Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM (kèm đáp án)

Được đăng lên bởi Bui Nam
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5608 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

ĐỀ THI CỦA BỘ GD CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC VÀ ÂM HỌC
Họ và tên…………………………………………..Lớp……Trường………………..
I – ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THPT-GDTX CÁC NĂM
Câu 1: (TN THPT 2010): Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.
B. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.
C. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.
D. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.
Câu 2: (Đề thi TN PB LẦN 1_2008): Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không.
C. Sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng là sóng ngang.
D. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.
Câu 3: ( Đề thi TN KPB LẦN 2_2008): Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương
truyền sóng.
B. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
C. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với
phương truyền sóng.
D. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
Câu 4: (Đề thi TN PB LẦN 1 2007): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học?
A. Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
B. Sóng âm truyền được trong chân không.
C. Sóng ngang là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 5: (Đề thi TN PB LẦN 1 2007):Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ
sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn
lại là
A. bước sóng.
B. tần số sóng.
C. biên độ sóng.
D. vận tốc truyền sóng.
Câu 6: (Đề thi TN PB LẦN 1 2008): Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết
hợp, cùng biên độ, cùng pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên
mặt nước không đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB
A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn.
B. không dao động.
C. dao động với biên độ cực đại.
D. dao động với biên độ bằng biên độ dao động của mỗi nguồn.
Câu 7: (Đề thi TN KPB LẦN 2 2007): Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với
vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này tro...
Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM
SƯU TẦM: GV NGUYỄN VĂN TỚI THPT CỔ LOA
1
ĐỀ THI CỦA BỘ GD CHƯƠNG SÓNG CƠ HỌC VÀ ÂM HỌC
Họ và tênLớpTrường
I ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ THPT-GDTX CÁC NĂM
Câu 1: (TN THPT 2010):  sai?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2: thi TN PB LN 1_2008): v  sai?
A.   mh
B.  mn, 
C. v 
D. m d
Câu 3: ( Đề thi TN KPB LN 2_2008):  sai?
A. 

B. 
C. 

D. 
Câu 4: thi TN PB LN 1 2007): iđúng   cc?
A. v
B. m 
C. 
D.  
Câu 5: thi TN PB LN 1 2007):Mt   truyn trong   trong s  i ng: 
 tn s  vn tc truyi  thui 
l
A.  B. t
C.  D. t
Câu 6: thi TN PB LN 1 2008): Ti hai im A, B  mt c nm ngang c hai ngun g  kt
hp, g n  pha, dao ng theo ph thng ng. Coi    lan truyn 
mt c  i trong   truyn s. Phn t c thuc trung im ca n AB
A. dao g v nhn g ca mi ngn.
B. ng.
C. dao g v cc 
D. dao g v bg ca mi ngun.
Câu 7: thi TN KPB LN 2 2007): M tn s 200 Hz lan truyn trong mng nc vi
vn tc 1500 m/s. Bmng n
A. 3,0 km.
B. 75,0 m.
C. 30,5 m.
D. 7,5 m
Câu 8: thi TN PB LN 1 2008): Mt   truyn trong   trong s  i ng:  
 tn s  vn tc truyi  thui 
l
A. t B. 
Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM (kèm đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM (kèm đáp án) - Người đăng: Bui Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề thi của Bộ GD&ĐT – Phần SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM (kèm đáp án) 9 10 251