Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải Hóa dành cho HS khối 10

Được đăng lên bởi lvalan-c3pbchau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HÒA

THPT PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC 2012 – 2013

ĐỀ THI GIẢI HÓA DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
(CÓ THƯỞNG)
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
a. Fe3O4 + H2SO4(loãng) →B + C + D

b. B + NaOH → E + F

c. E + O2 + D →G

d. G → Q + D

e. Q + CO (dư) → K + X

g. K + H2SO4 (loãng) →B + H2↑

Đáp án:
a. Fe3O4 + 4H2SO4(loãng) →FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
b. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4
c. 4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3
d. 2Fe(OH)3 →Fe2O3 + 3H2O
e. Fe2O3 + 3CO (dư) →2Fe + 3CO2
g. Fe + H2SO4 (loãng) →FeSO4 + H2
2. a. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm khí hiđro clorua và khí hiđro bromua vào nước thu được dung
dịch trong đó nồng độ phần trăm của 2 axit bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ thể tích của các khí có trong hỗn
hợp A.
b.Cho 105 ml dung dịch HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) vào 455 ml dung dịch NaOH 5%
(khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dung dịch A. Thêm 367,5 gam dung dịch H 2SO4 8% vào dung dịch A
được dung dịch B. Đem làm bay hơi dung dịch B rồi đun nóng ở 500 0C thu được chất rắn là một muối khan
có khối lượng m gam. Tính giá trị của m.
Đáp án:
a) Vì tỉ lệ thể tích tương ứng bằng tỉ lệ số mol, đặt số mol HCl và số mol HBr tương ứng lần lượt là x và y.
Ta có khối lượng HCl là 36,5x (gam) và khối lượng HBr là 81y (gam).
Vì trong cùng dung dịch nên cùng khối lượng dung dịch, mặt khác do C% bằng nhau nên khối lượng
chất tan bằng nhau. Vậy : 36,5x = 81y
x : y = 2,22 : 1
Kết luận : Trong hỗn hợp A, thể tích khí HCl nhiều gấp 2,22 lần thể tích khí HBr.
b) Số mol HCl=0,3 mol ;
số mol NaOH=0,6 mol
;Số mol H2SO4 =0,3 mol.
Phương trình phản ứng :
HCl + NaOH →NaCl + H2O (1)
Theo (1) số mol HCl phản ứng = số mol NaOH = 0,3 sô mol NaOH dư : 0,3 mol.
NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O
(2)
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
(3)
Theo (2) số mol NaOH dư = số mol H2SO4 = 0,3 nên không xảy ra phản ứng (3).
Khi nung ở 5000C xảy ra :
NaHSO4 + NaCl →Na2SO4 + HCl
(4)
Theo (4) số mol NaHSO4 = số mol NaCl = số mol Na2SO4 = 0,3
Vậy số gam muối khan thu được : mNa2SO4 = 0,3 x 142 = 42,6 gam.

3. Em hãy áp dụng các định luật hóa học và kiến thức hóa học Trung học cơ sở để giải bài toán hóa học sau
bằng phương pháp đơn giản, tối ưu nhất :
a.Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hợp chất hữu cơ (X) có tỉ lệ nC : nH =1: 2 thì cần vừa đủ 12,8
g oxi. Sản phẩm cháy cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 30 g kết tủa. Hãy tính giá trị của m .
Đáp án:
CT X: X có tỉ lệ nC: nH=1:2 nên sau khi đốt X: nCO2=nH2O
X+ O2→CO2 + H2O , nH2O= n CO2=n kết tủa= ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THPT PHAN BỘI CHÂU
KHÁNH HÒA NĂM HỌC 2012 – 2013
ĐỀ THI GIẢI HÓA DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10
(CÓ THƯỞNG)
1. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
a. Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4(loãng)
B + C + D b. B + NaOH E + F
c. E + O
2
+ D G d. G Q + D
e. Q + CO
(dư)
K + X g. K + H
2
SO
4 (loãng)
B + H
2
Đáp án:
a. Fe
3
O
4
+ 4H
2
SO
4(loãng)
FeSO
4
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ 4H
2
O
b. FeSO
4
+ 2NaOH Fe(OH)
2
+ Na
2
SO
4
c. 4 Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O 4Fe(OH)
3
d. 2Fe(OH)
3
Fe
2
O
3
+ 3H
2
O
e. Fe
2
O
3
+ 3CO
(dư)
2Fe + 3CO
2
g. Fe + H
2
SO
4 (loãng)
FeSO
4
+ H
2
2. a. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm khí hiđro clorua và khí hiđro bromua vào nước thu được dung
dịch trong đó nồng độ phần trăm của 2 axit bằng nhau. Hãy xác định tỉ lệ thể tích của các khí có trong hỗn
hợp A.
b.Cho 105 ml dung dịch HCl 10% (khối lượng riêng là 1,05g/ml) o 455 ml dung dịch NaOH 5%
(khối lượng riêng là 1,06g/ml) được dung dịch A. Thêm 367,5 gam dung dịch H
2
SO
4
8% vào dung dịch A
được dung dịch B. Đem làm bay hơi dung dịch B rồi đun nóng 500
0
C thu được chất rắn một muối khan
có khối lượng m gam. Tính giá trị của m.
Đáp án:
a) Vì tỉ lệ thể tích tương ứng bằng tỉ lệ số mol, đặt số mol HCl và số mol HBr tương ứng lần lượt là x và y.
Ta có khối lượng HCl là 36,5x (gam) và khối lượng HBr là 81y (gam).
Vì trong cùng dung dịch nên cùng khối lượng dung dịch, mặt khác do C% bằng nhau nên khối lượng
chất tan bằng nhau. Vậy : 36,5x = 81y
x : y = 2,22 : 1
Kết luận : Trong hỗn hợp A, thể tích khí HCl nhiều gấp 2,22 lần thể tích khí HBr.
b) Số mol HCl=0,3 mol ; số mol NaOH=0,6 mol ;Số mol H
2
SO
4
=0,3 mol.
Phương trình phản ứng : HCl + NaOH NaCl + H
2
O (1)
Theo (1) số mol HCl phản ứng = số mol NaOH = 0,3 sô mol NaOH dư : 0,3 mol.
NaOH + H
2
SO
4
NaHSO
4
+ H
2
O (2)
2NaOH + H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ 2H
2
O (3)
Theo (2) số mol NaOH dư = số mol H
2
SO
4
= 0,3 nên không xảy ra phản ứng (3).
Khi nung ở 500
0
C xảy ra : NaHSO
4
+ NaCl Na
2
SO
4
+ HCl
(4)
Theo (4) số mol NaHSO
4
= số mol NaCl = số mol Na
2
SO
4
= 0,3
Vậy số gam muối khan thu được : mNa
2
SO
4
= 0,3 x 142 = 42,6 gam.
Đề thi giải Hóa dành cho HS khối 10 - Trang 2
Đề thi giải Hóa dành cho HS khối 10 - Người đăng: lvalan-c3pbchau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi giải Hóa dành cho HS khối 10 9 10 140