Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đại học môn Hóa 2014 giải chi tiết

Được đăng lên bởi daoyentt1605
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

DIỄN ĐÀN BOOKGOL.COM

Môn thi : HÓA, khối b
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Mã đề thi 739

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
R 2HCl (l ) t 0
RCl2 H 2

2R

2

3Cl2

R(OH )3

RCl3

NaOH (l )

NaRO2

Kim loại R là
A. Cr.

2H 2O

B. Al.

C. Mg.

D. Fe.

Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH )2
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 14,775.
B. 9,850.
Lời giải.
Theo đề bài ta có tổng số mol của OH là:
nCO

2

nOH

0,15(mol )

0, 35
0,15

nCO

2

nOH

Thấy ngay 2

nCO

C. 29,550.

n

OH 

D. 19,700.

 0,15  0,1.2  0,35(mol ) .

7
.
3

như vậy phản ứng chỉ tạo ra muối CO32 .

2

Phản ứng CO2

CO32

2OH

H 2O

nCO 2

nCO

0,15(mol ) .

2

3

Mặt khác trong dung dịch ta chỉ có 0,1(mol ) Ba 2 .
Như vậy nBaCO

3

0,1(mol )

Câu 3 : Cho phản ứng: SO2

mBaCO

3

2KMnO4

0,1.197

19, 7g

H 2O

K 2SO4

MnSO4

H 2SO4 .

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là
A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ca

2H 2O

C. 4Cr

3O2

Ca(OH )2
t0

H 2.

2Cr2O3 .

t0

B. 2Al

Fe2O3

D. 2Fe

3H 2SO4 (l )

Al2O3

2Fe.

Fe2 (SO4 )3

3H 2 .

Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan
hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí H 2 và m gam muối. Giá trị của m là :
A. 34,10.
Lời giải.

B. 32,58.

C. 31,97.

D. 33,39.

9a
(mol ) , nFe O
3 4
8

Gọi số mol Al phản ứng là a(mol ) . Khi đó: nFe

8Al

3Fe3O4

4Al2O3

0, 04

3a
(mol )
8

9Fe

9a
0,15(mol ) a 0, 08(mol )
2
8
Muối sau phản ứng gồm có AlCl3, FeCl2 và FeCl 3 . Với Al thì ta bảo toàn nguyên tố. 2 muối sắt được tạo

Suy ra nH

1, 5nAl

nFe

1, 5(0,12

a)

ra từ Fe3O4 và Fe.
nAlCl

3

Và ta có nFeCl

2

nFeCl

2

0,12(mol )
0, 01(mol )

0, 09

m

0,12.62, 5

127.0,1

162, 5.0, 01.2

31, 97g

0, 01.2(mol )

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và
0,4 mol H 2O . Phần trăm số mol của anken trong X là
A. 40%.
B. 50%.
Lời giải.
Đốt cháy hỗn hợp trên thì anken cho ra nCO

C. 25%.
nH O như vậy:

2

nankan

nH O
2

nCO

2

0, 4

0, 35

D. 75%.

2...
DIỄN ĐÀN BOOKGOL.COM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn thi : HÓA, khối b
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K= 39; Fe = 56; Cu = 64; Ag=108; Ba = 137.
Câu 1 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
0
22
2 ( )
t
R HCl l RCl H
2
23
23R Cl RCl
3 2 2
( ) ( ) 2R OH NaOH l NaRO H O
Kim loại R là
A. Cr. B. Al. C. Mg. D. Fe.
Câu 2 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí
2
CO
(đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1 mol
2
()Ba OH
, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 14,775. B. 9,850. C. 29,550. D. 19,700.
Lời giải.
Theo đề bài ta có tổng số mol của
OH
là: .
2
2
0,35 7
0,15( )
0,15 3
OH
CO
CO
n
n mol
n
.
Thấy ngay
2
2
OH
CO
n
n
như vậy phản ứng chỉ tạo ra muối
.
Phản ứng
2
2 3 2
2CO OH CO H O
2
2
3
0,15( )
CO
CO
n n mol
.
Mặt khác trong dung dịch ta chỉ có
2
0,1( )mol Ba
.
Như vậy
33
0,1( ) 0,1.197 19,7
BaCO BaCO
n mol m g
Câu 3 : Cho phản ứng:
2 4 2 2 4 4 2 4
2.SO KMnO H O K SO MnSO H SO
Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của
4
KMnO
là 2 thì hệ số của
2
SO
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A.
2 2 2
2 ( ) .Ca H O Ca OH H
B.
0
2 3 2 3
2 2 .
t
Al Fe O Al O Fe
C.
0
2 2 3
4 3 2 .
t
Cr O CrO
D.
2 4 2 4 3 2
2 3 ( ) ( ) 3 .Fe H SO l Fe SO H
Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol
34
Fe O
một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan
hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,15 mol khí
2
H
và m gam muối. Giá trị của m là :
A. 34,10. B. 32,58. C. 31,97. D. 33,39.
Lời giải.
0,15 0,1.2 0,35( )
OH
n mol
Mã đề thi 739
Đề thi đại học môn Hóa 2014 giải chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi đại học môn Hóa 2014 giải chi tiết - Người đăng: daoyentt1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề thi đại học môn Hóa 2014 giải chi tiết 9 10 562