Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi DHCD năm 2011.BGDT

Được đăng lên bởi gvleducdung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi: HOÁ HỌC- KHỐI A, B
(Thi thử lần thứ 2)
Thời gian làm bài:90 phút

(Đề thi có 08 trang)

Mã đề thi 283

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………….
Số báo danh:……………………………………………………………..
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
Câu 1: Để tách riêng hai chất ra khỏi nhau từ hỗn hợp gồm rượu butylic và phenol, có thể sử dụng 2 chất là:
A. dung dịch NaOH và nước.
B. dung dịch NaOH và CO2.
C. dung dịch Br2 và dung dịch NaOH.
D. dung dịch HCl và CO2.
Câu 2: Nén 2 mol N2 và 8 mol H2 vào bình kín có thể tích 2 lít (chứa sẵn chất xúc tác với thể tích không
đáng kể) và giữ cho nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất các khí
trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (khi mới cho vào bình, chưa xảy ra phản ứng). Nồng độ của khí NH 3
tại thời điểm cân bằng là giá trị nào trong số các giá trị sau?
A. 1M.
B. 4M.
C. 2M.
D. 3M.
Câu 3: Hỗn hợp A gồm các bột Al, Fe, Mg. Hòa tan 17,4 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư, thu được
13,44 lít khí (đktc). Mặt khác, hòa tan 8,7 gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí
(đktc). Hỏi nếu cho 34,8 gam A vào dung dịch CuSO 4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc tách thu
lấy phần chất rắn, hòa tan vào dung dịch HNO 3 đặc, nóng, dư thu được V (lít) khí NO2 duy nhất. V có giá trị
bằng:
A. 44,80 lít.
B. 26,88 lít.
C. 13,44 lít.
D. 53,76 lít.
Câu 4: Este X có công thức phân tử C 7H12O4, khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch
NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,80 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. C2H5-COO-CH2-CH2-CH2-OOC-H.
B. CH3COO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH3.
C. CH3COO-CH2-CH2-OOC-C2H5.
D. H-COO-CH2-CH2-CH2-CH2-OOC-CH3.
Câu 5: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic và axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68
lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H 2 hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng là
bao nhiêu:
A. 14,8 gam.
B. 7,4 gam.
C. 11,1 gam.
D. 22,2 gam.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Liên kết Al-Cl trong phân tử AlCl3 (độ âm điện của Al và Cl lần lượt bằng 1,5 và 3,0) là liên kết ion.
B. Các phân tử BeH2, AlCl3, PCl5 và SF6 đều có cấu tạo phù hợp với quy tắc bát tử.
C. Trong phân tử axit cacbonic (H 2CO3) có 5 liên kết xichma (σ) và 1 liên kết pi (π), còn phân tử axit
nitric có 4 liên kết xichma (σ) và 1 liên kết pi (π).
D. Độ dài liên kết C-C trong phân tử axetilen (CH≡CH) lớn hơn độ dài liên kết C-C t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đề thi có 08 trang)
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
Môn thi: HOÁ HỌC- KHỐI A, B
(Thi thử lần thứ 2)
Thời gian làm bài:90 phút
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………….
Số báo danh:……………………………………………………………..
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
Câu 1: Để tách riêng hai chất ra khỏi nhau từ hỗn hợp gồm rượu butylic và phenol, có thể sử dụng 2 chất là:
A. dung dịch NaOH và nước. B. dung dịch NaOH và CO
2
.
C. dung dịch Br
2
và dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl và CO
2
.
Câu 2: Nén 2 mol N
2
8 mol H
2
vào bình kín thể tích 2 lít (chứa sẵn chất xúc tác với thể tích không
đáng kể) và giữ cho nhiệt độ không đổi. Khi phản ng trong bình đạt tới trạng thái cân bằng, áp suất các khí
trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (khi mi cho vào bình, chưa xảy ra phản ứng). Nồng độ của khí NH
3
tại thời điểm cân bằng là giá trị nào trong số các giá trị sau?
A. 1M. B. 4M. C. 2M. D. 3M.
Câu 3: Hỗn hợp A gồm các bột Al, Fe, Mg. Hòa tan 17,4 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư, thu được
13,44 lít khí (đktc). Mặt khác, hòa tan 8,7 gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH, thu được 3,36 lít khí
(đktc). Hỏi nếu cho 34,8 gam A vào dung dịch CuSO
4
dư. Sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn lọc tách thu
lấy phần chất rắn, a tan vào dung dịch HNO
3
đặc, nóng, dư thu được V (lít) khí NO
2
duy nhất. V có giá trị
bằng:
A. 44,80 lít. B. 26,88 lít. C. 13,44 lít. D. 53,76 lít.
Câu 4: Este X công thức phân tử C
7
H
12
O
4
, khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch
NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,80 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. C
2
H
5
-COO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OOC-H.
B. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OOC-CH
3
.
C. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-OOC-C
2
H
5
.
D. H-COO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OOC-CH
3
.
Câu 5: Cho 10,90 gam hỗn hợp gồm axit acrylic axit propionic phản ứng hoàn toàn với Na thoát ra 1,68
lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp tham gia phản ứng cộng H
2
hoàn toàn thì khối lượng sản phẩm cuối cùng
bao nhiêu:
A. 14,8 gam. B. 7,4 gam. C. 11,1 gam. D. 22,2 gam.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Liên kết Al-Cl trong phân tử AlCl
3
(độ âm điện của Al và Cl lần lượt bằng 1,5 và 3,0) là liên kết ion.
B. Các phân tử BeH
2
, AlCl
3
, PCl
5
và SF
6
đều có cấu tạo phù hợp với quy tắc bát tử.
C. Trong phân t axit cacbonic (H
2
CO
3
) 5 liên kết xichma (σ) 1 liên kết pi (π), còn phân tử axit
nitric có 4 liên kết xichma (σ) và 1 liên kết pi (π).
D. Độ dài liên kết C-C trong phân tử axetilen (CH≡CH) lớn n độ dài liên kết C-C trong phân tử etilen
(CH
2
=CH
2
).
Câu 7: Tính khối lượng glucozơ chứa trong nước quả nho để sau khi lên men cho ta 100 lít rượu vang 10
0
.
Hiệu suất của phản ứng lên men đạt 95%. Khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.
A. 15,652 kg. B. 18,256 kg. C. 16,476 kg. D. 20,595 kg.
Câu 8: Hoà tan 12,7 gam hỗn hợp gồm Na Al vào nước dư. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch
A, V lít khí B (đktc) và còn 2,7 gam chất rắn không tan. V có giá trị là:
A. 9,74 lit. B. 10,08 lit. C. 4,48 lit. D. 8,96 lit.
Câu 9: Hỗn hợp khí X gồm hiđro và một hiđrocacbon. Nung nóng 24,64 lít hỗn hợp X (đktc), có Ni m xúc
tác, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, biết rằng hiđrocacbon dư. Sau phản ứng thu được 20,4 gam hỗn hợp
khí Y. Tỉ khối hỗn hợp Y so với Hiđro bằng 17. Khối lượng H
2
có trong hỗn hợp X là:
A. 2 gam. B. 3 gam. C. 0,5 gam. D. 1 gam.
Câu 10: Nung nóng 27,3 gam hỗn hợp NaNO
3
Cu(NO
3
)
2
đến khối lượng không đổi. Hỗn hợp khí thoát ra
được dẫn vào nước t thấy 1,12 lít (đktc) không b hấp thụ (lượng oxi tan vào nước không đáng kể).
Khối lượng Cu(NO
3
)
2
trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 28,2 gam. B. 18,8 gam. C. 4,4 gam. D. 8,6 gam.
Mã đề thi 283
Đề thi DHCD năm 2011.BGDT - Trang 2
Đề thi DHCD năm 2011.BGDT - Người đăng: gvleducdung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi DHCD năm 2011.BGDT 9 10 613