter Carlo và Markov chain Monte Carlo...
Mã số: …………….
PHN NG CA T GIÁ HỐI ĐOÁI TRƢỚC
CÚ SC CHÍNH SÁCH TIN T,
NG DNG MÔ HÌNH DSGE VÀ SVAR CHO VIT NAM
Đề tài nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học - Người đăng: Mộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học 9 10 956