Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 1 môn toán 10

Được đăng lên bởi cuocsongtuyetdep19
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013

Môn: Toán lớp 10 Nâng cao
Dành cho tất cả các lớp
Buổi thi: … ngày …/…/2012
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm 01 trang

---------------------4  x 2 Câu 1. (1 điểm) Cho hàm số .
f ( x) 
a. Tìm tập xác định của hàm
9 x  x3
số.
b. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.
Câu 2. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình:
a. .
 x 2 1 x  2 2 4 x  2

2


x






b..

x y

Câu 3. (2,5 y  (2m  5) x 2  2(m  1)xCm3
5
3

 1 điểm) Cho hàm
x y 2 x
số có đồ thị .

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ m  2 thị của hàm số khi .
(d ) : y C
 53x  3
b. Chứng minh rằng khi thì
m m 
2 điểm có tọa độ không đổi.
luôn cắt đường thẳng tại hai
Câu 4. (4 điểm)

uuur uuur r uuu
r uuur r
ABC
, NNA  2 NC  0
MA  2 MB M
0,3
uuuuuuru
r uuuuuu
rr
AM
AB,, AC
AN

1. Cho tam giác , lấy
các điểm sao cho .
a. Biểu thị theo .
,G
N ,G
b. Chứng minh thẳng hàng, MABC

trong đó là trọng tâm tam giác .

aBAC
·ABC
AB  a, AC 
5a0, MN  2 3a

giác .

A(1;1), B (1;3), H (0;1)

c. Giả sử với , tính
số đo góc của tam
2. Trong mặt phẳng tọa độ

cho .
a. Chứng minh không thẳng A, B, H hàng.
C trực tâm tam giác .
H
b. Tìm tọa độ điểm sao cho là ABC
Câu 5. (0,5 điểm)
Giải hệ phương trình
------------------ HẾT
------------------

 x  xy  y
2

x y

 x  xz  z
3

xz

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 –  y  yz  z
MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM  y  z  4

HỌC 2012 – 2013

Câu

Đáp án

Điểm

1.
a. (0,5 điểm)
(1,0 Hàm số xác
 2  x  2
2
 2  x  2
 4  x  0

điểm) định khi
 x  0



3
 x  0D    2;0    0; 2  x  0
 9 xxác
Vậy hàm số có tập
 x  3
định .
b. (0,5 điểm)

  x  xD D
Ta có thì .

Vậy là hàm số lẻ.
 f ( xf)(x) f ( x)
2.
a. (1,0 điểm)
(2,0
y  xy2 0y, y01
Đặt . Ta có (vì ).
y2  y  2  0  
 y2
điểm)
S x{0;4}
 2y22  x  4 Từ đó . Vậy tập
x2  2 

 x  2  2  x  0 nghiệm .
(Học sinh có thể
dùng cách phá dấu giá trị tuyệt đối)
b. (1,0 điểm)
x

0,
x y 0
Điều kiện .
2
.
 1
 1

2


x



x y





Vậy hệ có nghiệm .
3.
(2,5
điểm) Bảng biến thiên
x





5
3

1 
 
x y 2 x

1
x
 x 1
 x 1




1
1
 x y 4  y 3

x y 2

( x; y )  (1;3)

0,25
0,25
0,25
0,5
0,5

0,25
0,5

0,25

a. (1,5 điểm)
m
22 x  3 Khi thì . Tập xác định .
y  D
x 2R



0,25



1

0,25
0.5

4

y




x (0;3)
 C1(1;0)
A
Đồ thị: giao với trục tung B(3;0),
tại , giao với trục hoành tạ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Toán lớp 10 Nâng cao
Dành cho tất cả các lớp
Buổi thi: … ngày …/…/2012
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 01 trang
----------------------
Câu 1. (1 điểm) Cho hàm số .
a. Tìm tập xác định của hàm
số.
b. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.
Câu 2. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình:
a. . b..
Câu 3. (2,5
điểm) Cho hàm
số có đồ thị .
a. Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị của hàm số khi .
b. Chứng minh rằng khi thì
luôn cắt đường thẳng tại hai điểm có tọa độ không đổi.
Câu 4 . (4 điểm)
1. Cho tam giác , lấy
các điểm sao cho .
a. Biểu thị theo .
b. Chứng minh thẳng hàng,
trong đó là trọng tâm tam giác .
c. Giả sử với , tính
số đo góc của tam
giác .
2. Trong mặt phẳng tọa độ
cho .
a. Chứng minh không thẳng hàng.
b. Tìm tọa độ điểm sao cho trực tâm tam giác .
Câu 5 . (0,5 điểm)
Giải hệ phương trình
------------------ HẾT
------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ 1 –
MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM
HỌC 2012 – 2013
Câu Đáp án Điểm
2
3
4
( )
9
x
f x
x x
2
2 4 2x x x
1 2
2
5 3
1
2
x x y
x y x
2
(2 5) 2( 1) 3y m x m x
m
C
2m
5
2
m
m
C
ABC
,M N
2 0,3 2 0MA MB NA NC
uuur uuur r uuur uuur r
,AM AN
uuuur uuur
,AB AC
uuur uuur
, ,M N G
G
ABC
, 5 , 2 3AB a AC a MN a
0a
·
BAC
ABC
(1;1), ( 1;3), (0;1)A B H
, ,A B H
C
H
ABC
2
3
4
x xy y
x y
x xz z
x z
y yz z
y z
Đề thi học kì 1 môn toán 10 - Trang 2
Đề thi học kì 1 môn toán 10 - Người đăng: cuocsongtuyetdep19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học kì 1 môn toán 10 9 10 977