Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học kỳ hóa lớp 10

Được đăng lên bởi circus-dn-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10
Câu 1: Axit pecloric có công thức
B. HClO3.
A. HClO4.

C. HClO2.
D. HClO.
2NH3 (k) ΔH < 0. Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450OC

Câu 2: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k)
<=>
xuống đến 25OC thì
A. phản ứng dừng lại.
B. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
D. cân bằng không bị chuyển dịch.
Câu 3: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung
dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là
A. 80,2.
B. 61,0.
C. 70,6.
D. 49,3.
Câu 4: Bạc tiếp xúc với không khí có lẫn H 2S lại biến
đổi thành sunfua: 4Ag + 2H 2S + O2 ᄃ 2Ag2S + 2H2O.

Câu diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng
A. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử.
B. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa.
C. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa
D. H2S là chất oxi hóa, Ag là chất khử.
Câu 5: Sự suy giảm (sự phá hủy) tầng Ozon của khí quyển có nguyên nhân chính là do:
A. Trái Đất nóng lên.
B. Khí CO2 do các nhà máy thải vào khí quyển.
C. Nạn cháy rừng trên thế giới.
D. Chất CFC mà ngành công nghiệp lạnh thải vào khí quyển.
Câu 6: Cho các oxit của các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 trong đó:
A. có ba oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
B. có một oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
C. có hai oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
D. có hai oxit bazơ, một oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) → HCl + NaHSO4.
B. Cl2 + H2O → HCl + HClO.
C. Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4 .
D. H2 + Cl2 → 2HCl.
Câu 8: Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử
dụng thuốc thử nào sau đây?
A. Quỳ tím.
B. d2 BaCl2.
C. d2 KOH
D. d2 AgNO3.
Câu 9: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều
thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là
A. 38,10 gam.
B. 48,75 gam.
C. 32,50 gam.
D. 25,40 gam.
Câu 10: Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4,
NaOH lần lượt là:
A. dung dịch BaCl2, Cl2, hồ tinh bột
B. dung dịch AgNO3, quỳ tím.
C. dung dịch BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột.
D. dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 .
Câu 11: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là
A. HF < HCl < HBr < HI.
B. HI < HBr < HCl < ...
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10
Câu 1:
Axit pecloric có công thức
A.
HClO4. B. HClO3. C. HClO2. D. HClO.
Câu 2: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) <=> 2NH3 (k) ΔH < 0. Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450OC
xuống đến 25OC thì
A. phản ứng dừng lại. B. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
C. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. D. cân bằng không bị chuyển dịch.
Câu 3: Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung
dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là
A. 80,2. B. 61,0. C. 70,6. D. 49,3.
Câu 4: Bạc tiếp xúc với không khí lẫn H
2
S lại biến đổi thành sunfua: 4Ag + 2H
2
S + O
2
2Ag
2
S + 2H
2
O.
Câu diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng
A. Ag là chất oxi hóa, H
2
S là chất khử. B. H
2
S là chất khử, O
2
là chất oxi hóa.
C. Ag là chất khử, O
2
là chất oxi hóa D. H
2
S là chất oxi hóa, Ag là chất khử.
Câu 5:
Sự suy giảm (sự phá hủy) tầng Ozon của khí quyển có nguyên nhân chính là do:
A.
Trái Đất nóng lên.
B. Khí CO2 do các nhà máy thải vào khí quyển.
C. Nạn cháy rừng trên thế giới.
D. Chất CFC mà ngành công nghiệp lạnh thải vào khí quyển.
Câu 6: Cho các oxit của các nguyên tố thuộc chu kỳ 3 sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 trong đó:
A. có ba oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
B. có một oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
C. có hai oxit bazơ, hai oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
D. có hai oxit bazơ, một oxit lưỡng tính và còn lại là oxit axit.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
A. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) HCl + NaHSO4. B. Cl2 + H2O HCl + HClO.
C. Cl2 + SO2 + H2O HCl + H2SO4 . D. H2 + Cl2 2HCl.
Câu 8: Để phân biệt 4 dung dịch không màu NaF, KCl, NaBr, KI đựng trong 4 bình không nhãn riêng biệt ta có thể sử
dụng thuốc thử nào sau đây?
A. Quỳ tím. B. d2 BaCl2. C. d2 KOH D. d2 AgNO3.
Câu 9: Cho 6,72 lít clo (đktc) tác dụng với 16,8 gam Fe nung nóng rồi lấy chất rắn thu được hoà vào nước và khuấy đều
thì khối lượng muối trong dung dịch thu được là
A. 38,10 gam. B. 48,75 gam. C. 32,50 gam. D. 25,40 gam.
Câu 10: Thuốc thử thích hợp dùng để phân biệt các dung dịch (đựng riêng): NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, Na2SO4,
NaOH lần lượt là:
A. dung dịch BaCl2, Cl2, hồ tinh bột B. dung dịch AgNO3, quỳ tím.
C. dung dịch BaCl2, quỳ tím, Cl2, hồ tinh bột. D. dung dịch BaCl2, dung dịch AgNO3 .
Câu 11: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là
A. HF < HCl < HBr < HI. B. HI < HBr < HCl < HF.
C. HCl < HBr < HI < HF. D. HBr < HI < HCl < HF.
Câu 12: Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2?
A. Dung dịch Ba(OH)2. B. Dung dịch Ca(OH)2
C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch brom trong nước.
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 4,0 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí
SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 23,2. B. 13,6. C. 14,4. D. 12,8.
Câu 14: Trong số các câu sau đây, câu nào không đúng?
A. Lưu huỳnh nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp. B. Lưu huỳnh không tan trong dung môi hữu cơ. C. Lưu
huỳnh là một chất rắn màu vàng. D. Lưu huỳnh không tan trong nước.
Câu 15: H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc nào dưới đây?
A. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2. B. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn.
C. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3. D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3.
Câu 16: Cho phản ứng sau: Các chất phản ứng => các chất sản phẩm. Yếu tố KHÔNG ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
nói trên là
A. nồng độ các chất phản ứng. B. nồng độ các chất sản phẩm.
C. nhiệt độ. D. chất xúc tác.
Câu 17: Cho phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) => 2Fe (r) + 3CO2 (k). Khi tăng áp suất của phản ứng này thì
A. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. B. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
đề thi học kỳ hóa lớp 10 - Trang 2
đề thi học kỳ hóa lớp 10 - Người đăng: circus-dn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi học kỳ hóa lớp 10 9 10 858