Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI CUỐI KÌ LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn học: Hệ thống viễn thông

Được đăng lên bởi songbiendatdao-nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Bách Khoa TpHCM
Khoa Điện-Điện tử
Bộ môn Viễn thông

ĐỀ THI CUỐI KÌ LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011
Môn học: Hệ thống viễn thông
Ngày thi: 02/07/2011
Thời gian: 100 phút
Sinh viên KHÔNG được phép sử dụng tài liệu.

Phần bắt buộc (4đ):
Câu 1 (1.5đ): Cho 3 tín hiệu tương tự khác nhau có cùng băng thông [0 ÷ 3KHz] được ghép kênh theo tần số
FDM và điều chế sóng mang rồi truyền đi như hình vẽ.

a. Xác định băng thông yêu cầu tối thiểu của kênh truyền. (0.5đ)
b. Trong trường hợp kênh truyền có băng thông [100KHz ÷ 128KHz], xác định các tần số sóng mang phụ và
chính fc1 < fc2 < fc3 < fc để khoảng bảo vệ giữa các kênh tín hiệu là lớn nhất. (1đ)
Câu 2 (1.5đ): Cho trước một bộ ghép kênh chính với 6 ngõ vào và tần số lấy mẫu chính Fs = 8KHz, dùng thêm
các bộ ghép kênh phụ với 4 hoặc 2 ngõ vào và tần số lấy mẫu phụ tương ứng để thực hiện ghép kênh theo thời
gian TDM cho 7 tín hiệu ngõ vào có băng thông lần lượt là: 12.0, 4.0, 1.0, 0.9, 0.8, 0.5, và 0.3KHz và 1 tín hiệu
đánh dấu dùng cho việc đồng bộ.
a. Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu của mỗi tín hiệu ngõ vào. (0.5đ)
b. Vẽ sơ đồ khối thực hiện việc ghép kênh trong đó xác định rõ số ngõ vào, tần số lấy mẫu và tốc độ xung
điều khiển của mỗi bộ ghép kênh. (1đ)

1

Câu 3 (1đ): Cho hệ thống thu vô tuyến quảng bá đổi tần AM có các thông số sau: tần số sóng mang fc của mỗi
đài AM thay đổi từ 540KHz đến 1600KHz với khoảng cách giữa hai sóng mang liên tiếp là 10KHz, tần số trung
tần fIF = 455KHz, tần số bộ dao động nội fLO > fc.
a. Xác định phạm vi thay đổi của tần số bộ dao động nội để có thể thu tối đa các đài AM. (0.5đ)
b. Xác định phạm vi ảnh hưởng của tần số ảnh khi thu các đài AM. (0.5đ)
Phần tự chọn (6đ): Sinh viên chỉ chọn 3 trong 5 câu dưới đây.
Câu 4 (2đ): Cho hê thống truyền cáp với tổng suy hao L = 200dB có 10 khoảng lặp lại chiều dài bằng nhau
(dùng 9 bô lặp lai giống nhau) và tỉ số tín hiệu trên nhiễu đo được tại đầu cuối (S/N)D = 50dB.
a. Xác định tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại đầu cuối (S/N)D theo dB khi không dùng bộ lăp lai. (0.5đ)
b. Xác định số bộ lặp lai tối thiểu để đảm bảo tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại đầu cuối (S/N)D ≥ 30dB. (0.5đ)
c. Xác định số bộ lặp lại tối ưu để tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại đầu cuối (S/N)D lớn nhất có thể. (1đ)
Câu 5 (2đ): Cho 1 tín hiệu thoại có giới hạn tần số tại W=3KHz và năng lượng sau chuẩn hóa Sx=0.25W được
truyền qua hệ thống PCM M-ary yêu cầu số mức lượng tử q ≥ 100 và băng thông truyền BT =17KHz.
a. Xác định giá trị nhỏ nhất của cơ số M có thể chọn và số digit ...
1
Đại học Bách Khoa TpHCM
Khoa Điện-Điện tử
Bộ môn Viễn thông
ĐỀ THI CUỐI LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011
Môn học: Hệ thống viễn thông
Ngày thi: 02/07/2011
Thời gian: 100 phút
Sinh viên KHÔNG đưc phép sử dụng tài liệu.
Phần bt buộc (4đ):
Câu 1 (1.5đ): Cho 3 tín hiệu tương t khác nhau có cùng băng thông [0 ÷ 3KHz] được ghép kênh theo tần s
FDM và điu chế sóng mang ri truyền đi như hình vẽ.
a. Xác định băng thông yêu cầu ti thiểu của kênh truyền. (0.5đ)
b. Trong trường hợp kênh truyền có băng thông [100KHz ÷ 128KHz], xác định các tần số sóng mang phụ và
chính fc
1
< fc
2
< fc
3
< fc để khoảng bảo v giữa các kênh tín hiệu là lớn nhất. (1đ)
u 2 (1.5đ): Cho trước một bộ ghép kênh chính vi 6 ngõ vào và tần số lấy mẫu chính Fs = 8KHz, dùng thêm
các bộ ghép kênh phụ vi 4 hoc 2 ngõ vào tần số lấy mẫu phụ tương ứng để thc hiện ghép kênh theo thời
gian TDM cho 7 tín hiệu ngõ vào có băng thông lần lượt là: 12.0, 4.0, 1.0, 0.9, 0.8, 0.5, và 0.3KHz và 1 tín hiệu
đánh dấu dùng cho việc đồng bộ.
a. Xác định tần số lấy mẫu tối thiểu của mỗi tín hiu ngõ vào. (0.5đ)
b. Vẽ sơ đồ khi thực hiện việc ghép kênh trong đó c định rõ số ngõ vào, tần số lấy mẫu và tốc độ xung
điều khiển của mỗi bộ ghép kênh. (1đ)
ĐỀ THI CUỐI KÌ LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn học: Hệ thống viễn thông - Trang 2
ĐỀ THI CUỐI KÌ LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn học: Hệ thống viễn thông - Người đăng: songbiendatdao-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI CUỐI KÌ LỚP DỰ THÍNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn học: Hệ thống viễn thông 9 10 111