Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi bơm quạt máy nén

Được đăng lên bởi trandinhka
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN BƠM - QUẠT – MÁY NÉN KHÍ
Ngày: 27/3/2013. Thời gian: 45 phút. Sinh viên được sử dụng tài liệu
BÀI 1 (7 điểm): Bánh công tác bơm ly tâm có các kích thước chính: 2R1=120mm,
2R2=300mm, chiều rộng của cánh tại cửa vào b1=60mm và cửa ra b2=25mm. Lưu lượng
Q=100L/s, số vòng quay n = 1450v/ph. Các góc đặt cánh 1 =30o và  2 =25o
Xây dựng tam giác vận tốc ở cửa vào và cửa ra của dãy cánh. Tính các vận tốc thành
phần c1u và c2u, và các góc 1 và  2 . Tính cột áp lý thuyết của bơm.

1

BÀI 2 (3 điểm) Hệ thống bơm nước đang hoạt động với lưu lượng 120m3/h, cột áp 100m
và hiệu suất bơm 70%. Cần giảm lưu lượng đến 80m3/h bằng cách thay đổi số vòng quay
của bơm. Tìm cột áp, công suất trên trục và hiệu suất mới của bơm? Biểu diễn trạng thái
làm việc trước và sau khi điều chỉnh trên cùng đồ thị H-Q (Cột áp-Lưu lượng).

ĐÁP ÁN
Bài 1:
Vận tốc kinh tuyến
c1R=Q/(2piR1b1)=4,42m/s
c2R=Q/(2piR2b2)=4,24m/s
Vận tốc vòng:
u1=2piR1n/60=9,11m/s
u2=2piR2n/60=22,78m/s
c1u=u1-c1Rcotg( 1 )=1,45m/s
c2u=u2-c2Rcotg(  2 )=13,7m/s

1 =arctg(c1R/c1u)=71,84o
2 =arctg(c2R/c2u)=17,2o
Hl=(u2c2u-u1c1u)/g= 30,5m

Bài 2:
H’=H(Q’/Q)2=44,4m
N=

gHQ
=46,7kW

N’=N(Q’/Q)3=13,8kW

Hiệu suất không đổi.

H
1
2

Q

...
ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA CƠ KHÍ
B MÔN CÔNG NGH NHIT LNH
ĐỀ KIM TRA GIA K
MÔN BƠM - QUT MÁY NÉN KHÍ
Ngày: 27/3/2013. Thi gian: 45 phút. Sinh viên được s dng tài liu
BÀI 1 (7 điểm): Bánh công tác bơm ly tâm các kích thưc chính: 2R
1
=120mm,
2R
2
=300mm, chiu rng ca cánh ti ca o b
1
=60mm ca ra b
2
=25mm. Lưu ng
Q=100L/s, s vòng quay n = 1450v/ph. Các góc đặt cánh
1
=30
o
2
=25
o
Xây dng tam giác vn tc ca vào ca ra ca y cánh. Tính các vn tc thành
phn c
1u
và c
2u
, và các góc
1
2
. Tính ct áp lý thuyết của bơm.
BÀI 2 (3 điểm) H thống m nước đang hoạt động với lưu lượng 120m
3
/h, ct áp 100m
và hiu suất bơm 70%. Cần giảm lưu lượng đến 80m
3
/h bằng cách thay đi s vòng quay
của m. Tìm cột áp, công sut trên trc hiu sut mi của bơm? Biểu din trng thái
làm vic trước và sau khi điều chỉnh trên cùng đồ th H-Q (Ct áp-u lượng).
1
Đề thi bơm quạt máy nén - Trang 2
Đề thi bơm quạt máy nén - Người đăng: trandinhka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi bơm quạt máy nén 9 10 953