Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT

Được đăng lên bởi phong-huynh-vu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LONG HIỆP

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT
Thời gian làm bài : 60 phút
Đề: 155
( không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CHUNG (BẮT BUỘC):
Câu 1. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và C2H5OH.
B. HCOONa và CH3OH.
C. HCOONa và C2H5OH.
D. CH3COONa và CH3OH.
Câu 2. Các chất hữu cơ CH3NH2, C6H5NH2, H2N-CH2-COOH đều tác dụng được với
A. HCl.
B. HCl và NaOH.
C. HCl và Br2.
D. NaOH và Br2.
Câu 3. Tơ nhân tạo là các loại tơ :
A. tổng hợp từ các chất hóa học.
B. có nguồn gốc từ tự nhiên do con người tổng hợp.
C. Poliamit và polieset.
D. tơ vinylic
Câu 4. Cho các chất: C2H5NH2 (1), (C2H5)2NH (2) , C6H5NH2 (3) ; NH3(4) Thứ tự tăng dần tính bazơ là ?
A. (3)<(2)<(1)<(4)
B. (4)<3)<(2)<(1)
C. (3)<(4)<(2)<(1) D. (3)<(4)<(1)<(2)
Câu 5. Chất thuộc loại đisaccarit là :
A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. xenlulozơ.
D. fructozơ.
Câu 6. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải
phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng:
A. trao đổi. B. nhiệt phân.
C. trùng hợp.
D. trùng ngưng.
Câu 7. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp chất nào sau đây:
A. Metylmetacrylat
B. Axit metacrylic
C. Axit acrylic
D. Vinyl axetat
Câu 8. Điều kiện để monome có thể trùng hợp để tạo polime:
A: Có liên kết đơn; B: Có liên kết đôi;
C: Có liên kết ba;
D: Có liên kết bội hoặc vòng kém bền.
Câu 9. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:
A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.
Câu 10. Nilon–6,6 là một loại : A. tơ axetat.
B. tơ poliamit.
C. polieste.
D. tơ visco.
Câu 11. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3. C. C6H5CH=CH2.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 12. Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là
90%) A. 2,55
B. 2,8
C. 2,52
D.3,6
Câu 13. Khi cho 0,1 mol este có công thức phân tử C3H6O2 tác dụng hết với NaOH thì được 8,2 g muối. tìm
công thức phân tử của A là :
A. HCOOCH3
B. CH3COOCH3
C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 14.Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C 4H8O2, đều tác dụng
được với dung dịch NaOH mà không tác dụng với Na là :
A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 15.Este etyl axetat có công thức là :
A. HCOOCH3.
B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5.
D. CH3CH2COOCH3.
Câu ...
TRƯỜNG THPT LONG HIỆP ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT
Thời gian làm bài : 60 phút
( không kể thời gian phát đề)
I. PHẦN CHUNG (BẮT BUỘC):
Câu 1 . Đun nóng este HCOOCH
3
với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH
3
COONa và C
2
H
5
OH. B. HCOONa và CH
3
OH.
C. HCOONa và C
2
H
5
OH. D. CH
3
COONa và CH
3
OH.
Câu 2. Các chất hữu cơ CH
3
NH
2
, C
6
H
5
NH
2
, H
2
N-CH
2
-COOH đều tác dụng được với
A. HCl. B. HCl và NaOH. C. HCl và Br
2
. D. NaOH và Br
2
.
Câu 3 . Tơ nhân tạo là các loại tơ :
A. tổng hợp từ các chất hóa học. B. có nguồn gốc từ tự nhiên do con người tổng hợp.
C. Poliamit và polieset. D. tơ vinylic
Câu 4 . Cho các chất: C
2
H
5
NH
2
(1), (C
2
H
5
)
2
NH (2) , C
6
H
5
NH
2
(3); NH
3
(4) Thứ tự tăng dần tính bazơ là ?
A. (3)<(2)<(1)<(4) B. (4)<3)<(2)<(1) C. (3)<(4)<(2)<(1) D. (3)<(4)<(1)<(2)
Câu 5 . Chất thuộc loại đisaccarit là :
A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ.
Câu 6 . Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải
phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng:
A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng.
Câu 7 . Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp chất nào sau đây:
A. Metylmetacrylat B. Axit metacrylic C. Axit acrylic D. Vinyl axetat
Câu 8. Điều kiện để monome có thể trùng hợp để tạo polime:
A: Có liên kết đơn; B: Có liên kết đôi; C: Có liên kết ba; D: Có liên kết bội hoặc vòng kém bền.
Câu 9. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:
A. C
2
H
5
COO-CH=CH
2
. B. CH
2
=CH-COO-C
2
H
5
. C. CH
3
COO-CH=CH
2
. D. CH
2
=CH-COO-CH
3
.
Câu 10. Nilon–6,6 là một loại : A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco.
Câu 11 . Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
. C. C
6
H
5
CH=CH
2
. D. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 12. Từ 4 tấn C
2
H
4
có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là
90%) A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D.3,6
Câu 13. Khi cho 0,1 mol este có công thức phân tử C
3
H
6
O
2
tác dụng hết với NaOH thì được 8,2 g muối. tìm
công thức phân tử của A là :
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
2
H
5
Câu 14.Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau cùng công thức phân tử C
4
H
8
O
2
, đều tác dụng
được với dung dịch NaOH mà không tác dụng với Na là :
A. 5. B. 3. C. 6. D. 4.
Câu 15.Este etyl axetat có công thức là :
A. HCOOCH
3
. B. CH
3
COOCH
3
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. CH
3
CH
2
COOCH
3
.
Câu 16.Saccarozơ có thể tác dụng với hoá chất nào dưới đây:
(1) Cu(OH)
2
, (2) AgNO
3
/NH
3
(3) H
2
/Ni, t
0
(4) dung dịch H
2
SO
4
loãng, nóng
A. (1), (4) B. (2), (3) C. (1), (2) D. (3), (4)
Câu 17 . Cho chuổi phản ứng sau: Tinh bột
H
+
¾¾®
X
enzim
¾¾¾®
C
2
H
5
OH X
A. saccarozơ B. xenlulozơ C. fructozơ D. glucozơ
Câu 18. Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất?
A. Phản ứng với Cu(OH)
2
đun nóng B. Phản ứng với dd Ag/NH
3
C. Phản ứng với H
2
/Ni, t
0
D. Phản ứng với Na.
Câu 19.Cho 250 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO
3
trong dung dịch
NH
3
thu được 21,6 g Ag kết tủa. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là:
A. 0.3M B. 0.4M C. 0.2M D. 0.1M
Mã đ 155 trang 1/3
Đề: 155
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT - Trang 2
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT - Người đăng: phong-huynh-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA 12 – HỆ GD THPT 9 10 928