Ktl-icon-tai-lieu

đề thi đh

Được đăng lên bởi nguyen-trinh1
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013
Môn thi : TOÁN (ĐỀ 32)
Câu I: (2,0 điểm)

y = x 3 − 3x 2 − 9 x + m
Cho hàm số

m
, trong đó

là tham số thực.
m=0
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi
.
m
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số
để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3
điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
Câu II: (2,0 điểm)

1. Giải phương trình:

2. Giải phương trình:

1
x 1
x
+ cos 2 = sin 2
4
3 2
2

.
1
1
log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1) 8 = 3 log8 ( 4 x)
2
4

.

Câu III: (1,0 điểm)
π
4

I=∫
π
6

tan x
cos x 1 + cos x
2

Tính tích phân:

dx
.

Câu IV: (1,0 điểm)
ABCD. A' B ' C ' D '
Tính thể tích của khối hộp
a
đều cạnh .
Câu V: ( 1,0 điểm)
Tìm các giá trị của tham số
 1 
− 2 ;1
3 1− x2 − 2
:
Câu VI: (2,0 điểm)

a
theo

. Biết rằng

AA' B ' D '

là khối tứ diện

m
để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn

x3 + 2x 2 + 1 = m m ∈ R
(

).

Oxy

2x − y − 5 = 0

(d )

1. Trong mặt phẳng
, cho đường thẳng
có phương trình:
và hai
A(1;2) B(4;1)
(d )
điểm
;
. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng
và
A B
đi qua hai điểm , .
Oxyz
A(1;1;2) B(2;0;2)
2. Trong không gian với hệ toạ độ
, cho hai điểm
,
.
2
2
MA − MB = 5
M
a. Tìm quỹ tích các điểm
sao cho
.
(OAB)
(Oxy)
b. Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng
và
.
Câu VII: (1,0 điểm)
n
1. Với là số tự nhiên, chứng minh đẳng thức:

C n0 + 2.C n1 + 3.C n2 + 4.C n3 + ... + n.C nn −1 + (n + 1).C nn = (n + 2).2 n −1
.

2. Giải hệ phương trình:

 x + iy − 2z = 10

 x − y + 2iz = 20
ix + 3iy − (1 + i)z = 30


……………………. Hết……………………...
Lời giải tóm tắt(Đề 32)
Câu I:
2.
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng
⇔
x3 − 3x 2 − 9 x + m = 0
Phương trình
có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng
3
2
⇔
x − 3 x − 9 x = −m
Phương trình
có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng
y = −m
⇔
Đường thẳng
đi qua điểm uốn của đồ thị
⇔ −m = −11 ⇔ m = 11.

Câu II:
1.

1
x 1
x
+ cos 2 = sin 2
4
3 2
2
2x
1 + cos
1
3 = 1 − cos x
⇔ +
4
2
4
2x
⇔ 1 + 2 + 2 cos
= 1 − cos x
3
⇔ 2 + 2 cos 2a = − cos 3a

x

a = ÷
3


⇔ 2 + 2 ( 2 cos 2 a − 1) = − ( 4 cos 3 a − 3 cos a )
⇔ 2 + 4 cos 2 a − 2 + 4 cos 3 a − 3 cos a = 0
⇔ cos a ( 4 cos2 a + 4 cos a − 3 ) = 0

cos a = 0

1
⇔ cos a =

2

3
cos a = −

2

x

x π
3π

cos 3 = 0
 3 = 2 + kπ
x=
+ k 3π

⇔
⇔
⇔
2

cos x = cos π
 x = ± π + k 2π
 x = ±π + k 6π .

3

3
3

3
( loaïi )

2.
1
1
log 2 ( x + 3) + log 4 ( x − 1) 8 = 3 log8 (4 x)
2
4

.

Điều kiện:
 x ...
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 -2013
Môn thi : TOÁN (ĐỀ 32)
Câu I: (2,0 điểm)
Cho hàm số
mxxxy
+=
93
23
, trong đó
m
là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi
0=m
.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3
điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.
Câu II: (2,0 điểm)
1. Giải phương trình:
2
sin
2
1
3
cos
4
1
22
xx
=+
.
2. Giải phương trình:
)4(log3)1(log
4
1
)3(log
2
1
8
8
4
2
xxx
=++
.
Câu III: (1,0 điểm)
Tính tích phân:
+
=
4
6
2
cos1cos
tan
π
π
dx
xx
x
I
.
Câu IV: (1,0 điểm)
Tính thể tích của khối hộp
''''. DCBAABCD
theo
a
. Biết rằng
''' DBAA
là khối tứ diện
đều cạnh
a
.
Câu V: ( 1,0 điểm)
Tìm các giá trị của tham số
m
để phương trình sau có nghiệm duy nhất thuộc đoạn
:
mxxx
=++
12213
232
(
Rm
).
Câu VI: (2,0 điểm)
đề thi đh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi đh - Người đăng: nguyen-trinh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi đh 9 10 673