Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: TOÁN

Được đăng lên bởi thaoduyen97
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN; Đề số 02 – GV: Đặng Việt Hùng
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
x−3
x+2
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng
1
∆ : y = − x + 3.
5

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

Câu 2 (1,0 điểm).
a) Cho góc α thỏa mãn 0 < α <

π
3
tan α
cot α
và cos 2 α − sin 2 α = . Tính giá trị biểu thức P =
+
.
2
4
5
1 + tan α 1 + cot 2 α

b) Gọi A, B là hai điểm biểu diễn cho các số phức là nghiệm của phương trình z 2 + 2 z + 3 = 0 . Tính độ dài
đoạn thẳng AB.

Câu 3 (0,5 điểm). Giải bất phương trình log 1 ( 4 x + 4 ) ≥ log 1 ( 2 x +1 − 3) − log 2 2 x.
2

2

 x x + 3 y + y 2 x − y = 2 x y + y x
Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
3
3
2
 x + 8 xy + 9 y + 10 = ( x + y + 5 ) x + 7 y + 4 x + 4
x +1
dx.
0 1 + 2x +1
4

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = a 3 ,
khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng a 2 và SAB = SCB = 900 . Tính thể tích khối chóp S.ABC
theo a và góc giữa đường thẳng SB với mặt phẳng (ABC).

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang vuông ABCD có đường cao

AB = 4 2 , phương trình đường thẳng CD là 3 x − y − 11 = 0 . Gọi K (1;2 ) là điểm thuộc cạnh AB sao cho

AK = 3 BK và tam giác CKD vuông tại K. Viết phương trình các cạnh AB và AD biết C có tung độ âm.
Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng đi qua A ( 3;1;1) ,
cắt đường thẳng d :

x −1 y + 1 z
=
= và song song với mặt phẳng ( P ) : x − 3 y + 4 z − 1 = 0 .
3
1
2

Câu 9 (0,5 điểm). Cho tập A = {0;1; 2;3;5} . Chọn ngẫu nhiên một số có 3 chữ số khác nhau tạo nên từ A.
Tính xác suất để chọn được số không lớn hơn 234.

Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 5 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 9 ( xy + 2 yz + zx )
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P =

x
1
−
.
2
y + z ( x + y + z )3
2

Tham gia các khóa học trực tuyến môn Toán tại MOON.VN để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015!

Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG [0985.074.831]

Facebook: Lyhung95

BÀI TẬP BỔ SUNG
 x2 − 2 ( x + y ) + x − 2 y = 2

Câu 11: [ĐVH]. Giải hệ phương trình 
 x 2 + y 2 + 2 y − 1 = 3 ( x +...
Khóa hc LUYN Đ ĐẶC BIT
2015 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG [0985.074.831] Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa hc trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT Quc gia 2015!
ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN; Đề s 02 – GV: Đặng Vit Hùng
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
VIDEO và LI GII CHI TIT ch có ti website MOON.VN
Câu 1 (2,0 đim).
Cho hàm s
3
2
x
y
x
=
+
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
c
a hàm s
b)
Vi
ế
t ph
ươ
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n c
a
đồ
th
hàm s
bi
ế
t r
ng ti
ế
p tuy
ế
n
đ
ó vuông góc v
i
đườ
ng th
ng
1
: 3.
5
y x
= − +
Câu 2
(1,0
đ
i
m).
a)
Cho góc
α
th
a mãn
π
0 α
4
2 2
3
cos
α sin α .
5
=
Tính giá tr biu thc
2 2
tan
α cotα
.
α 1 cot α
P = +
+ +
b)
Gi A, B là hai đim biu din cho các s phc là nghim ca phương trình
2
2 3 0
z z
+ + =
. Tính
độ
dài
đ
o
n th
ng AB.
Câu 3 (0,5 đim). Gi
i b
t ph
ươ
ng trình
(
)
(
)
1
1 1 2
2 2
log 4 4 log 2 3 log 2 .
x x x
+
+
Câu 4 (1,0 đim). Gi
i h
ph
ươ
ng trình
( )
3 3 2
3 2 2
8 9 10 5 7 4 4
x x y y x y x y y x
x xy y x y x y x
+ + = +
+ + + = + + + + +
Câu 5
(1,0
đ
i
m).
Tính tích phân
4
0
1
.
1 2 1
x
I dx
x
+
=
+ +
Câu 6 (1,0 đim). Cho hình chóp S.ABC
đ
áy ABC tam giác vuông cân t
i B, AB = BC =
3
a
,
kho
ng cách t
A
đế
n m
t ph
ng (SBC) b
ng
2
a
0
90
SAB SCB= = . Tính th
tích kh
i chóp S.ABC
theo a và góc gi
a
đườ
ng th
ng SB v
i m
t ph
ng (ABC).
Câu 7 (1,0 đim). Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho hình thang vuông ABCD
đườ
ng cao
4 2
AB =
, ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng CD
3 11 0
x y
=
. G
i
(
)
1;2
K
đ
i
m thu
c c
nh AB sao cho
3
AK BK
=
và tam giác CKD vuông t
i K. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình các c
nh AB AD bi
ế
t C có tung
độ
âm.
Câu 8 (1,0 đim). Trong không gian v
i h
t
a
độ
Oxyz, vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
đ
i qua
(
)
3;1;1
A
,
c
t
đườ
ng th
ng
1 1
:
3 1 2
x y z
d
+
= =
và song song v
i m
t ph
ng
( ): 3 4 1 0
P x y z
+ =
.
Câu 9 (0,5 đim). Cho t
p
{
}
0;1;2;3;5
A =
. Ch
n ng
u nhiên m
t s
3 ch
s
khác nhau t
o nên t
A.
Tính xác su
t
để
ch
n
đượ
c s
không l
n h
ơ
n 234.
Câu 10 (1,0 đim). Cho
, ,
x y z
là các s
th
c d
ươ
ng th
a mãn
(
)
(
)
2 2 2
5 9 2
x y z xy yz zx
+ + = + +
Tìm giá tr
l
n nh
t c
a bi
u th
c
( )
3
2 2
1
.
x
P
y z
x y z
=
+
+ +
ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: TOÁN - Trang 2
ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: TOÁN - Người đăng: thaoduyen97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI ĐẶC BIỆT MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 Môn thi: TOÁN 9 10 439