Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Hóa học

Được đăng lên bởi Vân Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề có 5 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014
Môn: HÓA HỌC; Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 259

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?
A. Poli(vinyl clorua). B. Polibutađien.
C. Nilon-6,6.
D. Polietilen.
Câu 2: Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly.
Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì.
B. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
C. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.
D. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.
Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là
A. CO2.
B. O2.
C. H2.
D. N2.
Câu 5: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy.
Chất X là
A. NH3.
B. CO2.
C. SO2.
D. O3.
Câu 6: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M được đánh số ngẫu nhiên là (1),
(2), (3).
- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO.
- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO.
- Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dịch (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều
kiện. So sánh nào sau đây đúng?
B. V2 = 3V1.
C. V2 = 2V1.
D. 2V2 = V1.
A. V2 = V1.
Câu 7: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là
A. saccarozơ.
B. xenlulozơ.
C. tinh bột.
D. glucozơ.
Câu 8: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?
A. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
B. NaOH + HCl → NaCl + H2O.
C. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.
D. CaO + CO2 → CaCO3.
Câu 9: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác
0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức
củ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
(Đề có 5 trang)
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2014
Môn: HÓA HC; Khi A
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
đề thi 259
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GM 50 CÂU (T CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TT C THÍ SINH.
Cho biết nguyên t khi ca các nguyên t:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Polime nào sau đây trong thành phn cha nguyên t nitơ?
A. Poli(vinyl clorua). B. Polibutađien. C. Nilon-6,6. D. Polietilen.
Câu 2: Cho các cht: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-Gly.
S cht tác dng vi dung dch NaOH loãng, nóng là
A. 6. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 3: Phát biu nào sau đây là sai?
A. Các kim loi kim có bán kính nguyên t ln hơn so vi các kim loi cùng chu kì.
B. Các kim loi kim có màu trng bc và có ánh kim.
C. Các kim loi kim có nhit độ nóng chy tăng dn t Li đến Cs.
D. Các kim loi kim đều là kim loi nh.
Câu 4: Dn hn hp khí gm CO
2
, O
2
, N
2
và H
2
qua dung dch NaOH. Khí b hp th
A. CO
2
. B. O
2
. C. H
2
. D. N
2
.
Câu 5: Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm cht ty trng bt g trong công nghip giy.
Cht X là
A. NH
3
. B. CO
2
. C. SO
2
. D. O
3
.
Câu 6: Có ba dung dch riêng bit: H
2
SO
4
1M; KNO
3
1M; HNO
3
1M được đánh s ngu nhiên là (1),
(2), (3).
- Trn 5 ml dung dch (1) vi 5 ml dung dch (2), thêm bt Cu dư, thu được V
1
lít khí NO.
- Trn 5 ml dung dch (1) vi 5 ml dung dch (3), thêm bt Cu dư, thu được 2V
1
lít khí NO.
- Trn 5 ml dung dch (2) vi 5 ml dung dch (3), thêm bt Cu dư, thu được V
2
lít khí NO.
Biết các phn ng xy ra hoàn toàn, NO là sn phm kh duy nht, các th tích khí đo cùng điu
kin. So sánh nào sau đây đúng?
A. V
2
= V
1
. B. V
2
= 3V
1
. C. V
2
= 2V
1
. D. 2V
2
= V
1
.
Câu 7: Cht tác dng vi H
2
to thành sobitol là
A. saccarozơ. B. xenlulozơ. C. tinh bt. D. glucozơ.
Câu 8: Phn ng nào dưới đây thuc loi phn ng oxi hóa - kh?
A. AgNO
3
+ HCl AgCl + HNO
3
.
B. NaOH + HCl NaCl + H
2
O.
C. 2NO
2
+ 2NaOH NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O.
D. CaO + CO
2
CaCO
3
.
Câu 9: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dng va đủ vi dung dch cha 0,04 mol NaOH. Mt khác
0,02 mol X tác dng va đủ vi dung dch cha 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam mui. Công thc
ca X là
A. HOOC-CH
2
CH(NH
2
)-COOH. B. CH
3
CH(NH
2
)-COOH.
C. HOOC-CH
2
CH
2
CH(NH
2
)-COOH. D. H
2
N-CH
2
CH(NH
2
)-COOH.
Trang 1/5 – Mã đề 259
Đề thi Hóa học - Trang 2
Đề thi Hóa học - Người đăng: Vân Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi Hóa học 9 10 110