Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải tích KHTN

Được đăng lên bởi conceptphonetv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑEÀ THI MOÂN GIAÛI TÍCH B2, CUOÁI KYØ 2, NAÊM HOÏC 2013-2014
DAØNH CHO CAÙC LÔÙP 13CTT1; 13CTT2; 13CTT3; 13DTV
Ñöôïc pheùp söû duïng moïi taøi lieäu
Khoâng ñöôïc pheùp trao ñoåi, baøn luaän
Thôøi gian laøm baøi: 120 phuùt
Baøi 1. Cho
33
22
neáu ( , ) (0,0)
( , )
0 neáu ( , ) (0,0)
x y xy
xy
f x y
xy
xy
a) Tìm
( , ) vaø ( , )
xy
f x y f x y
; khi
( , ) (0,0).xy
b) Tìm
(0,0) v (0,0).
xy
ff
c) Chöùng minh
(0, 0) 1 v (0, 0) 1.
xy yx
ff
d) Giaûi thích vì sao ñònh lyù Clairaut khoâng aùp
duïng ñöôïc cho tröôøng hôïp ôû caâu c).
Baøi 2.
a) Chöùng minh haøm soá f ñònh bôûi
22
( , ) 20 7f x y x y
khaû vi taïi (2,1).
b) Tìm pheùp xaáp xæ tuyeán tính cuûa haøm f taïi
ñieåm (2,1) roài öôùc tính giaù trò cuûa
(1.95, 1.08).f
Baøi 3. Cho haøm soá f ñònh bôûi
2
22
1
sin neáu ( , ) (0,0)
( , )
0 neáu ( , ) (0,0)
x x y
f x y
xy
xy
a) Tính
(0, 0) vaø (0,0).
xy
ff
b) Tính
( , )
y
f x y
khi
c) Haõy xeùt tính khaû vi taïi (0, 0) cuûa f.
Baøi 4. Trong moät maïch ñieän ñôn giaûn, hieäu
ñieän theá U cuûa pin giaûm daàn theo thôøi gian t
khi pin cung caáp ñieän cho maïch, vôùi dU/dt =
0.01V/s. Trong khi ñoù, trôû khaùng R cuûa maïch
taêng daàn theo thôøi gian t khi maïch ñieän ngaøy
caøng noùng leân, vôùi dR/dt = 0.03/s. Söû duïng
ñònh luaät Ohm, U=IR, vaø “chain rule”, haõy cho
bieát doøng ñieän I thay ñoåi ra sao (tìm dI/dt) taïi
thôøi ñieåm maø
400R
vaø I = 0.08A.
Baøi 5.
a) Haõy neâu roõ nghóa cuûa hai caâu:
“haøm hai bieán f khoâng ñaït cöïc ñaïi ñòa phöông
taïi ñieåm (a,b)”;
“haøm hai bieán f khoâng ñaït cöïc tieåu ñòa phöông
taïi ñieåm (a,b)”
b) Tìm caùc ñieåm döøng cuûa haøm f cho bôûi
4 4 2
( , ) ( ) .f x y x y x y
c) Haõy khaûo saùt cöïc trò ñòa phöông cuûa f taïi
caùc ñieåm döøng ôû treân.
Baøi 6. Haõy tính tích phaân laëp sau ñaây baèng
caùch ñoåi thöù töï laáy tích phaân:
42
3
0
1
1
x
dy dx
y
.
Baøi 7. Tính tích phaân ñöôøng
2
2
()
1
( ) 2
C
y dx xydy
x
vôùi
22
( 8) ( 6)
( ) : 1, 6,
16 9
xy
Cy
noái töø ñieåm
(12,6) ñeán (4,6).
Baøi 8. Cho tröôøng vectô xaùc ñònh treân
2
\ (0,0)
, ñöôïc ñònh bôûi
2 2 2 2
, , .
yx
PQ
x y x y
Chöùng minh raèng
PQ
yx
, tuy nhieân
,PQ
khoâng phaûi laø
tröôøng theá treân
2
\ (0,0)
.
HEÁT
Đề thi giải tích KHTN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải tích KHTN - Người đăng: conceptphonetv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi giải tích KHTN 9 10 921