Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa tốt nghiệp

Được đăng lên bởi thanhluong1204
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
Câu 1: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen, và hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO2 và
H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫ X đi qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,82g,
khí thoát ra khỏi bình đem đốt chaý hoàn toàn thu được 1,32g CO2 và 0,72g H2O. % V của A
trong X là :
A. 33,33
B: 25
C: 50
D:75
Câu 2: Cho các dung dịch : Na2SO4 , NaCl, FeCl3, AgNO3. Dung dịch có pH > 7 là :
A: NaCl
B: FeCl3
C: AgNO3
D: Na2SO4
Câu 3: Dung dịch X chưqa: 0,05 mol CO3 ¬2-, 0,2 mol Na+, 0,6 mol Br -¬, x mol NH4+. Cho
X,Y,1,08 lit dd Ba(OH)2 0,1 M vào dd Xvà đung nóng nhẹ ( giả sử nước chưa bay hơi ). Tổng
khối lượng của 2 dung dich đem trộn giảm tối đa bao nhiêu gam so với dung dịch thu được
A: 10,836
B: 14,950
C: 19,350
D: 13,522
Câu 4: Trộn các cặp sau đây: dd AlCl3 và dd Ca(OH)2; dd NaAlO2 và dd HNO3; dd
Al2(SO4)3 và dd NH3; CO2 và dd Ba(AlO2)2; dd NaAlO2 và dd NH4Cl; AlCl3 và dd
Na2CO3. Số cặp đen trộn có thể tạo thành Al(OH)3 là:
A: 6
B: 9
C:8
D: 7
Câu 5: Cho các chất sau đây: FeS, FeS2, Cu2S, FeSO4, H2S, Ag, Fe, KMnO4, MgSO3,
Fe(OH)2. Số chất có thể phản ứng với H¬2SO4 tạo ra SO2 là:
A: 9
B: 10
C: 7
D: 8
Câu 6: Dẫn V(l) CO2 đi qua 0,2 lit dd Ca(OH)2 1M thu đựơc 12g kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu
được dd X. Đun nóng dd X lại thu được kết tủa nữa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dd X thì thu
được khối lượng kết tủa là:
A: 23,76
B: 18,64
C: 55,16
D: 15,76
Câu 7: X,Y, R, A, B theo thứ tự là 5 nguyên tử thuộc 5 nguên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần
hoàn, có tổng điện tích hạt nhân là 90. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính?
A: R, X2-, Y-, A+, B2+
B: B2+, A+, R, Y-, X2C: X2-, Y-, R, A+, B2+
D: R, A+, B2+, Y-, X2Câu 8: Cho các chất sau đây : KAlO2, AgNO3, Pb(NO3)2, Ag, Cu, Al, Fe, CaCO3, BaSO4,
Fe2(SO4)3, Cu(OH)2. Số chất có thể phản ứng với dd HCl tạo ra kết tủa là:
A: 4
B: 6
C: 3
D: 5
Câu 9: Biết cấu hình electron ngoài cũng của M3+ là 3d3. Cấu hình electron của M là :
A: [KH] 3d54s2
B: [KH] 3d44s2
C: [KH]3d6
D: [KH] 3d54s1
Câu 10: Cho các chất : H2S, S, NO2, Cl2, KCLO3, F2, O2. Số chất vừa có thể đóng vai trò là
chất khử trong các phản ứng oxi hoá - khử là:
A: 6
B: 7
C: 5
D: 8
Câu 11: A, B, C, D là kí hiệu của 4chất nào đó trong số C3H4O2, C3H6O2, C3H6O, C3H4O.
Trong đó A, C có phản ứng tráng gương, B và D có phản ứng với NaOH. Hiđro hóa D thu
được B, ở ĐK thích hợp oxi hoá C thu được D. A, B, C, D lần lượt là:
A: C3H4O, C3H6O2, C3H6O, C3H4O2
B: C3H6O2, C¬3H4O2,
C3H6O, C3H4O
C: C3H6O, C3H6O¬2, C3H4O, C3H4O2
D: C3H6O, C3H4O, C3H6O2,
C3H4O2¬
Câu 12: Cho cá...
ĐỀ 1
Câu 1: Hỗn hợp X gồm axetilen, etilen, và hidrocacbon A cháy hoàn toàn thu được CO2
H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Dẫ X đi qua bình đựng brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 0,82g,
khí thoát ra khỏi bình đem đốt chaý hoàn toàn thu được 1,32g CO2 và 0,72g H2O. % V của A
trong X là :
A. 33,33 B: 25 C: 50 D:75
Câu 2: Cho các dung dịch : Na2SO4 , NaCl, FeCl3, AgNO3. Dung dịch có pH > 7 là :
A: NaCl B: FeCl3 C: AgNO3 D: Na2SO4
Câu 3: Dung dịch X chưqa: 0,05 mol CO3 ¬2-, 0,2 mol Na+, 0,6 mol Br -¬, x mol NH4+. Cho
X,Y,1,08 lit dd Ba(OH)2 0,1 M vào dd Xvà đung nóng nhẹ ( giả sử nước chưa bay hơi ). Tổng
khối lượng của 2 dung dich đem trộn giảm tối đa bao nhiêu gam so với dung dịch thu được
A: 10,836 B: 14,950 C: 19,350 D: 13,522
Câu 4: Trộn các cặp sau đây: dd AlCl3 và dd Ca(OH)2; dd NaAlO2 và dd HNO3; dd
Al2(SO4)3 và dd NH3; CO2 và dd Ba(AlO2)2; dd NaAlO2 và dd NH4Cl; AlCl3 và dd
Na2CO3. Số cặp đen trộn có thể tạo thành Al(OH)3 là:
A: 6 B: 9 C:8 D: 7
Câu 5: Cho các chất sau đây: FeS, FeS2, Cu2S, FeSO4, H2S, Ag, Fe, KMnO4, MgSO3,
Fe(OH)2. Số chất có thể phản ứng với H¬2SO4 tạo ra SO2 là:
A: 9 B: 10 C: 7 D: 8
Câu 6: Dẫn V(l) CO2 đi qua 0,2 lit dd Ca(OH)2 1M thu đựơc 12g kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu
được dd X. Đun nóng dd X lại thu được kết tủa nữa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào dd X thì thu
được khối lượng kết tủa là:
A: 23,76 B: 18,64 C: 55,16 D: 15,76
Câu 7: X,Y, R, A, B theo thứ tự là 5 nguyên tử thuộc 5 nguên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần
hoàn, có tổng điện tích hạt nhân là 90. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính?
A: R, X2-, Y-, A+, B2+ B: B2+, A+, R, Y-, X2-
C: X2-, Y-, R, A+, B2+ D: R, A+, B2+, Y-, X2-
Câu 8: Cho các chất sau đây : KAlO2, AgNO3, Pb(NO3)2, Ag, Cu, Al, Fe, CaCO3, BaSO4,
Fe2(SO4)3, Cu(OH)2. Số chất có thể phản ứng với dd HCl tạo ra kết tủa là:
A: 4 B: 6 C: 3 D: 5
Câu 9: Biết cấu hình electron ngoài cũng của M3+ là 3d3. Cấu hình electron của M là :
A: [KH] 3d54s2 B: [KH] 3d44s2 C: [KH]3d6 D: [KH] 3d54s1
Câu 10: Cho các chất : H2S, S, NO2, Cl2, KCLO3, F2, O2. Số chất vừa có thể đóng vai trò là
chất khử trong các phản ứng oxi hoá - khử là:
A: 6 B: 7 C: 5 D: 8
Câu 11: A, B, C, D là kí hiệu của 4chất nào đó trong số C3H4O2, C3H6O2, C3H6O, C3H4O.
Trong đó A, C có phản ứng tráng gương, B và D có phản ứng với NaOH. Hiđro hóa D thu
được B, ở ĐK thích hợp oxi hoá C thu được D. A, B, C, D lần lượt là:
A: C3H4O, C3H6O2, C3H6O, C3H4O2 B: C3H6O2, C¬3H4O2,
C3H6O, C3H4O
C: C3H6O, C3H6O¬2, C3H4O, C3H4O2 D: C3H6O, C3H4O, C3H6O2,
C3H4O2¬
Câu 12: Cho các este : vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamy axetat, phenyl axetat. Có
bao nhiêu este đã cho có thể điều chế trực tiếp bằng cách đun sôi ( có H2SO4 đặc ) axit và
rượu tương ứng?
A: 4 B: 3 C: 2 D: 5
Câu 13: Cho 0,7 mol hỗn hợp gồm 2 axit hữu cơ ( mỗi axit chứa không quá 2 nhóm -COOH )
1
Đề thi hóa tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hóa tốt nghiệp - Người đăng: thanhluong1204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đề thi hóa tốt nghiệp 9 10 898