Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi

Được đăng lên bởi Phong Võ Tấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (2,0 điểm)
2
2
1) Giải phương trình lượng sin 3 x cos 2 x  sin x  0.
giác
2) Giải hệ phương trình
  2 x   2 y  8

Câu II (2,0 điểm)
2
2
 x 4  y  y 4  x  4.
1) Cho a, b, c là ba hằng số (un )
và là dãy số được xác định bởi công thức:
un  a n  1  b n  2  c n  3 (n  ¥ *).
b ucn 0.
0
Chứng
minh a lim
n 
rằng khi và chỉ khi
2) Các số a, b, c (theo thứ tự đó) lập thành một cấp số nhân có tổng bằng 26. Tìm các
số đó, biết rằng: nếu một cấp số cộng có a là số hạng thứ nhất, b là số hạng thứ ba thì c là
số hạng thứ chín.

Câu III (2,0 điểm)
1) Chứng minh rằng: với mọi số tự 333nnn21. nhiên n, số chia hết cho nhưng không
2 1
chia hết cho
2) Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có năm chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu
nhiên một số. Tính xác suất để trong số tự nhiên được lấy ra chỉ có mặt ba chữ số khác
nhau.
Câu IV (3,0 điểm)

ABCD
( ACD
. A ' B').
' C ' D '.
1) Cho hình hộp Trên cạnh AB
lấy điểm M khác A và B. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng
a) Trình bày cách dựng thiết diện của hình hộp và mặt phẳng (P).
b) Xác định vị trí của M để thiết diện nói trên có diện tích lớn nhất.
4 SB ' SD ' 3
2) Cho hình chóp S.ABCD có



3 SB SD 2 đáy ABCD là hình bình hành và M
là trung điểm của SC. Một mặt phẳng (P) chứa AM và lần lượt cắt các cạnh SB, SD tại các
điểm B', D' khác S. Chứng minh rằng: .
Câu V (1,0 điểm)
Khảo sát tính chẵn - lẻ, tính tuần y  sin   sin x  .
hoàn và tìm giá trị lớn nhất, giá trị
nhỏ nhất của hàm số
--- HẾT --Họ và tên thí sinh: ...................................................... Số báo danh: .....................................
Chữ ký của giám thị 1: ................................ Chữ ký của giám thị 2:......................................

CÂU

NỘI DUNG ĐÁP ÁN
sin 3 x cos 2 x  sin x  0. 1) Giải phương trình lượng giác
2) Giải hệ phương trình
  2 x   2 y  8
3
2
 x  (32 4sin x)sin
sin 3 x  3sin x  4sin
x  (1  2 cos 2 x) sin x, Có:
2
 x 4  y  y 4  x  4.
 [(1  2 cos 2 x) 2 cos 2 x  1]sin 2 x  0 nên PT
 (4 cos 3 2 x  4 cos 2 2 x  cos 2 x  1) sin 2 x  0
2

Câu I

I.1
(1,0đ)

ĐIỂM

2

2,0 đ
0,25
0,25

 (1  cos 2 x)(1  4 cos 2 2 x)sin 2 x  0
0,25
(với k nguyên)
 sin x  0
0,25

 x  k 2
cos
2
x


1

 2;22]
Điều kiện: . Đặt với
2[cos
u
xu;x,yv
 [0; 2 ]

 2 ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11
NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu I (2,0 điểm)
1) Giải phương trình lượng
giác
2) Giải hệ phương trình
Câu II (2,0 điểm)
1) Cho a, b, c ba hằng số
và là dãy số được xác định bởi công thức:
Chứng minh
rằng khi và chỉ khi
2) Các số a, b, c (theo thứ tự đó) lập thành một cấp số nhân tổng bằng 26. Tìm các
số đó, biết rằng: nếu một cấp số cộng a số hạng thứ nhất, b số hạng thứ ba thì c là
số hạng thứ chín.
Câu III (2,0 điểm)
1) Chứng minh rằng: với mọi s tự nhiên n, số chia hết cho nhưng không
chia hết cho
2) Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên năm chữ số các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu
nhiên một số. Tính xác suất để trong số t nhiên được lấy ra chỉ có mặt ba chữ s khác
nhau.
Câu IV (3,0 điểm)
1) Cho nh hộp Trên cạnh AB
lấy điểm M khác AB. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng
a) Trình bày cách dựng thiết diện của hình hộp và mặt phẳng (P).
b) Xác định vị trí của M để thiết diện nói trên có diện tích lớn nhất.
2) Cho hình chóp S.ABCD
đáy ABCD hình bình hành M
trung điểm của SC. Một mặt phẳng (P) chứa AM lần lượt cắt các cạnh SB, SD tại các
điểm B', D' khác S. Chứng minh rằng: .
Câu V (1,0 điểm)
Khảo sát tính chẵn - lẻ, tính tuần
hoàn tìm giá trị lớn nhất, giá trị
nhỏ nhất của hàm số
--- HẾT ---
Họ và tên thí sinh: ...................................................... Số báo danh: .....................................
Chữ ký của giám thị 1: ................................ Chữ ký của giám thị 2:......................................
2 2
sin 3 cos2 sin 0.x x x
2 2
2 2 8
4 4 4.
x y
x y y x
( )
n
u
1 2 3 ( *).
n
u a n b n c n n ¥
lim 0
n
n
u

0.a b c
3
2 1
n
1
3
n
. ' ' ' '.ABCD A B C D
( ').ACD
4 ' ' 3
3 2
SB SD
SB SD
sin sin .y x
đề thi học sinh giỏi - Trang 2
đề thi học sinh giỏi - Người đăng: Phong Võ Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi 9 10 651