Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi Tran Minh Van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
Môn học: Đại số tuyến tính.
Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 8 câu.
Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬN. CA 1
Câu 1 : Cho ma trận A =

1 +2 i 2 −i
1 +2 i 3 +2 i






1
−1 0
−2
Câu 2 : Cho hai ma trận A =  −1
2
1  và B =  1



3
−3 1
3
T
Tìm ma trận X thỏa 2 I + AX = B .






Câu 3 : Giải hệ phương trình 




x1
2 x1
3 x1
5 x1

√
5
z.

. Đặt z =det( A) . Tính

+ x2
+ x2
+ x2
+ 3 x2

− x3
− 3 x3
− 5 x3
− 7 x3

3
−2
1

− 2 x4
− 5 x4
− 8 x4
− 1 2 x4

6
7



5 .


=
=
=
=

0
0
0
0

Câu 4 : Trong I 3 , cho tích vô hướng
R
( x, y) = ( ( x1 , x2 , x3 ) , ( y1 , y2 , y3 ) ) = 3 x1 y1 + 2 x1 y2 + 2 x2 y1 + 5 x2 y2 + x3 y3 .
Tìm độ dài của vécto u = ( 1 , 2 , −1 ) .

Câu 5 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết
R
R
f ( 1 , 1 , 1 ) = ( −6 , −3 , −3 ) , f( 1 , 1 , 0 ) = ( 6 , 5 , 2 ) , f( 1 , 0 , 1 ) = ( 6 , 2 , 5 ) .
Tìm tất cả các vécto riêng của f ứng với trị riêng λ1 = 3 .
Câu 6 : Cho ánh xạ tuyến tính f : I 3 −→ I 3 , biết
R
R
f ( x) = f( x1 , x2 , x3 ) = ( 2 x1 + x2 − 3 x3 , x1 + 2 x2 + x3 , x1 − 2 x3 ) .
Tìm ma trận của f trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 0 ) }

Câu 7 : Đưa dạng toàn phương f ( x1 , x2 ) = 5 x2 − 4 x1 x2 + 8 x2 về dạng chính tắc bằng biến đổi TRỰC
1
2
GIAO. Nêu rõ phép đổi biến.
R
Câu 8 : Cho ma trận vuông thực A cấp 3, X1 , X2 , X3 ∈ I 3 là 3 vécto cột, độc lập tuyến tính. Biết
A · X1 = X2 , A · X2 = X3 , A · X3 = X1 . Tìm tất cả trị riêng và vécto riêng của A3 .
CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

...
ÑEÀ THI HOÏC K I NAÊM HOÏC 2010-2011
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 8 caâu.
Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.
HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN. CA 1
Caâu 1 : Cho ma traän A =
1 + 2 i 2 i
1 + 2 i 3 + 2 i
. Ñaët z =det( A) . Tính
5
z.
Caâu 2 : Cho hai ma traän A =
1 1 0
1 2 1
3 3 1
v B =
2 3 6
1 2 5
3 1 7
.
Tìm ma traän X thoûa 2 I + AX = B
T
.
Caâu 3 : Giaûi heä phöông trình
x
1
+ x
2
x
3
2 x
4
= 0
2 x
1
+ x
2
3 x
3
5 x
4
= 0
3 x
1
+ x
2
5 x
3
8 x
4
= 0
5 x
1
+ 3 x
2
7 x
3
1 2 x
4
= 0
Caâu 4 : Trong IR
3
, cho tích v höôùng
( x, y) = ( ( x
1
, x
2
, x
3
) , ( y
1
, y
2
, y
3
) ) = 3 x
1
y
1
+ 2 x
1
y
2
+ 2 x
2
y
1
+ 5 x
2
y
2
+ x
3
y
3
.
Tìm ñ daøi cuûa veùcto u = ( 1 , 2 , 1 ) .
Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát
f( 1 , 1 , 1 ) = ( 6 , 3 , 3 ) , f( 1 , 1 , 0 ) = ( 6 , 5 , 2 ) , f( 1 , 0 , 1 ) = ( 6 , 2 , 5 ) .
Tìm taát caû caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ
1
= 3 .
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR
3
IR
3
, bieát
f( x) = f( x
1
, x
2
, x
3
) = ( 2 x
1
+ x
2
3 x
3
, x
1
+ 2 x
2
+ x
3
, x
1
2 x
3
) .
Tìm ma traän cuûa f trong sôû E = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 0 ) ; ( 1 , 0 , 0 ) }
Caâu 7 : Ñöa daïng toaøn phöông f( x
1
, x
2
) = 5 x
2
1
4 x
1
x
2
+8 x
2
2
veà daïng chính taéc baèng bieán ñoåi TRÖÏC
GIAO. Neâu roõ pheùp ñoåi bieán.
Caâu 8 : Cho ma traän vuoâng thöïc A caáp 3, X
1
, X
2
, X
3
IR
3
laø 3 veùcto coät, ñoäc laäp tuyeán tính. Bieát
A · X
1
= X
2
, A · X
2
= X
3
, A · X
3
= X
1
. Tìm taát caû trò rieâng v veùcto rieâng cuûa A
3
.
CHUÛ NHIEÄM B MOÂN
1
Đề thi đại số tuyến tính - Người đăng: Tran Minh Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi đại số tuyến tính 9 10 901