Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học kì I môn hóa năm 2008-2009

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Năm học 2008 – 2009

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Câu 1 (1điểm) Cho nguyên tố X (Z = 17). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của X trong
bảng hệ thống tuần hoàn
Câu 2 (1điểm) Một nguyên tố A có hai đồng vị. Đồng vị thứ nhất có số khối A1 = 79 và chiếm
54% số nguyên tử. Xác định số khối của đồng vị thứ hai biết nguyên tử khối trung bình của A là
79,92
Câu 3 (1điểm) Hai nguyên tố A và B thuộc hai nhóm liên tiếp của cùng một chu kì trong bảng
hệ thống tuần hoàn, biết ZA + ZB = 31. Xác định A, B và so sánh tính kim loại của chúng. Giải
thích?
Câu 4 (1điểm) Oxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng RO3. Trong công thức hợp chất khí
với hidro, hidro chiếm 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tố R
Câu 5 (1điểm) Giá trị độ âm điện của các nguyên tử như sau:
Nguyên tử

Ca

Cl

N

H

C

O

Độ âm điện

1,00

3,16

3,04

2,20

2,55

3,44

Hãy cho biết trong các hợp chất sau: CaCL2, NH3, C2H2, CO2, hợp chất nào có liên kết ion, hợp
chất nào có liên kết cộng hóa trị. Giải thích?
Câu 6 (1điểm) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion từ các nguyên tử tương ứng:
Li → Li+

Na → Na+

Cl → Cl-

S → S2-

Câu 7 (1điểm) Xác định quá trình oxi hóa, quá trình khử và cân bằng phương trình phản ứng sau
theo phương pháp cân bằng electron:
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
Câu 8 (1điểm) Hòa tan hoàn toàn 7,6gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của
phân nhóm IIA bằng dung dịch HCl loãng, dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Xác
định hai kim loại đã cho
Câu 9 (1điểm) Tính số electron trong mỗi ion sau: NH4+, CO32Câu 10 (1điểm) Khí H2 khử CuO theo phương trình phản ứng sau:
H2 (k) + CuO (r) → H2O (hơi) + Cu (r)
Tính hiệu suất của phản ứng trên biết rằng khi khử 8 gam CuO bằng một lượng H 2 vừa đủ sau
phản ứng thu được 6,56gam chất rắn.

...
SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 10
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Năm học 2008 – 2009
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
Câu 1 (1điểm) Cho nguyên tố X (Z = 17). Viết cấu hình electron và xác định vị trí của X trong
bảng hệ thống tuần hoàn
Câu 2 (1điểm) Một nguyên tố A có hai đồng vị. Đồng vị thứ nhất có số khối A
1
= 79 và chiếm
54% số nguyên tử. Xác định số khối của đồng vị thứ hai biết nguyên tử khối trung bình của A là
79,92
Câu 3 (1điểm) Hai nguyên tố A và B thuộc hai nhóm liên tiếp của cùng một chu kì trong bảng
hệ thống tuần hoàn, biết Z
A
+ Z
B
= 31. Xác định A, B và so sánh tính kim loại của chúng. Giải
thích?
Câu 4 (1điểm) Oxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng RO
3
. Trong công thức hợp chất khí
với hidro, hidro chiếm 5,88% về khối lượng. Xác định nguyên tố R
Câu 5 (1điểm) Giá trị độ âm điện của các nguyên tử như sau:
Nguyên tử Ca Cl N H C O
Độ âm điện 1,00 3,16 3,04 2,20 2,55 3,44
Hãy cho biết trong các hợp chất sau: CaCL
2
, NH
3
, C
2
H
2
, CO
2
, hợp chất nào có liên kết ion, hợp
chất nào có liên kết cộng hóa trị. Giải thích?
Câu 6 (1điểm) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion từ các nguyên tử tương ứng:
Li → Li
+
Na → Na
+
Cl → Cl
-
S → S
2-
Câu 7 (1điểm) Xác định quá trình oxi hóa, quá trình khử và cân bằng phương trình phản ứng sau
theo phương pháp cân bằng electron:
Cu + HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ NO
2
+ H
2
O
Câu 8 (1điểm) Hòa tan hoàn toàn 7,6gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kì liên tiếp của
phân nhóm IIA bằng dung dịch HCl loãng, dư. Sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Xác
định hai kim loại đã cho
Câu 9 (1điểm) Tính số electron trong mỗi ion sau: NH
4
+
, CO
3
2-
Câu 10 (1điểm) Khí H
2
khử CuO theo phương trình phản ứng sau:
H
2
(k) + CuO (r) → H
2
O (hơi) + Cu (r)
Tính hiệu suất của phản ứng trên biết rằng khi khử 8 gam CuO bằng một lượng H
2
vừa đủ sau
phản ứng thu được 6,56gam chất rắn.
đề thi học kì I môn hóa năm 2008-2009 - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học kì I môn hóa năm 2008-2009 9 10 688