Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa phân tích

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HÓA PHÂN TÍCH (Mẫu)
Thời gian: 75 phút
Câu 1) Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH 0,1N.
a) Vẽ đường cong chuẩn độ khi chuẩn độ 100ml dung dịch HCl 0,1N bằng dung dịch
NaOH 0,1N.
b) Biết rằng khi chuẩn độ 10mldung dịch HCl cần dùng hết 15ml dung dịch NaOH 0,1
N . Tính nồng độ dung dịch HCl.
Câu 2)Chuẩn độ 20ml dung dịch FeSO4 bằng dung dịch KmnO4 0,1N.
a) Cho: E0Fe3+/Fe2+=0,77V ; E0MnO4-/Mn2+=1,51V. Tính E của dung dịch tại điểm tương
đương.
b) Chất chỉ thị dùng trong phép chuẩn độ.
c) Tính nồng độ dung dịch FeSO4, biết thể tích dung dịch KMnO4 đã dùng là 30ml.
Câu 3) Chuẩn độ 10ml dd NaCl bằng dd AgNO3 0,1 N.
a) Chất chỉ thị dùng trong phương pháp Mohr?
b) Tính nồng độ dung dịch NaCl, biết thể tích dd AgNO3 đã dùng là 1,5ml.
Câu 4) Chuẩn độ 25ml dd X gồm có Pb2+ và Ni2+ ở pH = 10 phải dùng hết 21,4ml dd EDTA
0,02M
(phản ứng với cả 2 ion kim loại).
Mặt khác, lấy 25ml dd X thêm KCN dư để che Ni2+.
Chuẩn độ hỗn hợp hết 12ml EDTA 0,02M. Tính nồng độ mol/l của Pb2+ và Ni2+.
---------------------------------------------------------------------

...
Đ THI HÓA PHÂN TÍCH (Mẫu)
Thời gian: 75 phút
Câu 1) Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH 0,1N.
a) Vẽ đường cong chuẩn độ khi chuẩn độ 100ml dung dịch HCl 0,1N bằng dung dịch
NaOH 0,1N.
b) Biết rằng khi chuẩn độ 10mldung dịch HCl cần dùng hết 15ml dung dịch NaOH 0,1
N . Tính nồng độ dung dịch HCl.
Câu 2)Chuẩn độ 20ml dung dịch FeSO
4
bằng dung dịch KmnO
4
0,1N.
a) Cho: E
0
Fe
3+
/Fe
2+
=0,77V ; E
0
MnO4
-
/Mn
2+
=1,51V. Tính E của dung dịch tại điểm tương
đương.
b) Chất chỉ thị dùng trong phép chuẩn độ.
c) Tính nồng độ dung dịch FeSO
4
, biết thể tích dung dịch KMnO
4
đã dùng là 30ml.
Câu 3) Chuẩn độ 10ml dd NaCl bằng dd AgNO
3
0,1 N.
a) Chất chỉ thị dùng trong phương pháp Mohr?
b) Tính nồng độ dung dịch NaCl, biết thể tích dd AgNO
3
đã dùng là 1,5ml.
Câu 4) Chuẩn độ 25ml dd X gồm có Pb
2+
và Ni
2+
ở pH = 10 phải dùng hết 21,4ml dd EDTA
0,02M
(phản ứng với cả 2 ion kim loại).
Mặt khác, lấy 25ml dd X thêm KCN dư để che Ni
2+
.
Chuẩn độ hỗn hợp hết 12ml EDTA 0,02M. Tính nồng độ mol/l của Pb
2+
và Ni
2+
.
---------------------------------------------------------------------
đề thi hóa phân tích - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi hóa phân tích 9 10 587