Ktl-icon-tai-lieu

đề thi

Được đăng lên bởi tin95tcv-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỊCH KIỂM TRA/THI
Submit

SINH VIÊN
Học kỳ

Mssv:
-----------------------------------------------------

Sinh viên :

HUỲNH ĐỨC TIN-Mssv:21304136 - HK1 (2013-2014)
Ngày cập nhật: 22/11/13 12:59:56 PM

Mã MH

Tên Môn Học

Nhóm-Tổ

006001

Giải tích 1

501001

Kiểm tra giữa kỳ

Thi cuối kỳ

Ngày

Tiết

Phòng

Ngày

Tiết

Phòng

L04-AB

30/11

2

301H1

16/02

2

101H1

Tin học đại cương

L03-B

27/11

2

506H2

18/02

2

210H1

008001

Pháp luật việt nam đ/c

L04-B

26/11

2

401H2

20/02

4

704H1

006004

Đại số

L04-AB

01/12

2

101H1

22/02

2

401H1

007001

Vật lý 1

L04-AB

08/12

2

304H1

23/02

2

307H1

Chú ý: tiết thi, giờ thi ghi trong lịch thi của sinh viên tính theo giờ học tại cơ sở 1 (Nội thành)

...
LỊCH KIỂM TRA/THI
SINH VIÊN
Học kỳ Mssv:
-----------------------------------------------------
Sinh viên :
HUỲNH ĐỨC TIN-Mssv:21304136 - HK1 (2013-2014)
Ngày cập nhật: 22/11/13 12:59:56 PM
Mã MH Tên Môn Học Nhóm-Tổ
Kiểm tra giữa kỳ Thi cuối kỳ
Ngày Tiết Phòng Ngày Tiết Phòng
006001 Giải tích 1 L04-AB 30/11 2 301H1 16/02 2 101H1
501001 Tin học đại cương L03-B 27/11 2 506H2 18/02 2 210H1
008001 Pháp luật việt nam đ/c L04-B 26/11 2 401H2 20/02 4 704H1
006004 Đại số L04-AB 01/12 2 101H1 22/02 2 401H1
007001 Vật lý 1 L04-AB 08/12 2 304H1 23/02 2 307H1
Chú ý: tiết thi, giờ thi ghi trong lịch thi của sinh viên tính theo giờ học tại cơ sở 1 (Nội thành)
Submit
đề thi - Người đăng: tin95tcv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi 9 10 510