Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG K56

Được đăng lên bởi hoang-nguyenhuy93
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG K56
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Cho tập hợp X={1,2,3,4,5,6,7}.
a.
b.

Xây dựng một quan hệ A nào đó trên X, biết A có 12 phần tử. Biểu diễn ma trận D
của quan hệ A.
Tìm một quan hệ tương đương có 8 phần tử trên tập hợp X.
Câu 2:

a.

Cho G là 1 nhóm giao hoán (với e là phần tử đơn vị) có đúng n phần tử khác nhau là
n

x1,x2,x3,….,xn . Chứng minh (
b.

∏ xi
i=1

)2 = e .

Trong nhóm các phép thế S9, cho các phép thế sau:
σ=

(13

2 3 4 5 67 8 9
8 6 9 1 75 2 4

)

.

Tìm số nghịch thế và dấu của σ3 .
Câu 3: a. Chứng minh rằng :
3
3
3
3
Q( √ 2, √ 4 ¿={ a+b √ 2+c √ 4|a , b , c ∈Q } với 2 phép toán cộng nhân thông thường là một

trường.
b.Trong trường Z997 giải các phương trình sau:
´ . x´ + 441=
´ 159
´
213

Câu 4:
a.
b.

Vẽ biểu đồ Hasse cho đại số Boole B trên tập có 3 phần tử X={1,2,3} .
Tìm tất cả các đại số Boole con của B.
Câu 5: Phát biểu 2 ứng dụng của lý thuyết vành và trường trong khoa học và thực
tiễn.

...
Đề 1 ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG K56
Thời gian: 90 phút
Câu 1: Cho tập hợp X={1,2,3,4,5,6,7}.
a. Xây dựng một quan hệ A nào đó trên X, biết A có 12 phần tử. Biểu diễn ma trận D
của quan hệ A.
b. m một quan hệ tương đương có 8 phần tử trên tập hợp X.
Câu 2:
a. Cho G là 1 nhóm giao hoán (với e là phần tử đơn vị) có đúng n phần tử khác nhau là
x
1
,x
2
,x
3
,….,x
n
. Chứng minh (
i=1
n
x
i
)
2
= e .
b. Trong nhóm các phép thế S
9
, cho các phép thế sau:
σ =
(
1 2 3
3 8 6
4 5 6
9 1 7
7 8 9
5 2 4
)
.
Tìm số nghịch thế và dấu của σ
3
.
Câu 3: a. Chứng minh rằng :
Q(
3
2,
3
4 ¿=
{
a+b
3
2+c
3
4
|
a , b , c Q
}
với 2 phép toán cộng nhân thông thường là một
trường.
b.Trong trường Z
997
giải các phương trình sau:
´
213 .
´
x +
´
441=
´
159
Câu 4:
a. Vẽ biểu đồ Hasse cho đại số Boole B trên tập có 3 phần tử X={1,2,3} .
b. m tất cả các đại số Boole con của B.
Câu 5: Phát biểu 2 ứng dụng của lý thuyết vành và trường trong khoa học và thực
tiễn.
ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG K56 - Người đăng: hoang-nguyenhuy93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ THI ĐẠI SỐ ĐẠI CƯƠNG K56 9 10 811