Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi cuối kỳ môn đại số B1 ngành Vật Lý

Được đăng lên bởi Tai Huynh Ssim Nul
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

ĐỀ THI CUỐI KÌ – MÔN ĐẠI SỐ B1
Các lớp ngành Vật Lý, Hải dương học, Điện tử - Viễn thông (Khóa 2011)
Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Bài 1: Cho V là một không gian vecto trên R và u, v
tính khi và chỉ khi {u + v, u – v} độc lập tuyến tính.

V. Chứng minh rằng {u,v} độc lập tuyến

Bài 2: Tìm cơ sở và chiều cho không gian nghiệm W của hệ phương trình tuyến tính sau:
{

Bài 3: Cho

{

} và

{

} là hai cơ sở của R3 sao cho u1 = (1;-1;1), u2 =

(1;2;3), u3 = (2;-1;3) và ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' là

(

)

a) Hãy xác định cơ sở B'.
b) Hãy xác định ma trận chuyển cơ sở từ B' sang B.

Bài 4: Cho toán tử tuyến tính

xác định bởi:

a) Tìm một cơ sở của Im

và một cơ sở của Ker .

b) Tìm ma trận biểu diễn

theo cơ sở

{

- - - HẾT - - -

More Documents: 

} của R3.

...
More Documents:
http://physics.forumvi.com
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN TP.HCM
ĐỀ THI CUI MÔN ĐẠI S B1
Các lp ngành Vt Lý, Hải dương học, Điện t - Vin thông (Khóa 2011)
Thi gian làm bài: 90 phút (Sinh viên không được s dng tài liu)
Bài 1: Cho V mt không gian vecto trên R u, v V. Chng minh rằng {u,v} độc lp tuyến
tính khi và ch khi {u + v, u v} đc lp tuyến tính.
Bài 2: Tìm cơ s và chiu cho không gian nghim W ca h phương trình tuyến tính sau:

 
 


 
 
 
 

 



Bài 3: Cho




hai sở ca R
3
sao cho u
1
= (1;-1;1), u
2
=
(1;2;3), u
3
= (2;-1;3) và ma trn chuyển cơ sở t B sang B'

a) Hãy xác định cơ s B'.
b) Hãy xác định ma trn chuyển cơ sở t B' sang B.
Bài 4: Cho toán t tuyến tính 
xác định bi:
  
a) Tìm một cơ sở ca Immột cơ sở ca Ker.
b) Tìm ma trn biu din theo cơ sở





ca R
3
.
- - - HT - - -
Đề thi cuối kỳ môn đại số B1 ngành Vật Lý - Người đăng: Tai Huynh Ssim Nul
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi cuối kỳ môn đại số B1 ngành Vật Lý 9 10 675