Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HKII môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi Nyo FA
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6 (đề 8)
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên: ……………………………….

Ngày .…. Tháng 5 Năm 2012

I . Trắc nghiệm (2đ)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Phân số không bằng phân số
A.

12
20

B.

6
15

3
là:
5
6
C.
10

D.

18
30

D.

11
5

3
Câu 2: Kết quả của phép tính 1    bằng:
2

A.

4
5

Câu 3: Cho

5

B.

14
5

C.

1
5

2 x
 , khi đó giá trị của x bằng:
x 8

A. x = 4
B. x = -4
C. x = 4 hoặc x = -4
D. Tất cả 3 câu đều đúng.
Câu 4: Giá trị của biểu thức (x – 5)( x + 12), với x = -7 là:
A.55
B. -60
C. -55
D. 60
Câu 5: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết AOB gấp 3 lần BOC. Số đo của BOC:
A. 400
B. 300
C. 450
D. 350
Câu 6: Cho (O; 2cm). Gọi M là một điểm nằm ngoài đường tròn tâm O. OM cắt
(O; 2cm) tại I. Biết OM = 3cm. Tính IM?
A. 0,5cm
B. 0,25cm
C. 1cm
D. 0,75cm
II . Tự luận (8đ)
Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện phép tính:
a)

6 5
8
 :5
7 7
9

1
8

b) 7  5

3
4

c)

4  1
5
 1
:     6 :  
9  7
9
 7

Bài 2: (1.5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a)

3
1 1
x 
4
5 6

b)

1 1
 : x  4
3 2

c) 9 – 2x là số nguyên dương nhỏ nhất

Bài 3: (1.5 điểm) Một lớp 6 có 45 học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình vào cuối năm
học. Số học sinh giỏi chiếm

4
2
số học sinh cả lớp. Số học khá bằng 1 số học sinh
15
3

giỏi. Tính số học sinh trung bình.
Bài 4: (2.5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, xác định hai tia Oy và
Oz sao cho góc xOy = 1200 và góc xOz = 500.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz?
c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz? Tính góc xOt?
Bài 5: (1 điểm) Tìm x biết: (x + 1) + ( x + 2) + . . . + (x + 100) = 5750.

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 8
I . Trắc nghiệm (2đ) mỗi câu đúng 0,25 điểm
1–B
2–A
3–C
4–B
II . Tự luận (8đ)
Bài 1:
6 5
8
 :5 )
7 7
9
6 5 1 8
   
7 7 5 9
6 1 8
  
7 7 9
1

9

1
3
8
4
1
3
 7 5
8
4
5
 2
8
3
1
8

5–C

b) 7  5

a)

0.25đ
0.25đ

6–C

4  1
5
 1
:     6 :  
9  7
9
 7
5 
 4
 1
   6  :  
9 
 9
 7
 1
 7:  
 7
 49

c)

0.25đ
0.25đ

0.25
đ
0.25
đ

Bài 2:
3
1 1
x 
4
5 6
3
1 1
x 
4
6 5
3
1
x
4
30
2
x
45

a)

1 1
 : x  4
3 2
1
1
 : x  4 
2
3
1
13
 :x
2
3
3
x
26

c) 9 – 2x = 1
- 2x = -8
x=4

b)

0.25đ
0.25đ

0.25
đ
0.25
đ

0.25đ
0.25đ

4
45 = 12 (học sinh)
15
2
Số học sinh khá: 1 12 = 20 (học sinh)
3

0.5đ

Số học sinh trung bình: 45 – (12 + 20) = 13...
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 6 (đề 8)
NĂM HỌC: 2011 – 2012
Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên: ………………………………. Ngày .…. Tháng 5 Năm 2012
I . Trắc nghiệm (2đ)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Phân số không bằng phân số
3
5
là:
A.
12
20
B.
6
15
C.
6
10
D.
18
30
Câu 2: Kết quả của phép tính
2
3
1
5
bằng:
A.
4
5
B.
14
5
C.
1
5
D.
11
5
Câu 3: Cho
2
8
x
x
, khi đó giá trị của x bằng:
A. x = 4 B. x = -4 C. x = 4 hoặc x = -4 D. Tất cả 3 câu đều đúng.
Câu 4: Giá trị của biểu thức (x – 5)( x + 12), với x = -7 là:
A.55 B. -60 C. -55 D. 60
Câu 5: Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Biết AOB gấp 3 lần BOC. Số đo của BOC:
A. 40
0
B. 30
0
C. 45
0
D. 35
0
Câu 6: Cho (O; 2cm). Gọi M là một điểm nằm ngoài đường tròn tâm O. OM cắt
(O; 2cm) tại I. Biết OM = 3cm. Tính IM?
A. 0,5cm B. 0,25cm C. 1cm D. 0,75cm
II . Tự luận (8đ)
Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
6 5 8
:5
7 7 9
b)
c)
4 1 5 1
: 6 :
9 7 9 7
Bài 2: (1.5 điểm) Tìm số nguyên x biết:
a)
3 1 1
4 5 6
x
b)
1 1
: 4
3 2
x
c) 9 – 2x là số nguyên dương nhỏ nhất
Bài 3: (1.5 điểm) Một lớp 6 có 45 học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình vào cuối năm
học. Số học sinh giỏi chiếm
4
15
số học sinh cả lớp. Số học khá bằng
2
1
3
số học sinh
giỏi. Tính số học sinh trung bình.
Bài 4: (2.5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, xác định hai tia Oy và
Oz sao cho góc xOy = 120
0
và góc xOz = 50
0
.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc yOz?
c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz? Tính góc xOt?
Bài 5: (1 điểm) Tìm x biết: (x + 1) + ( x + 2) + . . . + (x + 100) = 5750.
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đề thi HKII môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi HKII môn Toán lớp 6 - Người đăng: Nyo FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HKII môn Toán lớp 6 9 10 877