Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 9

Được đăng lên bởi Nyo FA
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚ YẾN
***
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐIỂM TOÀN BÀI THI

Bằng số

KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
CẦM TAY
NĂM HỌC 2008 – 2009
LỚP 9 THCS
Ngày thi: 10 tháng 02 năm 2009
Thời gian: 150 phút , không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 04 trang)

CÁC GIÁM KHẢO KÍ TÊN

Bằng chữ

SỐ PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ chấm ghi)

Quy định:
- Thí sinh làm bài trên đề thi, thực hiện đúng các yêu cầu của đề thi;
- Điểm tối đa toàn bài là 50 điểm, mỗi bài đúng được 5 điểm;
- Khi tính, lấy kết quả theo yêu cầu cụ thể của từng bài toán. Trong trường hợp
kết quả là số gần đúng chỉ ghi kết quả đã làm tròn đến 4 chữ số thập phân.
Nếu là số đo gần đúng theo độ, phút , giây chỉ lấy đến số nguyên giây.

Bài 1:
1. Phân tích ra thừa số nguyên tố số P = 2450250. Kết quả:

P=

2. Cho biết x, y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Hãy điền số thích hợp vào ô trống:
x

4

y

13

0,25

2
3

11
15

8
13

Bài 2:
1. Tính biểu thức :


A=

22 2 2 2 2
1 1 1
 2  3 1  2  3
7 7 7 :
3 3 3  : 200820082008
1 1 1
2 2 2 200920092009
1   2  3 2   2  3
7 7 7
3 3 3

Kết quả: A =

2
 2 

1

23 



2. Tìm số hữu tỷ x biết :


5 5
5
10 10 10 
 
10  

17 89 113 :
23 243 611  434343
x
11 11 11
3
3
3 
 515151
11   
3 

17 89 113
23 243 611
5

12345679

333333333 




Kết quả:

x=

16

Bài 3:


407
x≈
 x +y +z +t = 276

 23 x - 12 y - 46 z + 12 t = 21
y≈
 11 23 63
11
8
1. Giải hệ phương trình: 
.Kết quả :
z≈
 23 x  3 y  23 z  4 t  277
 33
14
105 11
560
 22
t≈
24
22
24
14

x y z t 
23
21
55
45
 207
3
0
3
0
2
0
1
sin 4 400 cos 2 200
2  3 3 sin 90  cot 30  cos 45
0
cot
55

.
2. Cho: A =
;
B
=
3
tan 3 1080
tan 4 600  sin 2 300 cos 3 600

Tính C = A + B ?

Kết quả :

C≈

Bài 4:
1. Phân tích đa thức sau ra thừa số : f(x) = 4 x3  16x 2  9x+9
Kết quả :
2. Tìm số dư R trong phép chia :

f(x) =

x 3  3, 256x +7,321
x-1,617

Kết quả :

R=

Bài 5: Tìm các số x, y sao cho khi chia xxxxx cho yyyy có thương là 16 dư là r,
còn khi chia xxxx cho yyy cũng có thương là 16 nhưng có số dư là r-2000.
Nêu cách giải:
Kết quả:

x=
y=

Bài 6: Cho đường thẳng (d): y = 5x+3 và (d’) : y = -5x + 4.
1. Vẽ đường thẳng (d) và (d’) trên cùng một hệ trục toạ độ. Tìm giao điểm A giữa
hai đường thẳng (d) và (d’), giao điểm B, C lần lượt của (d) và (d’) với trục Ox.
Vẽ đồ thị:

·
2.Tính góc BAC
.

Kết quả:
A(

;

)

B(

;

)

C(

;

)

·
≈
BAC

Kết quả :
 1 2 3 4 
, , , ..., .
 4 9 16 25 

Bài 7: Cho tập hợp các số vô hạn sau:P = 
1. Viết công thức số hạng tổng ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
CẦM TAY
PHÚ YẾN
***
ĐỀ CHÍNH THỨC
NĂM HỌC 2008 – 2009
LỚP 9 THCS
Ngày thi: 10 tháng 02 năm 2009
Thời gian: 150 phút , không kể thời gian giao đề
(Đề thi có 04 trang)
ĐIỂM TOÀN BÀI THI CÁC GIÁM KHẢO KÍ TÊN
SỐ PHÁCH
(Do chủ tịch HĐ chấm ghi)
Bằng số Bằng chữ
Quy định:
- Thí sinh làm bài trên đề thi, thực hiện đúng các yêu cầu của đề thi;
- Điểm tối đa toàn bài là 50 điểm, mỗi bài đúng được 5 điểm;
- Khi tính, lấy kết quả theo yêu cầu cụ thể của từng bài toán. Trong trường hợp
kết quả s gần đúng chỉ ghi kết quả đã làm tròn đến 4 chữ số thập phân.
Nếu là số đo gần đúng theo độ, phút , giây chỉ lấy đến số nguyên giây.
Bài 1:
1. Phân tích ra thừa số nguyên tố số P = 2450250. Kết quả:
2. Cho biết x, y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Hãy điền số thích hợp vào ô trống:
x 4 0,25
2
3
11
y 13
8
13
15 16
Bài 2:
1. Tính biểu thức :
A =
2 2 2
2
2 3 2 3
3
2 3 2 3
2 2 2 1 1 1
2 1
1 200820082008
7 7 7 3 3 3
: :
1 1 1 2 2 2
2 200920092009
1 2
7 7 7 3 3 3
Kết quả:
2. Tìm số hữu tỷ x biết :
5 5 5 10 10 10
5 10
12345679 434343
17 89 113 23 243 611
:
11 11 11 3 3 3
333333333 515151
11 3
17 89 113 23 243 611
x
Kết quả:
A =
x
=
P =
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 9 - Người đăng: Nyo FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh lớp 9 9 10 239