Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn HSG môn Sinh học 9

Được đăng lên bởi Lien79
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN THI: SINH HỌC 9
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1(1,5điểm).
a/ Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1? Nói r ằng, người m ẹ quy ết đ ịnh
giới tính của con là đúng hay sai? Tại sao?
b/ Một bạn học sinh nói rằng: bố mẹ truyền cho con của mình các tính tr ạng đã được hình
thành sẵn. Bằng kiến thức đã học, hãy cho bi ết ý ki ến trên của b ạn h ọc sinh có đúng
không? Giải thích?
Câu 2(1.5điểm).
a) Vì sao ADN rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù?
b) Chức năng của axít ribônuclêic. Sự khác nhau gi ữa axít ribônuclêic và axít
đêoxiribônuclêic.
Câu 3. (1,5 điểm)
Cho các ví dụ sau:
1 Cây mạ bị mất khả năng tổng hợp diệp lục nên có màu trắng.
2 Con tắc kè hoa biến đổi màu sắc theo nền môi trường.
Các ví dụ trên thuộc loại biến dị nào? Phân biệt các loại biến dị đó về đặc điểm biểu
hiện và khả năng di truyền.
Câu 4(2điểm).
a- Hoạt động độc đáo nào của nhiễm sắc thể (NST) chỉ có ở gi ảm phân nh ưng không th ấy
trong nguyên phân?
b- Khi quan sát tiêu bản tế bào ở một loài động vật giao ph ối, th ấy có 32 NST đ ơn đang
phân li về hai cực của tế bào. Hãy cho biết tế bào này đang ở kì nào c ủa hình th ức phân bào
và bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu ?
Câu 5(1,5điểm).
1. Một cặp song sinh đều là nam, cặp song sinh này là cùng tr ứng hay khác tr ứng? Hãy gi ải
thích.
2. Hãy xác định những bệnh di truyền sau đây ở người thuộc dạng đột bi ến nào?
a. Bệnh ung thư máu
c. Bệnh Đao
b. Bệnh câm điếc bẩm sinh
d. Bệnh Tơcnơ

Câu 6.( 2điểm)
Ở quả cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Thực hiện phép lai giữa 2 gi ống cà
chua, thu được tất cả các cây F1 đều có quả màu đỏ.
a, Biện luận và lập sơ đồ của phép lai trên?
b, Làm thế nào để xác minh các cây F1 thu được nói trên là thuần ch ủng hay không thu ần
chủng? Giải thích và minh họa bằng sơ đồ lai?
---------------HẾT ---------------

Người ra đề
(Kí, ghi rõ họ tên)

Người thẩm định
(Kí, ghi rõ họ tên)

BGH nhà trường
(Kí tên, đóng dấu)

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LẬP LỄ

Câu 1

Câu 2

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG
MÔN: SINH H ỌC 8
NĂM HỌC 2012 - 2013

a/ - Cơ chế xác định giới tính ở người:
Nam: XX, Nữ: XY
Sơ đồ lai:
-->Trên qui mô lớn, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1:1
(Học sinh có thể giải thích bằng lời vẫn cho điểm tối đa)
- Nói người mẹ quyết định giới tính của con là sai, vì giao tử mang NST Y để
tạo hợp tử XY (phát triển thành con trai) được hình thành từ n...
UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1(1,5đi m).
a/ T i sao trong c u trúc dân s , t l nam/n x p x 1:1? Nói r ng, ng i m quy t đ nh ườ ế
gi i tính c a con là đúng hay sai? T i sao?
b/ M t b n h c sinh nói r ng: b m truy n cho con c a mình các tính tr ng đã đ c hình ượ
thành s n. B ng ki n th c đã h c, hãy cho bi t ý ki n trên c a b n h c sinh đúng ế ế ế
không? Gi i thích?
Câu 2(1.5đi m).
a) Vì sao ADN r t đa d ng nh ng l i r t đ c thù? ư
b) Ch c năng c a axít ribônuclêic. S khác nhau gi a axít ribônuclêic và axít
đêoxiribônuclêic.
Câu 3. (1,5 đi m)
Cho các ví d sau:
1 y m b m t kh năng t ng h p di p l c nên có màu tr ng.
2 Con t c kè hoa bi n đ i màu s c theo n n môi tr ng. ế ườ
c d trên thu c lo i bi n d o? Phân bi t c lo i bi n d đó v đ c đi m bi u ế ế
hi n và kh năng di truy n.
Câu 4(2đi m).
a- Ho t đ ng đ c đáo nào c a nhi m s c th (NST) ch gi m phân nh ng không th y ư
trong nguyên phân?
b- Khi quan t tiêu b n t bào m t loài đ ng v t giao ph i, th y 32 NST đ n đang ế ơ
phân li v hai c c c a t bào.y cho bi t t bào này đang kì nào c a hình th c phân bào ế ế ế
b NST l ng b i c a loài là bao nhiêu ? ưỡ
Câu 5(1,5đi m).
1. M t c p song sinh đ u nam, c p song sinh này cùng tr ng hay khác tr ng? y gi i
thích.
2. Hãy xác đ nh nh ng b nh di truy n sau đây ng i thu c d ng đ t bi n nào? ườ ế
a. B nh ung th máu ư
b. B nh câm đi c b m sinh ế
c. B nh Đao
d. B nh T cn ơ ơ
Đề thi chọn HSG môn Sinh học 9 - Trang 2
Đề thi chọn HSG môn Sinh học 9 - Người đăng: Lien79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi chọn HSG môn Sinh học 9 9 10 207