Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hoc kì 2 môn toán lớp 6

Được đăng lên bởi ngochanh-caogay-nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS MỸ LỆ
ĐỀ DỰ KIẾN

THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 6
Năm học 2014-2015
Thời gian 90 phút

Bài 1. Thực hiện phép tính: (2đ)
a)

2 5

5 9

b)

2 5 2
 
3 7 3

c)

2 5 24
 
5 8 25

5 2
7 11

5 9
7 11

d) 1 g  1 g

Bài 2. Tìm x, biết: (2đ)
3
4

a) x  

1
2

Bài 3. (1đ) Tìm một số biết

3
7

b) x  

2
3

c)

2 7
1
 x 
9 18
3

2
của nó bằng 14,4.
3

Bài 4. (2đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Trong đó, số học sinh giỏi 5, số học sinh khá chiếm
50%, còn lại là học sinh trung bình.
a) Tính số học sinh loại khá, trung bình?
b) Số học sinh giỏi chiếm tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm?
Bài 5. (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
ˆ  300 , xOy
ˆ  600 .
xOt
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?
b) So sánh góc tOy và góc xOt.
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1.
a)

b)

2 5

5 9

2 5 2
 
3 7 3

=

2.5
5.9

0,25đ

=

2
9

0,25đ

 2

=0+
c)

2 5 24
 
5 8 25

5 2

5 9

2

5

=  
7
 3 3

0,25đ

=

2 3

5 5

0,25đ

=

1
5

0,25đ

5 2

9

 
d) 1 g  1 g = 1 
7  11 11
7 11 7 11

= 1

5
5
=
7
7

0,25đ

5
7

0,25đ
0,25đ

Bài 2.
a)

b)

c)

x

1 3

2 4

0,25đ

x

5
4

0,25đ

x

2 3
:
3 7

0,25đ

x

5
14

hoặc   1 
9
9


0,25đ

7
2 1
x  
18
9 3

0,25đ

7
1
x  
18
3

0,25đ

1 7
x :
3 18

0,25đ

x

6
7

Bài 3. Số cần tìm là : 3, 6 :

0,25đ
2
3

0,5đ

3
= 3, 6  5, 4
2

0,5đ

Bài 4.
a) Số học sinh khá: 50%.40 = 20 (học sinh)
Số học sinh trung bình: 40 – (5 + 20) = 15 (học sinh)

b) Số học sinh giỏi chiếm tỉ lệ :

5
100% = 12,5%
40

0,75đ
0,5đ
0,75đ

Bài 5.

Hình vẽ

0,5 đ
y
t
x

O

a) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

0,25đ

·  xOy
·
vì trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOt
( 250<500)

0,25đ

b) vì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:
ˆ  tOy
ˆ  xOy
ˆ
xOt

0,25 đ

ˆ  600
300  tOy

0,25 đ

ˆ  300
tOy

0,25 đ

ˆ  xOt
ˆ
So sánh : tOy

c)

0,25đ

·
Tia Ot là tia phân giác của xOy

0, 5 đ

Vì
+ Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy (câu a)

0,25 đ

·  tOy
¶ ( câu b )
+ xOt

0,25đ

...
TRƯỜNG THCS MỸ LỆ
ĐỀ DỰ KIẾN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 6
Năm học 2014-2015
Thời gian 90 phút
Bài 1. Thực hiện phép tính: (2đ)
a)
2 5
5 9
b)
2 5 2
3 7 3
c)
2 5 24
5 8 25
d)
5 2 5 9
1 1
7 11 7 11
g g
Bài 2. Tìm x, biết: (2đ)
a)
3 1
4 2
x
b)
3 2
7 3
x
c)
2 7 1
9 18 3
x
Bài 3. (1đ) Tìm một số biết
2
3
của nó bằng 14,4.
Bài 4. (2đ) Lớp 6A có 40 học sinh. Trong đó, số học sinh giỏi 5, số học sinh khá chiếm
50%, còn lại là học sinh trung bình.
a) Tính số học sinh loại khá, trung bình?
b) Số học sinh giỏi chiếm tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm?
Bài 5. (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho
.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?
b) So sánh góc tOy và góc xOt.
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Đề thi hoc kì 2 môn toán lớp 6 - Trang 2
Đề thi hoc kì 2 môn toán lớp 6 - Người đăng: ngochanh-caogay-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi hoc kì 2 môn toán lớp 6 9 10 581