Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HKI HÓA 9

Được đăng lên bởi madam531983
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIEÅM TRA HKI
----- ----I. MUÏC TIEÂU:
- HS bieát ñöôïc söï phaân loaïi cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô
- HS nhôù laïi vaø heä thoáng hoùa nhöõng tính chaát hoùa hoïc cuûa moãi loaïi hôïp chaát. Viết PTHH minh hoïa cho moãi tính chaát
- Tieáp tuïc reøn luyeän kyõ naêng phaân bieät caùc hoùa chaát, kyõ naêng tính toaùn vaø giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng.
II. CAÁU TRUÙC ÑEÀ KIEÅM TRA:
Teân chuû ñeà
(cuûa chöông, cuûa hoïc kì)

Tính chaát hoùa hoïc - Khaùi nieäm
Nhaän bieát
Baøi toaùn
Chuoãi phaûn öùng
Toång coäng

TNKQ
Soá caâu
TS ñieåm
Soá caâu
TS ñieåm
Soá caâu
TS ñieåm
Soá caâu
TS ñieåm
Soá caâu
TS ñieåm

0,75

Bieát
Töï luaän
2,0

TNKQ

Hieåu
Töï luaän

2,0

Vaän duïng
TNKQ
Töï luaän

Toång coäng

0,25
1,5

0,5

1,0

1,0
1,0

III. ÑEÀ:
ÑEÀ I
A. TRAÉC NGHIEÄM: (3ñ)
Caâu 1: Hai muoái naøo sau ñaây coù theå cuøng toàn taïi trong dung dòch :
A. Na2SO4 vaø KNO3
B. NaCl vaø AgNO3
C. K2SO4 vaø Ba(NO3)2
D. FeSO4 vaø K2S
Caâu 2: Daõy chaát naøo sau ñaây ñeàu laø oxitbazô :
A. CO2, SO2 , Na2O, CO
B. SO3, CaO , SO2, K2O
C. Na2O, K2O , P2O5, CaO
D. Na2O , K2O, BaO , CaO
Caâu 3: Axitsunfuric loaõng phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong daõy naøo döôùi ñaây :
A. NaOH, CuO, Ag, Zn
B. Al, Al2O3, Fe(OH)2 , BaCl2 C. FeCl3 , MgO, Cu, Ca(OH)2 D. Mg(OH)2, CaO, K2SO4 , NaCl
Caâu 4: Trong soá nhöõng daõy bazô sau ñaây, daõy bazô naøo coù theå phaân huûy taïo oxitbazô vaø nöôùc :
A. Fe(OH)3, NaOH, KOH , Cu(OH)2
B. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2, KOH
C. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2
D. Fe(OH)3, NaOH, Zn(OH)2, Al(OH)3
Caâu 5: Daõy caùc kim loaïi naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp ñuùng theo chieàu hoaït ñoäng hoùa hoïc taêng daàn :
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
C. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
D. Fe, Cu , K, Mg, Al, Zn
Caâu 6: Daõy chaát naøo sau ñaây thuoäc loaïi phaân boùn ñôn
A. KCl; Ca(H2PO4)2; (NH4)2HPO4 B. K2SO4 , KNO3, NH4Cl C. KCl, NH4 NO3 , Ca(H2PO4)2 D. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2
Caâu 7: Trong caùc kim loaïi sau , kim loaïi naøo coù khaû naêng daãn ñieän toát nhaát :
A. Ag
B.Al
C. Au
D. Cu
Caâu 8: Hoaø tan 4,6 gam Na vaøo trong nöôùc ñöôïc 1000 ml dd .Noàng ñoä cuûa dd laø :
A. 0,0002 M
B. 0,02M
C. 2 M
D. 0,2M
Caâu 9: Trong caùc kim loaïi sau, kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc taïo thaønh dung dòch bazô vaø giaûi phoùng khí H2
A. Na ; K
B. Ba ; Ca
C. Na ; Cu
D. Caâu A vaø B ñuùng
Caâu 10: Trong caùc kim loaïi sau, kim loaïi naøo khoâng taùc duïng ñöôïc vôùi oxi ñeå taïo thaønh oxit:
A. Ca, Zn, Fe.
B. K, Ag, Au
C. Au, Pt, Ag
D. Au, Pt, Al
Caâu 11...
KIEÅM TRA HKI
----- -----
I. MUÏC TIEÂU:
- HS bieát ñöôïc söï phaân loaïi cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô
- HS nhôù laïi vaø heä thoáng hoùa nhöõng tính chaát hoùa hoïc cuûa moãi loaïi hôïp chaát. Viết PTHH minh hoïa cho moãi tính chaát
- Tieáp tuïc reøn luyeän kyõ naêng phaân bieät caùc hoùa chaát, kyõ naêng tính toaùn vaø giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng.
II. CAÁU TRUÙC ÑEÀ KIEÅM TRA:
Teân chuû ñeà
(cuûa chöông, cuûa hoïc kì)
Bieát Hieåu Vaän duïng Toång coäng
TNKQ Töï luaän TNKQ Töï luaän TNKQ Töï luaän
Tính chaát hoùa hoïc - Khaùi nieäm
Soá caâu
TS ñieåm 0,75 2,0 2,0 0,25
Nhaän bieát
Soá caâu
TS ñieåm 1,5
Baøi toaùn
Soá caâu
TS ñieåm 0,5 1,0 1,0
Chuoãi phaûn öùng
Soá caâu
TS ñieåm 1,0
Toång coäng
Soá caâu
TS ñieåm
III. Ñ:
ÑEÀ I
A. TRAÉC NGHIEÄM: (3ñ)
Caâu 1: Hai muoái naøo sau ñaây coù theå cuøng toàn taïi trong dung dòch :
A. Na
2
SO
4
vaø KNO
3
B. NaCl vaø AgNO
3
C. K
2
SO
4
vaø Ba(NO
3
)
2
D. FeSO
4
vaø K
2
S
Caâu 2: Daõy chaát naøo sau ñaây ñeàu laø oxitbazô :
A. CO
2
, SO
2
, Na
2
O, CO B. SO
3
, CaO , SO
2
, K
2
O C. Na
2
O, K
2
O , P
2
O
5
, CaO D. Na
2
O , K
2
O, BaO , CaO
Caâu 3: Axitsunfuric loaõng phaûn öùng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong daõy naøo döôùi ñaây :
A. NaOH, CuO, Ag, Zn B. Al, Al
2
O
3
, Fe(OH)
2
, BaCl
2
C. FeCl
3
, MgO, Cu, Ca(OH)
2
D. Mg(OH)
2
, CaO, K
2
SO
4
, NaCl
Caâu 4: Trong soá nhöõng daõy bazô sau ñaây, daõy bazô naøo coù theå phaân huûy taïo oxitbazô vaø nöôùc :
A. Fe(OH)
3
, NaOH, KOH , Cu(OH)
2
B. Cu(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Mg(OH)
2
, KOH
C. Fe(OH)
3
, Cu(OH)
2
, Zn(OH)
2
, Mg(OH)
2
D. Fe(OH)
3
, NaOH, Zn(OH)
2
, Al(OH)
3
Caâu 5: Daõy caùc kim loaïi naøo sau ñaây ñöôïc saép xeáp ñuùng theo chieàu hoaït ñoäng hoùa hoïc taêng daàn :
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K C. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe D. Fe, Cu , K, Mg, Al, Zn
Caâu 6: Daõy chaát naøo sau ñaây thuoäc loaïi phaân boùn ñôn
A. KCl; Ca(H
2
PO
4
)
2
; (NH
4
)
2
HPO
4
B. K
2
SO
4
, KNO
3
, NH
4
Cl C. KCl, NH
4
NO
3
, Ca(H
2
PO
4
)
2
D. KCl, KNO
3
, Ca
3
(PO
4
)
2
Caâu 7: Trong caùc kim loaïi sau , kim loaïi naøo coù khaû naêng daãn ñieän toát nhaát :
A. Ag B.Al C. Au D. Cu
Caâu 8: Hoaø tan 4,6 gam Na vaøo trong nöôùc ñöôïc 1000 ml dd .Noàng ñoä cuûa dd laø :
A. 0,0002 M B. 0,02M C. 2 M D. 0,2M
Caâu 9: Trong caùc kim loaïi sau, kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc taïo thaønh dung dòch bazô vaø giaûi phoùng khí H
2
A. Na ; K B. Ba ; Ca C. Na ; Cu D. Caâu A vaø B ñuùng
Caâu 10: Trong caùc kim loaïi sau, kim loaïi naøo khoâng taùc duïng ñöôïc vôùi oxi ñeå taïo thaønh oxit:
A. Ca, Zn, Fe. B. K, Ag, Au C. Au, Pt, Ag D. Au, Pt, Al
Caâu 11: Nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát Gang laø:
A. Quaêïng saét manhetit (Fe
3
O
4
) B. Quaêïng hematit (Fe
2
O
3
) C. Thanh coác, khoâng khí, CaCO
3
D. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 12: Cho caùc kim loaïi sau: Fe ; Zn ; K ; Pb. Söï saép xeáp theo möùc ñoä hoaït ñoäng hoùa hoïc giaûm daàn laø:
A. Fe ; K ; Zn ; Pb. B. Fe; K ; Pb; Zn. C. Zn ; Fe ; K ; Pb. D. K ; Zn ; Fe
;Pb.
ĐỀ THI HKI HÓA 9 - Trang 2
ĐỀ THI HKI HÓA 9 - Người đăng: madam531983
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ THI HKI HÓA 9 9 10 351