Ktl-icon-tai-lieu

Đề tập huấn bồi dưỡng hóa học

Được đăng lên bởi c2tanha-lamha-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 18
Tiết 36

Ngày soạn
Ngày dạy

KIỂM TRA HỌC KỲ I
I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức:
a. Chủ đề 1:
Chất nguyên tử phân tử (chất nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất,
hợp chất, phân tử, CTHH, hóa trị)
b. Chủ đề 2:
Phản ứng hóa học(định luật BTKL, PTHH)
c. Chủ đề 3:
Mol và tính toán hóa học(mol, chuyển đổi khối lượng, thể tích và lượng
chất, tỉ khối của chất khí, tính theo CTHH, tính theo PTHH)
2. Kĩ năng:
a. giải câu hỏi TNKQ
b. Phân biệt đơn chất, hợp chất, viết CTHH, PTHH
c. Áp dụng định luật BTKL, tính theo PTHH, CTHH
3. Thái độ:
a. Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề
b. Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc trong khoa học
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
Kết hợp cả 2 hình thức : TNKQ (30%); TNTL(70%)
III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở
Nội dung
mức cao
kiến thức
hơn
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1. Chủ đề -Cấu tạo nguyên - xác định - tính PTK của
1
tử
được số đơn hợp chất
Chất
-Khái niệm đơn vị điện hạt
nguyên
chất, hợp chất, nhân.
tử, phân
phân tử
Số p, số e, số
tử
-Khái niệm hóa trị lớp e.
-Lập CTHH
của hợp chất
dựa vào hóa
trị.
Số câu
2
1
1
1

Cộng

20%

5

hỏi
Số điểm
2. Chủ đề
2
Phản ứng
hóa học

Số câu
hỏi
Số điểm
3.Chủ đề
3
Mol và
tính toán
hóa học

Số câu
hỏi
Số điểm

0,5
- Biết hiện tượng
vật lý, hiện tượng
hóa học.
-Dấu hiệu của
PU7HH.
-Nội dung định
luật BTKL.
-Ý nghĩa của
PTHH.

3

3

0,75
-Biết biểu thức và
biểu diễn mối quan
hệ giữa n, m, V.
-Biểu thức tính tỷ
khối chất khí A đối
với khí B và không
khí.
-Biết các bước tính
thành phần % của
các nguyên tố trong
hợp chất khi biết
CTHH của hợp
chất.
-Biết các bước lập
CTHH của hợp
chất khi biết thành
phần % khối lượng
của các nguyên tố
tạo nên hợp chất.
2
2
0,5

0,25
1,0
0,25
- Phân biệt - Lập PTHH
hiện tượng
vật lý và hiện
tượng
hóa
học.
-Vận
dụng
định
luật
BTKL
để
tính
khối
lượng
của
một chất.

1,25

- Điền hệ số
hoặc CTHH
vào sơ đồ
p.ư khuyết.

1

0,75
-Dựa vào tỷ
khối tính
khối lượng
mol.
-Tính được
tỷ lệ số mol
giữa các chất
theo PTHH.

1,5
-Tinh được khối
lượng mol, n, m,
V.
-Dựa vào CTHH
tính thành phần %
về khối lượng các
nguyên tố.
-Xác định được
CTHH của hợp
chất khi biết thánh
phần % khối
lượng các nguyên
tố có trong hợp
chất.
-Tính được thể
tích khí tham gia
hoặc tạo thành sau
p.ứ.

2,0
30%

7
3,0
-Xác định
được
CTHH chất
khí khi biết
tỷ khối.
-Tính khối
lượng chất
p.ứ, chất
tạo thành.

50%

1

1

1

7

0,5

1,75

1,0

5,0

Tổng số
câu
Tổng số
điểm

7
2
4
2
1
2
1,75
1,25
1,0
1,5
0,25
3,25
(17,5%) (12,5%) 10%...
Tuần 18 Ngày soạn
Tiết 36 Ngày dạy
KIỂM TRA HỌC KỲ I
I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức:
a. Chủ đề 1:
Chất nguyên tử phân tử (chất nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất,
hợp chất, phân tử, CTHH, hóa trị)
b. Chủ đề 2:
Phản ứng hóa học(định luật BTKL, PTHH)
c. Chủ đề 3:
Mol và tính toán hóa học(mol, chuyển đổi khối lượng, thể tích và lượng
chất, tỉ khối của chất khí, tính theo CTHH, tính theo PTHH)
2. Kĩ năng:
a. giải câu hỏi TNKQ
b. Phân biệt đơn chất, hợp chất, viết CTHH, PTHH
c. Áp dụng định luật BTKL, tính theo PTHH, CTHH
3. Thái độ:
a. Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề
b. Rèn luyện tính cẩn thận nghiêm túc trong khoa học
II/ HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
Kết hợp cả 2 hình thức : TNKQ (30%); TNTL(70%)
III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Nội dung
kiến thức
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở
mức cao
hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Chủ đề
1
Chất
nguyên
tử, phân
tử
-Cấu tạo ngun
tử
-Ki niệm đơn
chất, hợp chất,
phân t
-Ki niệm hóa tr
- xác định
được số đơn
vị điện hạt
nhân.
Số p, số e, số
lớp e.
-Lập CTHH
của hợp chất
dựa vào hóa
trị.
- tính PTK của
hợp chất
20%
Số câu 2 1 1 1 5
Đề tập huấn bồi dưỡng hóa học - Trang 2
Đề tập huấn bồi dưỡng hóa học - Người đăng: c2tanha-lamha-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề tập huấn bồi dưỡng hóa học 9 10 37