Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hóa

Được đăng lên bởi nguyenhanh951993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐHKH HUẾ
ĐỀ THI THỬ LẦN I-2012
KHỐI CHUYÊN THPT
Môn : Hóa học
Mã Đề:132
Họ và tên:……………………………
Khối: A,B
SBD:…………………………………
Thời gian làm bài:90 phút (60 câu trắc nghiệm)
Cho:H=1; C = 12; N =14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;Pb =207;Ca = 40; Fe =
56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Cr=52; Sn=119; I=127; F=19; P=31.
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu và bảng hệ thống tuần hoàn).
A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH( 40 câu:Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Hỗn hợp X gồm a mol Fe,b mol FeCO 3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không
khí (dư), nung đến các phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về nhiệt độ đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất
trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là:
A. a = b+c
B. 4a+4c=3b
C. b=c+a
D. a+c=2b
Câu 2: Hỗn hợp X gồm 3 axit đơn chức mạch hở trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp và một axit không
no có một liên kết đôi. Cho m gam X tác dụng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH. Để trung hòa lượng NaOH dư
cần 200ml dung dịch HCl 1M và thu được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 52,58 gam chất rắn khan E.
Đốt cháy hoàn toàn E rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí và hơi vào bình đựng dung dịch NaOH dư thấy khối
lượng bình tăng 44,14 gam. Thành phần % khối lượng axit không no là:
A. 44,89
B. 48,19
C. 40,57
D. 36,28
Câu 3: Hòa tan hết 10,4 gam hỗn hợp Fe, Mg vào 500ml dung dịch hỗn hợp H 2SO4 0,4M và HCl 0,8M thu được
dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 36,7
B. 39,2
C. 34,2≤ m ≤ 36,7
D. 34,2
Câu 4: Số hiđrocacbon ở thể khí (đktc) tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
Câu 5: Cho từng chất Fe, FeS, FeO, Fe 2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeBr2, FeBr3, FeCl2, FeCl3 lần lượt tác
dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là:
A. 9
B. 10
C. 8
D. 7
Câu 6: Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết
tủa:
A. Fructozơ, anđehit axetic, mantozơ, xenlulozơ.
B. Glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.
C. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, tinh bột.
D. Vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit fomic
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 110,75 gam một chất béo trong môi trường axit thu được 11,5 gam glixerol và hỗn
hợp 2 axit A,B...


 !"#
"$%&'(((((((((((!)*+,-
.-/(((((((((((((!0*1* 2%34%*56!7&89#:;&<=#1!*>3?
!@ABABACBDA9B AEB1ACB+2AFB.AEB2AEG,GBAE5B4AFB ACBHIA
G9B;A9CBJA9GB-<AKB+1AKB- AEFB<AGB.A5BAFBHA5BAEL
8Th sinh không đưc s dng ti liu v bng h thng tun hon?L
 !"#$%#$&'(#$!")
#$M!N6O1P3 3@2HI,43@2HID
E
$%#3@2HI.
L!@O$%@4Q!R;1&S#!T!1UV*#!W T!1
T!S8RX?,;1UY#Z#6![W1\[]< !@%&@%^ ;UUX $_!*>&U`Ua;&!b]Z6^;b&&<@14Q!4c1Z6^;b&
&<Xd#T!*;1Le; !>#f  ,4,#2%
 A4g# *C gC#AE4 4A#g + g#A4
#$M!N6O1P3E \*&Uh#!W#3i#!!j&<@1U#! * \*&@2%UP1Uk1TY&*Y6$%3`& \*&T!1
@#3`&2*'TY&U*L!@31 3O&Z#Rl1$d*R;1Rm#!#!W ,F3@2 DLn&<;1!o 2XN1 DRX
#a32R;1Rm#!2$%&!;UXN#R;1Rm#!/L#i#p&!q/&!;UXN#G,GK1 3#!b&<=T! rL
)&#!Z]!@%&@%r<P*!b6&!l&@%4`^[6!p3T!S$%!h*$%@4Q!Us1R;1Rm#! DRX&!b]T!)*
2XN14Q!&t1CC,C1 3L!%!6!auT!)*2XN1 \*&T!1@2%
CC,K5 *CK,5 C,GF +E9,K
#$o & !Y&,C1 3!M!N6HI,1$%@G32R;1Rm#!!M!N6
.D
C
,C$%2,K&!;UXN#
R;1Rm#!$%9,F2S&

8UT&#?L#iR;1Rm#!&!;UXN#31 33;)*T! L*Z&<m#f 32%
E9,F *E5, EC,v3vE9,F +EC,
#$!.)!*U<@# #4@j&!nT!S8UT&#?&Z#Rl1UXN#$d*R;1Rm#!+1D
E
&<@1
E
2%
 *C E +G
#$,!@&w1#!b&HI,HI.,HID,HI
D
E
,HI
E
D
C
,HI8D?
,HI8D?
E
,HI-<
,HI-<
E
,HI2
,HI2
E
2a2XN&&Z#
Rl1$d*R;1Rm#!
.D
C
Ux#,1L.)&<X01!N6\[]< 6![W1@\*! T!y2%
5 * K +F
#$-Z##!b&&<@1Rz]%@^ ;U:]T!*&Z#Rl1$d*R;1Rm#!+1D
E
{
E
RXU_;&i@< ^[6!p32%TY&
&f 
H<;#&@|h, UI!*& \I&*#,3 &@|h,\I2;2@|hL
*2;#@|h,3I&]2}@3 &,^ ## <@|h, UI!*& \I&*#L
*$*]2,12;#@|h,3I&]2}@3 &,&*!4`&L
+~*]2 \I&*2I,12;#@|h,3I&]2}@3* &, \*&}@3*#
#$.!f]6!:!@%&@%,FG1 33`&#!b&4•@&<@13*&<X01 \*&&!;UXN#,G1 312*\I<@2$%!M
!N6 \*&+,-&<@1U3
+
3
-
€L * \*&+,-2a2XN&2%

F
EG
DD$%
F
EE
DD*
F
EG
DD$%
F
E
DD

F
EG
DD$%
G
E
DD+L
F
E
DD$%
G
E
DD
#$/b6&!l!Y&C,CK2S&D
8UT#?$%@R;1Rm#!#!W \3@2D$%]3@2
D
E
&!;UXN#32R;1Rm#!
OLb]32O#!@&w&w$%@E32R;1Rm#!2,G&!;UXN#,9KK2S&T!S8UT#?Lx&T!Z#,32O&Z#
Rl1$d*R;1Rm#!- 8D?
RX&!;UXN#E5,C1TY&&f L*Z&<m#f \2%
,G *, ,G +,
#$0!@!M!N6O1P3 #@2I&]2*#$%! * \*&# #4@\]2*#@,Uh#!W#TY&*Y6! ;&<@1Rz]UP1Uk1&Z#
Rl1!Y&$d*1*[*6!1< K,592S&
8UT&#?LY;U;1!M!N6O8#
.D
C
Ux#\&?&!Q#Z##!b&&<@1
!M!N66![W1$w Uf$d*! ;&i@&!%!EC,KK1 3I^&I81*[&!*Y&#Z#6![W1I^&I!@Z\[]< !X! ;$%
Ui&!*>;^;b&Ku?L * \*&# #4@\]2*#&<@1!M!N62%

E
F
DD•
C
5
DDL *
E
DD•
G
DD

G
DD•
E
F
DDL +DD•
E
DDL
< 1{9zU_&!*E
Đề thi hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi hóa - Người đăng: nguyenhanh951993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi hóa 9 10 21