Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa học

Được đăng lên bởi khueproa
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2015
Họ và tên: ………………

Lớp……………….

LUYỆN TẬP OXI- LƯU HUỲNH

LẦN 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
(1) Ozon có thể được dùng để tẩy trắng tinh bột, chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt.
(2) Sắt khi tác dụng với HCl và H2SO4 đặc nóng đều thu được muối sắt (II).
(3) Hấp thụ một lượng dư khí SO2 vào dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa trắng.
(4) Khí SO2 có tính chất tẩy màu nên có thể phân biệt khí SO2 và CO2 bằng dung dịch thuốc tím.
Số phát biểu đúng: A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 2: Cho 20g hỗn hợp X gồm Fe, Cu phản ứng hoàn toàn với H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu được 12g chất
rắn không tan. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X:
A. 60%
B. 72%
C. 40%
D. 64%
Câu 3: Các axit nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần:
A. H2S < H2CO3<H2SO3 <H2SO4
B. H2SO4< H2SO3< H2CO3 <H2S
C. H2CO3<H2S < H2SO3 <H2SO4
D. H2SO4< H2SO3< H2S < H2CO3

Câu 4: Phần trăm khối lượng của S có trong phân tử Fe2(SO4)3
A. 8%
B. 24%
C. 16%
D. 28%
Câu 5: Khí oxi không phản ứng được với:
A. S
B. Fe
C. Cu
D. Cl2
Câu 6: Hòa tan hết 6,9g kim loại A trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại A:
A. Na
B. Mg
C. K
D. Zn
Câu 7: Đồ dùng bằng bạc để lâu ngày trong không khí bị sạm đen do phản ứng: 4Ag + 2H 2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O
Trong phản ứng trên chất đóng vai trò là chất khử:
A. H2S
B. Ag
C. O2
D. Ag và H2S
Câu 8: Hòa tan 8,36g oleum vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.
Công thức phân tử của oleum: A. H2SO4. nSO3
B. H2SO4.3SO3
C. H2SO4. 5SO3
D. H2SO4. 4SO3
Câu 9: Cho 0,5 mol H2SO4 tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH thu được sản phẩm:
A. 1 mol natri sunfat B. 1 mol natri hiđrosunfat
C. 0,5 mol natri sunfat D. 0,5 mol natri hiđrosunfat
Câu 10: Axit sunfuric đặc nguội không phản ứng được với:
A. Zn
B. Fe
C. CaCO3
D. CuO
Câu 11: (ĐHA09) Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 10%, thu
được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng:
A. 101,68 gam.
B. 88,20 gam.
C. 101,48 gam.
D. 97,80 gam.
Câu 12: (CĐ08) Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

+dd X
+dd Y
+dd Z
Fe(OH)2
Fe2(SO4)3
+ddX
+ddX
+ddX BaSO4

NaOH

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:
A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
C. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2.

B. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.
D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2

Câu 13:(ĐHB10) Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp th...
Cô :Thu vỹ-Tel: 0932.546.381 2015
Họ và tên: ……………… Lớp……………….
LUYỆN TẬP OXI- LƯU HUỲNH
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho các phát biểu sau:
(1) Ozon có thể được dùng để tẩy trắng tinh bột, chữa sâu răng, sát trùng nước sinh hoạt.
(2) Sắt khi tác dụng với HCl và H
2
SO
4
đặc nóng đều thu được muối sắt (II).
(3) Hấp thụ một lượng dư khí SO
2
vào dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa trắng.
(4) Khí SO
2
có tính chất tẩy màu nên có thể phân biệt khí SO
2
và CO
2
bằng dung dịch thuốc tím.
Số phát biểu đúng: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 2: Cho 20g hỗn hợp X gồm Fe, Cu phản ứng hoàn toàn với H
2
SO
4
loãng dư, sau phản ứng thu được 12g chất
rắn không tan. Phần trăm về khối lượng của Fe trong X:
A. 60% B. 72% C. 40% D. 64%
Câu 3: Các axit nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự tính axit tăng dần:
A. H
2
S < H
2
CO
3
<H
2
SO
3
<H
2
SO
4
B. H
2
SO
4
< H
2
SO
3
< H
2
CO
3
<H
2
S
C. H
2
CO
3
<H
2
S < H
2
SO
3
<H
2
SO
4
D. H
2
SO
4
< H
2
SO
3
< H
2
S < H
2
CO
3
Câu 4: Phần trăm khối lượng của S có trong phân tử Fe
2
(SO
4
)
3
A. 8% B. 24% C. 16% D. 28%
Câu 5: Khí oxi không phản ứng được với:
A. S B. Fe C. Cu D. Cl
2
Câu 6: Hòa tan hết 6,9g kim loại A trong dung dịch H
2
SO
4
vừa đủ thu được 3,36 lít khí H
2
(đktc). Kim loại A:
A. Na B. Mg C. K D. Zn
Câu 7: Đồ dùng bằng bạc để lâu ngày trong không khí bị sạm đen do phản ứng: 4Ag + 2H
2
S + O
2
→ 2Ag
2
S + 2H
2
O
Trong phản ứng trên chất đóng vai trò là chất khử:
A. H
2
S B. Ag C. O
2
D. Ag và H
2
S
Câu 8: Hòa tan 8,36g oleum vào nước được dung dịch Y, để trung hòa dung dịch Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.
Công thức phân tử của oleum: A. H
2
SO
4
. nSO
3
B. H
2
SO
4
.3SO
3
C. H
2
SO
4
. 5SO
3
D. H
2
SO
4
. 4SO
3
Câu 9: Cho 0,5 mol H
2
SO
4
tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH thu được sản phẩm:
A. 1 mol natri sunfat B. 1 mol natri hiđrosunfat C. 0,5 mol natri sunfat D. 0,5 mol natri hiđrosunfat
Câu 10: Axit sunfuric đặc nguội không phản ứng được với:
A. Zn B. Fe C. CaCO
3
D. CuO
Câu 11: (ĐH
A
09) Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
10%, thu
được 2,24 lít khí H
2
(ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng:
A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam.
Câu 12:
(CĐ08)
Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):
NaOH Fe(OH)
2
Fe
2
(SO4)
3
BaSO
4
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:
A. FeCl
3
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), BaCl
2
. B. FeCl
2
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), BaCl
2
.
C. FeCl
3
, H
2
SO
4
(đặc, nóng), Ba(NO
3
)
2
. D. FeCl
2
, H
2
SO
4
(loãng), Ba(NO
3
)
2
Câu 13:(ĐH
B
10) Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS
2
bằng một lượng O
2
vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết
X
vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)
2
0,15M KOH 0,1M, thu được dung dịch Y 21,7 gam kết tủa.
Cho
Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là
A. 23,2. B. 18,0. C. 12,6 D. 24,0.
Câu 14:(CĐ09) Để phân bit CO
2
và SO
2
chỉ cần dùng thuốc thử là
A. dung dịch Ba(OH)
2
B. CaO C. dung dịch NaOH D. nước brom
Câu 15:
(CĐ08)
Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điu kiện không có không
khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X còn lại
một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O
2
(ở đktc). Giá trị của V là
A. 4,48. B. 3,36. C. 2,80. D. 3,08
Câu 16:
(CĐ07)
SO
2
luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. dung dịch NaOH, O
2
, dung dịch KMnO
4
. B. O
2
, nước Br
2
, dung dịch KMnO
4
.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br
2
. D. H
2
S, O
2
, nước Br
2
.
LỚP 10 CB
+dd Z
+ddX
+dd Y
+ddX
+dd X
+ddX
LẦN 1
đề thi hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi hóa học - Người đăng: khueproa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đề thi hóa học 9 10 648