Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi gmat

Được đăng lên bởi Trần Thế Vĩ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 8 lần
C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ fpt
*************
gmat test
Problem Solving
Thêi gian: 30 phót
20 C©u hái
C¸c con sè: TÊt c¶ c¸c sè ®Òu lµ sè thùc.
C¸c h×nh vÏ: C¸c h×nh trong c¸c c©u hái nh»m ®a ra c¸c th«ng tin h÷u Ých ®Ó lµm bµi. TÊtc¸c h×nh
®Òu ®îc vÏ chÝnh x¸c vµ trªn mét mÆt ph¼ng trõ khi cã c¸c chØ dÉn kh¸c.
C©u 1:
Mét nhãm 180 sinh viªn ®îc xÕp chç ngåi
theo c¸c hµng, sinh viªn mçi hµng ®Òu
b»ng nhau. Mçi con sau ®Òu thÓ
sinh viªn ngåi mçi hµng, lo¹i trõ ?
(A) 4
(B) 20
(C) 30
(D) 40
(E) 90
C©u 2:
TiÒn thuª 1 chç ®Ëu xe trong gara 10 ®«la
1 tuÇn hoÆc 30 ®«la 1 th¸ng. Mét ngêi thÓ
tiÕt kiÖm ®îc bao nhiªu tiÒn trong 1 n¨m nÕu
thuª theo th¸ng?
(A) $140
(B) $160
(C) $220
(D) $240
(E) $260
C©u 3:
NÕu y = 5x
2
- 2xx = 3, vËy y =
(A) 24
(B) 27
(C) 39
(D) 51
(E) 219
C©u 4:
Trong c¸c sè díi ®©y, sè o xÊp xØ to
0026.0
nhÊt?
(A) 0.05
(B) 0.06
(C) 0.16
(D) 0.5
(E) 0.6
C©u 5:
Trong b÷a ¨n tèi, mét ®Üa thÞt b¨m viªn
mét ®Üa xµ l¸ch trén gi¸ 3,95 ®«la; mét ®Üa
thÞt b¨m viªn 1 ®Üa thÞt r¸n kiÓu Ph¸p
gi¸ 4,40 ®«la. NÕu gi¸ thÞt r¸n kiÓu Ph¸p
®¾t p ®«i l¸ch trén th× gi¸ thÞt n
kiÓu Ph¸p lµ bao nhiªu?
(A) $0.30
(B) $0.45
(C) $0.60
(D) $0.75
(E) $0.90
C©u 6:
X
x
Y 55
Z
NÕu gãc XYZ trªn h×nh gãc nhän th×
gãc x lµ bao nhiªu?
(A) 155
Gmat Test - C5
1
Đề thi gmat - Trang 2
Đề thi gmat - Người đăng: Trần Thế Vĩ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi gmat 9 10 658