Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa lý

Được đăng lên bởi Phạm Huy Hào
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HÓA LÝ I – KTHH K56 (LẦN 1)
THỜI GIAN THI: 75 phút

Ngày thi: 17-5-2013

ĐỀ SỐ 1

Câu 1:
a) Benzen có áp suất hơi bão hòa ở 61,2 oC là 400 mmHg; nhiệt độ sôi ở áp suất thường là 80,1 oC. Hãy
xác định nhiệt hóa hơi trung bình của benzen và áp suất hơi bão hòa của ben zen ở 89,5 oC.
b) Dung dịch lý tưởng X gồm benzen và toluen có nhiệt độ sôi là 89,5 oC. Xác định thành phần của dung
dịch X và thành phần của bong bóng hơi đầu tiên. Biết áp suất hơi bão hòa của toluen ở 89,5 oC là 400
mmHg.
Giải
a)
Xác định nhiệt hóa hơi trung bình:



Ta có sự phụ thuộc áp suất vào nhiệt độ tuân theo phương trình:

ln

P2 H  1
1 




P1
R  T1 T2 

Trong đó có thể hiểu nếu P2 là áp suất khí quyển thì nhiệt độ T2 chính là nhiệt độ sôi 80,1oC. H là nhiệt
hóa hơi. Nên
ln

760 H 
1
1




;
400
R  61,2  273 80,1  273 

Nếu R = 8,314 J.mol-1.K-1 thì H = 33 318,74 (J/mol)
Nếu R = 1,987 cal.mol-1.K-1 thì H = 7 963 (cal/mol)
Xác định áp suất hơi bão hòa của ben zen ở 89,5oC:



ln

P2
33318,74 
1
1





400
8,314  61,2  273 89,5  273 



P = 1020,07 mmHg ở 89,5oC

b)


Xác định thành phần của dung dịch X:

Gọi phần mol của Benzen trong dung dịch X là xBenzen vậy phần mol của Toluen trong dung dịch X là 1 –
xBenzen
Ta có 1020,07 . xBenzen + 400 . (1- xBenzen) = 760 vì dung dịch X sôi ở 89,3 0C mà áp suất hơi bão hòa của
toluen và benzen ở 89,5oC là 400 mmHg và 1020 mmHg

Giải phương trình ta có: 620,07 . xBenzen = 360 => xBenzen = 0,581
Phần mol của Benzen trong dung dịch X bằng 0,581 và phần mol của Toluen trong dung dịch X bằng 10,581 = 0,419.


Xác định thành phần của bong bóng hơi đầu tiên:

Ta biết trong phần dung dịch lý tưởng là áp suất hơi riêng phần của một cấu tử trong pha hơi tỷ lệ với
phần mol của nó trong pha lỏng và hệ số tỷ lệ chính là áp suất hơi bão hòa của nó (Định luận Raoult) nên
khi xuất hiện bong bóng khí đầu tiên:

PBenzen 1020,67 0,581

PToluen
400 0,419
Mặt khác áp suất riêng phần của một cấu tử trong pha hơi tỷ lệ với phần mol của nó trong pha hơi và hệ
số tỷ lệ là áp suất tổng cộng của hệ hay:

PBenzen 760 y Benzen y Benzen 1020,67 0,581


=
400 0,419
PToluen 760 y Toluen y Toluen

Câu 2:
a) Hòa tan 18,4 gam một loại đường Y vào 356,4 gam nước thu được dung dịch có áp suất hơi ở 30 oC
bằng 31,68 mmHg. Biết nước có áp suất hơi ở 30 oC là 31,84 mmHg, hãy xác định khối lượng phân tử của
đường Y?
b) Dung dịch trên có nhiệt độ sôi là bao nhiêu? Biết hằng số nghiệm sôi của nước là 0,513.
c) Nếu sau một thời gi...
ĐỀ THI HÓA LÝ I – KTHH K56 (LẦN 1)
THỜI GIAN THI: 75 phút Ngày thi: 17-5-2013 ĐỀ SỐ 1
Câu 1:
a) Benzen áp suất hơi bão hòa 61,2
o
C 400 mmHg; nhiệt độ sôi áp suất thường 80,1
o
C. Hãy
xác định nhiệt hóa hơi trung bình của benzen và áp suất hơi bão hòa của ben zen ở 89,5
o
C.
b) Dung dịch tưởng X gồm benzen toluen nhiệt độ sôi 89,5
o
C. Xác định thành phần của dung
dịch X thành phần của bong bóng hơi đầu tiên. Biết áp suất hơi bão hòa của toluen 89,5
o
C 400
mmHg.
Giải
a)
Xác định nhiệt hóa hơi trung bình:
Ta có sự phụ thuộc áp suất vào nhiệt độ tuân theo phương trình:
211
2
T
1
T
1
R
H
P
P
ln
Trong đó có thể hiểu nếu P
2
là áp suất khí quyển thì nhiệt độ T
2
chính là nhiệt độ sôi 80,1
o
C. H là nhiệt
hóa hơi. Nên
2731,80
1
2732,61
1
R
H
400
760
ln
;
Nếu R = 8,314 J.mol
-1
.K
-1
thì H = 33 318,74 (J/mol)
Nếu R = 1,987 cal.mol
-1
.K
-1
thì H = 7 963 (cal/mol)
Xác định áp suất hơi bão hòa của ben zen ở 89,5
o
C:
2735,89
1
2732,61
1
314,8
74,33318
400
P
ln
2
P = 1020,07 mmHg ở 89,5
o
C
b)
Xác định thành phần của dung dịch X:
Gọi phần mol của Benzen trong dung dịch X là x
Benzen
vậy phần mol của Toluen trong dung dịch X là 1 –
x
Benzen
Ta có 1020,07 . x
Benzen
+ 400 . (1- x
Benzen
) = 760 vì dung dịch X sôi ở 89,3
0
C mà áp suất hơi bão hòa của
toluen và benzen ở 89,5
o
C là 400 mmHg và 1020 mmHg
Đề thi hóa lý - Trang 2
Đề thi hóa lý - Người đăng: Phạm Huy Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi hóa lý 9 10 699