Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Môn: TOÁN – THPT chuyên.
Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
Ngày thi: 02/11/2012.

8
 2
 x + 3x + 2 = y − 5 y − 1

8

Câu 1 (2,5 điểm). Giải hệ phương trình  y 2 + 3 y + 2 = − 5 z − 1
z

8
 2
 z + 3z + 2 = x − 5 x − 1


( x, y , z ∈ ℝ )

Câu 2 (1,5 điểm). Cho a, b, c, d là các số thực dương. Chứng minh rằng

2.

3a
bc
2b3d
25
+ 3. 3
+ 4. 4
≤
3
a+b+c
( a + b )( a + b + c + d )
81( a + b ) ( a + b + c + d ) 6

Câu 3 (2,0 điểm). Giả sử n là một số nguyên dương sao cho 3n + 2n chia hết cho 7 . Tìm số
2
dư của 2n + 11n + 2012n khi chia cho 7 .
Câu 4 (3,0 điểm). Cho hình bình hành ABCD. Gọi P là điểm sao cho trung trực của đoạn
thẳng CP chia đôi đoạn AD và trung trực của đoạn AP chia đôi đoạn CD. Gọi Q là trung
điểm của đoạn thẳng BP.
a) Chứng minh rằng đường thẳng BP vuông góc với đường thẳng AC.
b) Chứng minh rằng BP = 4.OE , trong đó E là trung điểm của AC và O là tâm
đường tròn ngoại tiếp tam giác AQC .
Câu 5 (1,0 điểm). Cho m, n ( m > n > 4 ) là các số nguyên dương và A là một tập hợp con có
đúng

n

phần

tử

c ủa

tập

hợ p

S = {1, 2,3,..., m} .

Chứng

minh

rằng

n ếu

m > ( n − 1) (1 + Cn2 + Cn3 + Cn4 ) thì ta luôn chọn được n phần tử đôi một phân biệt

x1 , x2 ,..., xn ∈ S sao cho các tập hợp Ai = {x + y + xi x ∈ A, y ∈ A}, i = 1, n thỏa mãn
Aj ∩ Ak = ∅ với mọi j ≠ k và j , k = 1, n .
-----------------Hết----------------- Thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………….Số báo danh……………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013

Môn: TOÁN – THPT chuyên
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Gồm 04 trang)

Lưu ý khi chấm bài:
-Đáp án chỉ trình bày một cách giải bao gồm các ý bắt buộc phải có trong bài làm
của học sinh. Khi chấm nếu học sinh bỏ qua bước nào thì không cho điểm bước đó.
-Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo căn cứ các ý trong đáp án để cho điểm.
-Trong bài làm, nếu ở một bước nào đó bị sai thì các phần sau có sử dụng kết quả sai
đó không được điểm.
-Học sinh được sử dụng kết quả phần trước để làm phần sau.
-Trong lời giải câu 4 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ sai hình không cho điểm.
-Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
Câu 1. (2,5 điểm)
Nội dung
1
8
Điều kiện: x, y, z ≥ . Xét các hàm số f (t ) = t 2 + 3t + 2, g (t ) = − 5t − 1 . Khi đó ta có
5
t
f ' (t ) = 2t + 3 > 0, g '...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
VĨNH PHÚC
K THI CHN HC SINH GII CP TNH
LP 12 THPT NĂM HC 2012-2013
ĐỀ THI CHÍNH THC
Môn: TOÁN – THPT chuyên.
Thi gian: 180 phút, không k thi gian giao đề.
Ngày thi: 02/11/2012.
Câu 1 (2,5 đim). Gii h phương trình
(
)
2
2
2
8
3 2 5 1
8
3 2 5 1 , ,
8
3 2 5 1
x x y
y
y y z x y z
z
z z x
x
+ + =
+ + =
+ + =
Câu 2 (1,5 đim). Cho
, , ,
a b c d
là các s thc dương. Chng minh rng
( )( )
( ) ( )
3
3
4
3
3 2 25
2. 3. 4.
6
81
a bc b d
a b c a b a b c d
a b a b c d
+ +
+ + + + + +
+ + + +
Câu 3 (2,0 đim). Gi s
n
mt s nguyên dương sao cho
n n
+
chia hết cho
7
. Tìm s
d
ư
c
a
2
2 11 2012
n n n
+ +
khi chia cho
7
.
Câu 4 (3,0 đim).
Cho hình bình hành
ABCD
. G
i
P
đ
i
m sao cho trung tr
c c
a
đ
o
n
th
ng
CP
chia
đ
ôi
đ
o
n
AD
trung tr
c c
a
đ
o
n
AP
chia
đ
ôi
đ
o
n
CD
. G
i
Q
trung
đ
i
m c
a
đ
o
n th
ng
BP
.
a) Ch
ng minh r
ng
đườ
ng th
ng
BP
vuông góc v
i
đườ
ng th
ng
AC
.
b) Ch
ng minh r
ng
4.
BP OE
=
, trong
đ
ó
E
trung
đ
i
m c
a
AC
O
tâm
đườ
ng tròn ngo
i ti
ế
p tam giác
AQC
.
Câu 5 (1,0 đim).
Cho m, n
(
)
4
m n
> >
các s
nguyên d
ươ
ng A m
t t
p h
p con có
đ
úng
n
ph
n t
c
a t
p h
p
{
}
1,2,3,...,
S m
=
. Ch
ng minh r
ng n
ế
u
(
)
(
)
2 3 4
1 1
n n n
m n C C C
> + + +
thì ta luôn ch
n
đượ
c
n
ph
n t
đ
ôi m
t phân bi
t
1 2
, ,...,
n
x x x S
sao cho các t
p h
p
{
}
, , 1,
i i
A x y x x A y A i n
= + + =
th
a mãn
j k
A A
=
v
i m
i
j k
, 1,
j k n
=
.
-----------------Hết-----------------
- Thí sinh không được s dng máy tính cm tay.
- Giám th không gii thích gì thêm.
H
và tên thí sinh: ………………………………………………….S báo danh……………..
đề thi học sinh giỏi 12 - Trang 2
đề thi học sinh giỏi 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi 12 9 10 583