Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Bằng B THVP

Được đăng lên bởi Cherry Candy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Đề thi:

CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: dd/mm/yyyy
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gồm WinWord và Excel.
Nếu điểm của phần lý thuyết <=0.5đ hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem như bài thi
không đạt **

I. Phần lý thuyết
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm)
1. Cho biết cánh khởi động trình duyệt WEB riêng tư?
2. Có thế đính kèm 01 thư mục khi gửi mail được không? Thực hiện như thế nào?
3. Khi trình chiếu, làm thế nào để bỏ đi lời thuyết minh?
4. Cho biết cách tạo hiệu ứng Trigger?
5. Khi kết thúc trình chiếu mà không muốn xuất hiện màn hình đen thì làm như thế nào?

II. Phần Thực hành
A. Word (4 điểm)
Bài 1:
Dựa vào dữ liệu cho sẵn ( tập tin Khanhhang.xlsx) tạo ra thư mời lưu vào thư mục làm việc với các yêu cầu
sau:

- Chỉ in thư mời cho những khách hàng ở Tp.HCM không có số điện thoại.

SC_BVP_0257_xxxx_201110_02.docx

Trang 1/3

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Bài 2:
Trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên Form.docx

Yêu cầu:


Họ tên người mua hàng, địa chỉ cho phép nhập



Tên quy cách sản phẩm hàng hóa chọn từ danh sách có sẳn: Bài tập tin học văn phòng, Bài tập Excel Kế
toán, Bài tập tin học cơ bản.



Đơn vị tính chọn từ danh sách có sẳn: Cuốn, tờ.



Số lượng và Đơn giá : chỉ cho nhập số.

-

Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Giảm giá 1% nếu số lượng trên 20, giảm giá 2% nếu số lượng trên 50.

B. Excel (4 điểm)
Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xls vào thư
mục đang làm việc.
Từ File (DuLieuExcel.xlsx) dữ liệu cung cấp:
Tính toán Sheet: BanHang

SC_BVP_0257_xxxx_201110_02.docx

Trang 2/3

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH
1. Tô nền màu xanh cho các dòng bán trong 15 ngày đầu mỗi tháng và có số lượng >=5, màu hồng cho
các dòng bán cho khách Cô Tâm trong 15 ngày cuối mỗi tháng.
2. Mã loại dựa vào dữ liệu trong Bảng Loại Hàng để chọn (Không nhập trực tiếp).
3. Tên loại dựa vào Mã loại tra trong Bảng Loại Hàng.(Index_công thức mảng)
4. Tên hàng dựa vào Mã loại và dữ liệu trong các bảng Áo Sơ mi, Áo thun, Áo Dạ hội, Áo Khoác, Áo
Len, Áo Thể Thao để chọn (Không nhập liệu).
5. Nhập liệu cho Ngày bán trong 6 tháng đầu năm 2011, Số lượng phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn ...
TRUNG M TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. H CHÍ MINH
SC_BVP_0257_xxxx_201110_02.docx Trang 1/3
Đề thi:
CHNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA
Thời gian: 150 phút
Ngày thi: dd/mm/yyyy
*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm ***
** Lưu ý: Bài thi gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành. Trong phần thực hành gm WinWord và Excel.
Nếu điểm của phần lý thuyết <=0. hoặc thực hành Winword < 1đ hoặc Excel < 1đ thì xem như bài thi
không đạt **
I. Phần lý thuyết
Trong thư mục làm việc tạo tập tin LYTHUYET.DOC trả lời các câu hỏi sau? (2 điểm)
1. Cho biết cánh khởi động trình duyt WEB riêng ?
2. Có thế đính kèm 01 thư mục khi gửi mail được không? Thực hiện như thế nào?
3. Khi trình chiếu, làm thế nào để bỏ đi lời thuyết minh?
4. Cho biết cách tạo hiệu ứng Trigger?
5. Khi kết thúc trình chiếu mà không muốn xuất hiện màn hình đen thì làm như thế nào?
II. Phần Thực hành
A. Word (4 điểm)
Bài 1:
Dựa vào dữ liệu cho sẵn ( tập tin Khanhhang.xlsx) tạo ra thư mời u vào thư mục làm việc với các yêu cầu
sau:
- Chin thư mời cho nhng khách hàng Tp.HCM không có số điện thoại.
Đề thi Bằng B THVP - Trang 2
Đề thi Bằng B THVP - Người đăng: Cherry Candy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Bằng B THVP 9 10 366