Ktl-icon-tai-lieu

đề thi

Được đăng lên bởi Danh Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Khóa ngày: 27/11/2010
Môn: HÓA HỌC

Câu 1: (3,5 điểm)
1. Xác định cấu trúc không gian của phân tử CO2 và ion CO32-. Giải thích.
2. Trong phòng thí nghiệm, khí HCl được điều chế bằng cách nung nóng NaCl
khan với H2SO4 đặc (phương pháp sunfat hóa), nhưng đối với HBr hoặc HI thì
không thể dùng H2SO4 đặc mà phải thay bằng H3PO4. Giải thích và viết các
phương trình phản ứng xảy ra.
3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong những trường hợp sau:
a. Hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng.
b. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp BaO và Al2O3 trong H2O.
c. Dung dịch Fe(NO3)2 tác dụng với HCl loãng.
CÂU 1

Ý
1

NỘI DUNG

ĐIỂM

Phân tử CO2 có cấu trúc thẳng hàng, góc liên kết OCO = 180 0
do: Nguyên tử C ở trạng thái lai hóa sp nằm trên một đường
thẳng, C dùng 2 AO lai hóa này để tạo 2 liên kết  với 2 AO p
của 2 nguyên tử O. Nguyên tử C còn 2 AO p, mỗi AO này phủ
bên với AO p của mỗi nguyên tử O tạo liên kết .
Kết quả: phân tử CO2 có 2 liên kết  và 2 liên kết .

0,5

O (Z=8): 1s2 2s2 2p4
C (Z=6): 1s2 2s2 2p2

2AO sp
Cấu trúc phân tử CO2:

O

C

O

Ion CO 32- có cấu trúc mặt phẳng, góc liên kết OCO = 1200, do
nguyên tử C ở trạng thái lai hóa sp2 hướng ra 3 đỉnh của tam
giác đều, C dùng 3 AO lai hóa này để tạo 3 liên kết  với 3 AO
p của 3 nguyên tử O. Nguyên tử C đưa ra 1 AO p phủ bên với
AO p của nguyên tử O tạo liên kết .

0,5

Trang 1/11

Kết quả: ion CO32- có 3 liên kết  và 1 liên kết  trải đều trên
toàn bộ anion.
O (Z=8): 1s2 2s2 2p4
O - : 1s2 2s2 2p5
C (Z=6): 1s2 2s2 2p2

3AO sp 2
Cấu trúc ion CO32-

2

O

O

hoặc

C
O

2

O

C
O

O

+ Phản ứng điều chế khí HCl
2NaCl(khan) + H2SO4 đ  Na2SO4 + 2HCl(khí)
Cl có tính khử yếu nên không thể khử dược H2SO4.
+ Trong khi đó, nếu dùng cách trên để điều chế HBr hoặc HI
thì Br- hoặc I- sinh ra có tính khử mạnh sẽ tiếp tục khử H2SO4
tạo ra Br2 hoặc I2 theo phản ứng:
2HI + H2SO4  I2 + SO2 + 2H2O
Kết quả: không thu được HBr hoặc HI.
Để phản ứng khử H2SO4 không xảy ra ta thay H2SO4 bằng
H3PO4, khi đó:
3NaBr + H3PO4  Na3PO4 + 3HBr(khí)
HBr không khử được H3PO4

0,5

0,5

3a

Fe3O4 + 4 H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
Cu + Fe2(SO4)3  2FeSO4 + CuSO4

0,5

3b

BaO + H2O  Ba(OH)2
Al2O3 + Ba(OH)2 + 3H2O  Ba[Al(OH)4]2

0,5

3c

9Fe(NO3)2 + 12HCl loãng  4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO +
6H2O

0,5

hoặc 3Fe2+ + NO3- + 4H+  3Fe3+ + NO + 2H2O
Trang 2/11

Câu 2: (3,5 điểm)
1. Phản ứn...
Trang 1/11
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG
HƯỚNG DẪN CHM THI
CHN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ĐỀ THI CHÍNH THC
Khóa ngày: 27/11/2010
Môn: HÓA HC
u 1: (3,5 điểm)
1. Xác đnh cu trúc không gian ca phân tử CO
2
và ion CO
3
2-
. Giải thích.
2. Trong phòng thí nghiệm, khí HCl được điều chế bằng cách nung nóng NaCl
khan với H
2
SO
4
đặc (phương pháp sunfat a), nhưng đối với HBr hoặc HI thì
không thdùng H
2
SO
4
đặc mà phải thay bằng H
3
PO
4
. Giải thích và viết các
phương trình phn ứng xy ra.
3. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong nhng trường hợp sau:
a. Hỗn hợp bột Cu và Fe
3
O
4
tan hoàn toàn trong dung dịch H
2
SO
4
loãng.
b. a tan hoàn toàn hỗn hợp BaO và Al
2
O
3
trong H
2
O.
c. Dung dịch Fe(NO
3
)
2
tác dụng vi HCl loãng.
CÂU 1 Ý NỘI DUNG ĐIỂM
1 Phân tử CO
2
cấu trúc thẳng hàng, góc liên kết OCO = 180
0
do: Nguyên t C trạng thái lai hóa sp nằm trên mt đường
thng, C dùng 2 AO lai hóay đtạo 2 liên kết với 2 AO p
ca 2 nguyên t O. Nguyên tC còn 2 AO p, mi AO này ph
bên với AO p của mỗi nguyên t O tạo liên kết .
Kết quả: phân tCO
2
có 2 liên kết 2 liên kết .
O (Z=8): 1s
2
2s
2
2p
4
C (Z=6): 1s
2
2s
2
2p
2
2AO sp
Cấu trúc phân tử CO
2
:
Ion CO
3
2-
cấu trúc mặt phẳng, c liên kết OCO = 120
0
,
do
nguyên tC trạng thái lai hóa sp
2
hướng ra 3 đnh của tam
giác đều, C dùng 3 AO lai hóa này để tạo 3 liên kết với 3 AO
p của 3 nguyên t O. Nguyên tC đưa ra 1 AO p phbên với
AO p của nguyên t O tạo liên kết .
0,5
0,5
O
C O
đề thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi - Người đăng: Danh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
đề thi 9 10 625