Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đại học khối A, A1 năm 2013 môn vật lý

Được đăng lên bởi tovanky69
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 426
(Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u  U 0 cos t (V) (với U 0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn
dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C0 thì cường

độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là 1 ( 0  1  ) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây
2

là 45V. Khi C=3 C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là 2   1 và điện áp hiệu
2
dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V.
B. 75V.
C. 64V.
D. 130V.
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm,
khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát
là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng
A. 1,2 mm
B. 1,5 mm
C. 0,9 mm
D. 0,3 mm
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng
ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân không thay đổi
B. khoảng vân tăng lên
C. vị trí vân trung tâm thay đổi
D. khoảng vân giảm xuống
Câu 4: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 60m
B. 6 m
C. 30 m
D. 3 m
Câu 5: Đặt điện áp u = 120 2 cos 2ft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dụng C, với CR 2 < 2L. Khi f = f1
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f 2 = f1 2 thì điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f 3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại
ULmax. Giá trị của ULmax gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 173 V
B. 57 V
C. 145 V
D. 85 V.
Câu 6 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm
t = 0, vật đi qua cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


A. x  5cos( t  ) (cm)
B. x  5cos(2t  ) (cm)
2
2


C. x  5cos(2t  ) (cm)
D. x  5cos( t  )
2
2
Câu 7: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc
nối tiếp gồm điện trở 69,1  , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 176,8 F .
Bỏ qua điện trở thuần củ...
ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2013
Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề : 426 (Thời gian làm bài : 90 phút)
Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10
-19
C; tốc độ ánh sáng
trong chân không c = 3.10
8
m/s; gia tốc trọng trường g = 10 m/s
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp
0
u U cos t
(V) (với
0
U
không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn
dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C =
0
C
thì cường
độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u
1
(
1
0
2
) điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây
là 45V. Khi C=3
0
C
thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u
2 1
2
và điện áp hiệu
dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U
0
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95V. B. 75V. C. 64V. D. 130V.
Câu 2: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm,
khoảng cách giữa hai khe hẹp 1 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát
là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng
A. 1,2 mm B. 1,5 mm C. 0,9 mm D. 0,3 mm
Câu 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng
ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân không thay đổi B. khoảng vân tăng lên
C. vị trí vân trung tâm thay đổi D. khoảng vân giảm xuống
Câu 4: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 60m B. 6 m C. 30 m D. 3 m
Câu 5: Đặt điện áp u =
120 2 cos 2 ft
(V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dụng C, với CR
2
< 2L. Khi f = f
1
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại. Khi f = f
2
=
thì điện áp hiệu dụng giữa
hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi f = f
3
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại
U
Lmax
. Giá trị của U
Lmax
gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 173 V B. 57 V C. 145 V D. 85 V.
Câu 6 : Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm
t = 0, vật đi qua cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A.
x 5cos( t )
2
(cm) B.
x 5cos(2 t )
2
(cm)
C.
x 5cos(2 t )
2
(cm) D.
x 5cos( t )
2
Câu 7: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc
nối tiếp gồm điện trở 69,1
, cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện điện dung 176,8
F
.
Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát hai cặp cực. Khi rôto
quay đều với tốc độ
1
n 1350
vòng/phút hoặc
2
n 1800
vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn
mạch AB là như nhau. Độ tự cảm L có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,8 H. B. 0,7 H. C. 0,6 H. D. 0,2 H.
Câu 8 : Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 12 cm. Dao động này biên
độ là
A. 3 cm. B. 24 cm. C. 6 cm. D. 12 cm.
Câu 9: Một hạt khối lượng nghỉ m
0
. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương
đối tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là
A. 1,25 m
0
. B. 0,36 m
0
C. 1,75 m
0
D. 0,25 m
0
Câu 10: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g xo độ cứng 40 N/m được đặt
trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực
Đề thi đại học khối A, A1 năm 2013 môn vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi đại học khối A, A1 năm 2013 môn vật lý - Người đăng: tovanky69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi đại học khối A, A1 năm 2013 môn vật lý 9 10 512