Ktl-icon-tai-lieu

đề thi giữa kỳ môn đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi Lê Hữu Đại
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng -BM Toán ứng dụng

ĐỀ THI GIỮA KỲ- 2014 - Ca 1
Môn thi: Đại Số Tuyến Tính

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)

Đề 1



2
m . Tìm tất cả các giá trị thực của m để r(A) = 3.
−3
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A
m
=
0.
B
m
=
1.
C
m.
D✠
∀m ∈ R.
✡✠
✡✠
✡
✡✠
Câu 2. Cho hệ phương trình tuyến tính Ax = b, A ∈ Mm×n có nghiệm duy nhất. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A✠
A vuông khả nghịch.
B✠
r(A) = m.
C✠
r(A) = n.
D✠
Các câu khác sai.
✡
✡
✡
✡

Câu 1.

2
Cho A =  3
4

1
−1
2

Câu 3. Cho E = {3x + y; 2y + z; −z + x} là cơ sở của KGVT V .
Tìm tất cả các giá trị của m ∈ R để {x + y − z; 3x + 2y − 5z; 4x + mz} là tập sinh của V .
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A✠
m = 0.
B✠
m = −12.
C✠
∀m ∈ R.
D✠
Các câu khác sai.
✡
✡
✡
✡
Câu 4. Trong mặt phẳng phức, tập tất cả các số phức z thỏa |z − i| + |z + i| = 4 là
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A
Rỗng.
B
1
điểm.
C
Đường
tròn.
D✠
Elip.
✡✠
✡✠
✡
✡✠

Câu 5.

x1 + mx2 − x3 = 1
có nghiệm duy nhất.
Tìm tất cả các giá trị của m ∈ R để hệ 2x1 + 4x2 + 3x3 = m


3x1 + 6x2 + 4x3 = m2
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A✠
m = 2.
B✠
m = 2.
C ✠m ∈ R.
D✠
∀m ∈ R.
✡
✡
✡
✡
Câu 6. Cho A ∈ M3 (R) thỏa det(−AT ) = 2. Tính det(4A−1 ).
☛✟
☛✟ 1
☛✟
☛✟
A
−2.
B
−32.
C✠
−
.
D✠
Các câu khác sai.
✡✠
✡✠
✡
✡
128
Câu 7. Cho họ véc tơ M = {x, y, z, t} có họ con độc lập tuyến tính cực đại là {x, y, z}. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
☛✟
☛✟
A✠
M độc lập tuyến tính.
B✠
M sinh ra không gian 2 chiều.
✡
✡
☛✟
☛✟
C✠
t là tổ hợp tuyến tính của {x, y, z}.
D✠
Các câu khác sai.
✡
✡
T
Câu
8. Cho A, B là các ma trận vuông cấp n khả nghịch thỏa XAB
☛ ✟ = A. Tìm X
☛✟
☛✟
☛✟
T −1
−1 T −1
A
X
=
(B
)
.
B
X
=
A(B
)
A
.
C
Không
tồn
tại
X.
D✠
Các câu khác sai.
✡✠
✡✠
✡
✡✠
. Phép toán nào sau đây thực☛
hiện
Câu
9. Cho A ∈ M3×2 , B ∈ M3×4
☛✟
✟được?
☛✟
A✠
AB.
B✠
BA.
C✠
AT B.
✡
✡
✡
Cho A ∈ M3 khả nghịch . Dùng biến đổi nào sau đây cho A làm thay đổi det(A)?
Câu
✟
☛✟
☛10.
☛✟
A✠
h2 → 3h1 − h2 .
B✠
h3 → h3 − 2h1 .
C✠
c3 → c3 + 4c1 .
✡
✡
✡

☛✟
D✠
BAT .
✡

☛✟
D✠
Các câu khác sai.
✡
Câu 11. Cho ma trận vuông A ∈ Mn khác ma trận không. Khẳng định nào sau đây luôn đúng? (trace(A) là tổng các phần tử
A).
☛ ✟ trên đường chéo chính của
☛✟
☛✟
☛✟
A
r(A)
=
0.
B
A2 = 0.
C✠
trace(A) = 0.
D✠
Các câu khác sai.
✡✠
✡
✠
✡
✡


Câu 12.
1 m 3
Cho A =  −1 1 2 . Tìm phần tử hàng 2, cột 3 của ma trận phụ hợp.
3
2 m
☛✟
☛✟
☛✟
☛✟
A✠
5.
B✠
−5.
C✠
3m − 2.
D✠
2 − 3m.
✡
✡
✡
✡
Câu 13. Cho A là ma trận vuông cấp 4 có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây không luôn đúng?
☛✟
☛✟
☛✟
A
det(A)
=
0.
B
A
không
khả
nghịch.
C✠
Hàng 4 của ...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng -BM Toán ứng dụng
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 20 câu / 2 trang)
ĐỀ THI GIỮA KỲ- 2014 - Ca 1
Môn thi: Đại Số Tuyến Tính
Đề 1
Câu 1.
Cho A =
2 1 2
3 1 m
4 2 3
. Tìm tất cả các giá trị thực của m để r(A) = 3.
A m = 0.
B m = 1.
C m.
D m R.
Câu 2.
Cho hệ phương trình tuyến tính Ax = b, A M
m×n
nghiệm duy nhất. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A A vuông khả nghịch.
B r(A) = m.
C r(A) = n.
D Các câu khác sai.
Câu 3.
Cho E = {3x + y; 2y + z; z + x} sở của KGVT V .
Tìm tất cả các giá trị của m R để {x + y z; 3x + 2y 5z; 4x + mz} tập sinh của V .
A m = 0.
B m = 12.
C m R.
D Các câu khác sai.
Câu 4.
Trong mặt phẳng phức, tập tất cả các số phức z thỏa |z i| + |z + i| = 4
A Rỗng.
B 1 điểm.
C Đường tròn.
D Elip.
Câu 5.
Tìm tất cả các giá trị của m R để hệ
x
1
+ mx
2
x
3
= 1
2x
1
+ 4x
2
+ 3x
3
= m
3x
1
+ 6x
2
+ 4x
3
= m
2
nghiệm duy nhất.
A m = 2.
B m = 2.
C m R.
D m R.
Câu 6.
Cho A M
3
(R) thỏa det(A
T
) = 2. Tính det(4A
1
).
A 2.
B 32.
C
1
128
.
D Các câu khác sai.
Câu 7.
Cho họ véc M = {x, y, z, t} họ con độc lập tuyến tính cực đại {x, y, z}. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
A M độc lập tuyến tính.
B M sinh ra không gian 2 chiều.
C t tổ hợp tuyến tính của {x, y, z}.
D Các câu khác sai.
Câu 8.
Cho A, B các ma trận vuông cấp n khả nghịch thỏa XAB
T
= A. Tìm X
A X = (B
T
)
1
.
B X = A(B
1
)
T
A
1
.
C Không tồn tại X.
D Các câu khác sai.
Câu 9.
Cho A M
3×2
, B M
3×4
. Phép toán nào sau đây thực hiện được?
A AB.
B BA.
C A
T
B.
D BA
T
.
Câu 10.
Cho A M
3
khả nghịch . Dùng biến đổi nào sau đây cho A làm thay đổi det(A)?
A h
2
3h
1
h
2
.
B h
3
h
3
2h
1
.
C c
3
c
3
+ 4c
1
.
D Các câu khác sai.
Câu 11.
Cho ma trận vuông A M
n
khác ma trận không. Khẳng định nào sau đây luôn đúng? (trace(A) tổng các phần tử
trên đường chéo chính của A).
A r(A) = 0.
B A
2
= 0.
C trace(A) = 0.
D Các câu khác sai.
Câu 12.
Cho A =
1 m 3
1 1 2
3 2 m
. Tìm phần tử hàng 2, cột 3 của ma trận phụ hợp.
A 5.
B 5.
C 3m 2.
D 2 3m.
Câu 13.
Cho A ma trận vuông cấp 4 hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây không luôn đúng?
A det(A) = 0.
B A không khả nghịch.
C Hàng 4 của ma trận A bằng 0.
D Ma trận bậc thang của A 3 phần tử sở.
Câu 14.
Cho A M
n
. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?(trace(A) tổng các phần tử trên đường chéo chính của A).
A Nếu A
2
= 0 thì A = 0.
B Nếu det(A) = 0 thì A không khả nghịch.
C Nếu trace(A) = 0 thì A khả nghịch.
D Các câu khác sai.
Câu 15.
Trong C, cho phương trình z
2
z = 1. Số nghiệm của phương trình
A 0.
B 1.
C 2.
D 3.
Trang 1/2- Đề 1
đề thi giữa kỳ môn đại số tuyến tính - Trang 2
đề thi giữa kỳ môn đại số tuyến tính - Người đăng: Lê Hữu Đại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi giữa kỳ môn đại số tuyến tính 9 10 4