Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 20142015

Được đăng lên bởi pokokool
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC
(Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm):
1. X là hỗn hợp của hai kim loại gồm kim loại R và kim loại kiềm M. Lấy 9,3 gam X cho vào nước dư thu
được 4,48 lít khí H2 (đktc). Đem 1,95 gam kali luyện thêm vào 9,3 gam X ở trên, thu được hỗn hợp Y có phần
trăm khối lượng kali là 52%. Lấy toàn bộ hỗn hợp Y cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 8,4 lít khí H2
(đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M và R.
2. Cho 500 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 16% (dung dịch X). Làm bay hơi 100 gam H2O khỏi dung dịch X
thì thu được dung dịch bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO4 vào dung dịch Y thấy tách ra 10 gam
CuSO4.5H2O kết tinh. Xác định giá trị của m.
Câu 2 (1,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt trong các trường hợp sau:
1. Dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH (không dùng thêm hóa chất).
2. Dung dịch Na2CO3 và dung dịch HCl (không dùng thêm hóa chất).
3. Dung dịch NaOH 0,1M và dung dịch Ba(OH)2 0,1M (chỉ dùng thêm dung dịch HCl và phenolphtalein).
Câu 3 (1,5 điểm):
1. Viết phương trình phản ứng và giải thích các hiện tượng hóa học sau:
a) Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra H2S nhưng lại không có sự tích tụ H2S trong không khí.
b) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ.
c) Trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí Cl2, để khử độc người ta xịt vào không khí dung dịch NH3.
2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế
khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl.
Dung dòch HCl
a) Hãy viết phương trình phản ứng điều
chế khí Cl2 (ghi rõ điều kiện).
Boâ
ng taå
m dung dòch NaOH
b) Giải thích tác dụng của bình (1) (đựng
dung dịch NaCl bão hòa); bình (2) (đựng
dung dịch H2SO4 đặc) và nút bông tẩm dung
MnO2
dịch NaOH ở bình (3).
Bình (1)

Bình (2)

Bình (3)

Câu 4 (1,5 điểm ): Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy còn
lại 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5%
(dùng dư) thu được dung dịch Y (không chứa NH4NO3). Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc
bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc sau đó nung tới khối lượng không đổi thu được 78,16 gam chất rắn khan.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
1. Tính khối lượng mỗi chất trong X.
2. Tính nồng độ % của Cu(NO3)2 có trong dung dịch Y.
(5)
Câu 5 (1,0 điểm): Xác định các chất
Polie...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
K THI CHỌN HSG LP 9 NĂM HC 2014-2015
ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC
(Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm):
1. X hỗn hợp của hai kim loại gồm kim loại R kim loại kiềm M. Lấy 9,3 gam X cho vào nước dư thu
được 4,48 lít khí H
2
(đktc). Đem 1,95 gam kali luyện thêm vào 9,3 gam X trên, thu được hỗn hợp Y phần
trăm khối lượng kali là 52%. Lấy toàn bộ hỗn hợp Y cho tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 8,4 lít khí H
2
(đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại M và R.
2. Cho 500 gam dung dịch CuSO
4
nồng độ 16% (dung dịch X). Làm bay hơi 100 gam H
2
O khỏi dung dịch X
thì thu được dung dịch bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO
4
vào dung dịch Y thấy tách ra 10 gam
CuSO
4
.5H
2
O kết tinh. Xác định giá trị của m.
Câu 2 (1,5 điểm):
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt trong các trường hợp sau:
1. Dung dịch AlCl
3
và dung dịch NaOH (không dùng thêm hóa chất).
2. Dung dịch Na
2
CO
3
và dung dịch HCl (không dùng thêm hóa chất).
3. Dung dịch NaOH 0,1M và dung dịch Ba(OH)
2
0,1M (chỉ dùng thêm dung dịch HCl và phenolphtalein).
Câu 3 (1,5 điểm):
1. Viết phương trình phản ứng và giải thích các hiện tượng hóa học sau:
a) Trong tự nhiên có nhiều nguồn tạo ra H
2
S
nhưng lại không có sự tích tụ H
2
S trong không khí.
b) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên nhiệt kế bị vỡ.
c) Trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm khí Cl
2
, để khử độc người ta xịt vào không khí dung dịch NH
3
.
2. C
ho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế
khí Cl
2
từ MnO
2
và dung dịch HCl.
a) Hãy viết phương trình phản ứng điều
chế khí Cl
2
(ghi rõ điều kiện).
b) Giải thích tác dụng của bình (1) (đựng
dung dịch NaClo hòa); bình (2) (đựng
dung dịch H
2
SO
4
đặc) và nút bông tẩm dung
dịch NaOH ở bình (3).
MnO
2
Dung dòch HCl
Bình (1)
Bình (2)
Boâng taåm dung dòch NaOH
Bình (3)
A
D
CH
4
Y
E
Polietilen
G
H
Cao su buna
I
Poli(vinyl clorua)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Câu 4 (1,5 điểm ): Hòa tan hết
24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl loãng dư
thấy còn
lại 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO
3
31,5%
(dùng dư) thu được dung dịch Y
(không chứa NH
4
NO
3
). Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc
bỏ kết tủa, cạn dung dịch nước lọc
sau đó
nung tới khối lượng không đổi thu được 78,16 gam chất rắn khan.
Biết các phản ứng
xảy ra hoàn toàn.
1.
Tính khối lượng mỗi chất trong X.
2.
Tính nồng độ % của Cu(NO
3
)
2
có trong dung dịch Y.
Câu
5
(1,0
điểm):
Xác
định
các
chất
hữu A, D, Y, E, G, H, I viết các
phương
trình
phản
ứng
(ghi
điều
kiện
của
phản
ứng,
nếu
)
trong
dãy
biến hóa sau:
Câu 6
(2,5
điểm ):
1.
Hiđrocacbon X là chất khí (ở nhiệt độ phòng, 25
0
C). Nhiệt phân hoàn toàn X (trong điều kiện không có oxi)
thu được sản phẩm gồm cacbon
hiđro, trong đó thể tích khí hiđro
thu được gấp đôi thể tích khí X (đo cùng
điều kiện
nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo mạch hở
của X.
2.
Cho
0,448
lít
hỗn
hợp
khí
X
ktc)
gồm
hai
hiđrocacbon
mạch
hở
(thuộc
các
dãy
đồng
đẳng
ankan,
anken, ankin) li
từ
từ
qua
bình
chứa
0,14
lít dung
dch
Br
2
0,5M.
Sau
khi
phản
ứng
hoàn
toàn,
số
mol
Br
2
giảm
đi
một
nửa
không
thấy
có khí thoát ra. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 0,448 lít X (đktc), lấy toàn bộ
sản phẩm
cháy
cho hấp thụ hết vào 400 (ml) dung dịch Ba(OH)
2
0,1M
thu được 5,91
gam kết tủa. Xác định công
thức phân tử của hai hiđrocacbon.
http://bloghoahoc.com
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi hóa học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 20142015 - Trang 2
Đề thi hóa học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 20142015 - Người đăng: pokokool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi hóa học 9 tỉnh Vĩnh Phúc 20142015 9 10 599